Přeskočit na kategorie produktů Přeskočit na košík Přeskočit na navigaci
Lékárna Mediexpert s.r.o. Menu

Mar rhino 0,1% nosní sprej

Mar rhino 0,1% nosní sprej se používá ke snížení otoku nosní sliznice při akutní rýmě.
  • MAR RHINO 0,1% NOSNÍ SPREJ NAS SPR SOL 15ML/15MG
  • Volně prodejný lék
  • EAN: 4011548008997
Dostupnost:
Není skladem

Informace o produktu

Přípravek Mar rhino 0,1% nosní sprej se používá ke snížení otoku nosní sliznice při akutní rýmě, při záchvatu nadměrné tvorby hlenu způsobeného rýmou a při alergické rýmě, k urychlení uvolnění hlenů při zánětu vedlejších dutin nosních a při zánětu Eustachovy trubice společně s rýmou.

Přípravek Mar rhino 0,1% nosní sprej je určen pro dospělé, mladistvé a děti od 7 let.


Charakteristika:
Xylometazolin, léčivá látka přípravku Mar rhino 0,1% nosní sprej , způsobuje v místě svého účinku stažení cév, tím snižuje otok sliznic a následně usnadňuje dýchání nosem a zlepšuje uvolnění hlenů.
Nástup účinku se obvykle dostaví za 5-10 minut.

Složení - účinné látky:
Xylometazolini hydrochloridum 1,0 mg (0,1 %) v 1 ml roztoku. Jedna dávka (cca 0,09 ml roztoku) obsahuje 0,09 mg xylometazolini hydrochloridum

Složení - pomocné látky:
Mořská voda, dihydrogenfosforečnan draselný, čištěná voda.

Popis přípravku:
Mar rhino 0,1% nosní sprej je čirý bezbarvý roztok.

Indikační skupina:
Přípravek Mar rhino 0,1% nosní sprej patří do skupiny léků nazývaných otorinolaryngologika.

Kontraindikace:
Neužívejte Mar rhino 0,1% nosní sprej pokud trpíte přecitlivělostí na jakoukoliv složku obsaženou v léku Mar rhino 0,1% nosní sprej nebo máte suchý zánět nosní sliznice (rhinitis sicca).

Lék není vhodný pro děti do 7 let.

Nežádoučí účinky:

Podobně jako všechny léky, může mít i Mar rhino 0,1% nosní sprej nežádoucí účinky, ačkoli se neprojeví u každého.

Lék je obvykle dobře snášen, ale mohou se vyskytnout následující nežádoucí účinky:

Dýchací systém
U citlivých pacientů může lék Mar rhino 0,1% nosní sprej  způsobit přechodné a mírné příznaky dráždění sliznice, které se projeví jako pálení v nose. často (u 1 - 10% pacientů) může dojít ke zvýšenému otoku nosní sliznice po odeznění účinku léku, zvláště pokud není dodržena doba léčby. 
Dlouhodobé nebo časté užívání vyšších dávek léku Mar rhino 0,1% nosní sprej  může vést k pocitům pálení v nose nebo suchosti sliznic, ale i k překrvení sliznic, které se zhoršuje s nadměrným vstřikováním léku (tzv. rhinitis medicamentóza). K tomuto účinku může dojít po 5denní léčbě a - po dlouhodobém podávání - může vést k trvalému poškození sliznice s tvorbou strupů (rhinitis sicca).

Nervový systém

Méně často  (u 0,01 - 1% pacientů) se mohou vyskytnout bolesti hlavy, nespavost nebo únava.

Oběhový systém
Méně často  (u 0,1 - 1% pacientů) se mohou objevit účinky léku Mar rhino 0,1% nosní sprej na srdce a krevní oběh, jako např. bušení srdce, zrychlený tep a vzestup krevního tlaku.

Pokud se u Vás některý z vyjmenovaných nežádoucích účinků objeví v závažné míře, nebo pokud zpozorujete jiný nežádoucí účinek, v této informaci neuvedený, informujte o tom svého lékaře nebo lékárníka.

Interakce:
Účinky léku Mar rhino 0,1% nosní sprej a jiných současně užívaných léků se mohou navzájem ovlivňovat. Týká se to některých léků užívaných na zlepšení nálady (inhibitory monoaminooxidázy tranylcyprominového typu nebo tricyklická antidepresiva), které mohou působit na oběhový systém zvýšením krevního tlaku.

O vhodnosti současného užívání léku Mar rhino 0,1% nosní sprej s jinými léky se poraďte s lékařem.

Speciální upozornění:

Zvláštní opatrnosti při použití přípravku Mar rhino 0,1% nosní sprej je zapotřebí:


Přípravek Mar rhino 0,1% nosní spre užívejte jen se souhlasem lékaře v těchto případech:
- jste léčeni některými léky proti depresi (inhibitory monoaminooxidázy) nebo jinými léky s možným zvýšením krevního tlaku;
- trpíte zvýšeným nitroočním tlakem, zejména pokud máte zelený zákal (glaukom) s úzkým úhlem;
- trpíte závažným onemocněním oběhového systému (např. ischemická choroba srdeční, vysoký krevní tlak);
- trpíte feochromocytomem (nádor dřeně nadledvin, který způsobuje zvýšení krevního tlaku);
- máte některé poruchy látkové výměny (zvýšená funkce štítné žlázy, cukrovka).

Těhotenství a kojení:
Zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka před užitím jakéhokoli léku.

Lék Mar rhino 0,1% nosní sprej se nesmí užívat v těhotenství, protože nejsou známy účinky tohoto léku na plod.

Lék nesmí být užíván při kojení, protože není známo, zda je aktivní látka vylučována do mateřského mléka.

Dávkování:

O užívání léku Mar rhino 0,1% nosní sprej dítětem se poraďte se svým lékařem.

Pokud lékař nedoporučí jinak, dospělí, mladiství a děti od 7 let si vstřikují 1 dávku spreje Mar rhino 0,1%, nosní sprej do každé nosní dírky maximálně 3krát denně. Dávkování závisí na citlivosti pacienta a na účinku léku.

Lék se nesmí užívat bez doporučení lékaře déle než 5 dní, u dětí ne déle než 3 dny.

Nezvyšujte doporučenou dávku! Neprodlužujte léčbu bez konzultace s lékařem!

Pokud se stav pacienta nelepší nebo se během užívání přípravku zhorší, vyhledejte lékaře!

Jestliže jste užil(a) více dávek přípravku Mar rhino 0,1% nosní sprej než jste měl(a):

Při předávkování nebo neúmyslném polknutí může dojít k těmto příznakům: rozšíření zornic (mydriáza), nucení na zvracení, modravé zabarvení rtů (cyanóza), horečka, křeče, oběhové poruchy (zrychlení tepu, poruchy srdečního rytmu, srdeční zástava, zvýšení krevního tlaku), poruchy funkce plic (otok plic, poruchy dýchání), poruchy nálady.

Může dojít též k ospalosti, snížení tělesné teploty, zpomalení srdečního tepu, poklesu krevního tlaku až napodobující šok, přerušení dýchání a bezvědomí.
Při těchto obtížích je nutné ihned vyhledat lékaře! Jako první pomoc se může podat živočišné uhlí.

Jestliže jste zapomněl(a) užít pravidelnou dávku přípravku Mar rhino 0,1% nosní sprej:

Pokud zapomenete užít dávku, další dávku nezvyšujte, pokračujte v zavedeném dávkování.
K opětnému užívání léku  Mar rhino 0,1% nosní sprej smí dojít pouze po několikadenní přestávce.
Používání léku u chronické rýmy je povoleno pouze pod kontrolou lékaře vzhledem k nebezpečí zmenšení nosní sliznice.

Způsob užití:
Odstraňte ochranný kryt. Před prvním použitím několikrát stiskněte pumpičku, dokud se poprvé neobjeví souvislý obláček aerosolu. Dávkovací spray je tímto připraven k dalšímu použití. Při aplikaci stiskněte pouze jednou pumpičku a lehce vdechněte nosem. Lahvičku s lékem držte svisle. Nevstřikujte si dávku léku držením dávkovacího spreje ve vodorovné poloze nebo v poloze dnem lahvičky vzhůru. Po použití nasaďte opět na pumpičku ochranný kryt.

Pokud máte další otázky k užívání tohoto přípravku, zeptejte se lékárníka.

Upozornění:
Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů:
Při dlouhodobém podávání nebo při podání vyšší dávky léku Mar rhino 0,1%  nosní sprej nelze vyloučit systémové účinky na srdce a cévy. V takovém případě může být snížena Vaše schopnost řídit motorové vozidlo nebo obsluhovat stroje.

Po prvním otevření se lék nesmí užívat déle než 1 rok.

Uchovávání:
Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí. Tento přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky uchovávání.

Varování:
Nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti vyznačené na obalu. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Léčivé přípravky se nesmí vyhazovat do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak máte likvidovat přípravky, které již nepotřebujete. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

Informace pro pacienta:
Přečtěte si pozorně tuto příbalovou informaci, protože obsahuje pro vás důležité údaje.

Tento přípravek je dostupný bez lékařského předpisu. Přesto však přípravek Mar rhino 0,1% nosní sprej musíte používat pečlivě podle návodu, aby Vám co nejvíce prospěl.

Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.

Požádejte svého lékárníka, pokud potřebujete další informace nebo radu.

Pokud se vaše příznaky zhorší nebo se nezlepší do 5 dnů, musíte se poradit s lékařem.

Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

Držitel rozhodnutí o registraci:

Stada Arzneimittel AG, Bad Vilbel, Německo

Výrobce:
Stada Arzneimittel AG, Bad Vilbel, Německo

Balení:

15 ml roztoku v bílé PE lahvičce s dávkovacím sprejem (3K pump systém)

Parametry

ATC skupina
Způsob podání Zevně do nosu
Kód SÚKL 0107739