Přeskočit na kategorie produktů Přeskočit na košík Přeskočit na navigaci
Lékárna Mediexpert s.r.o. Menu

Obchodní podmínky

Úvodní ustanovení

Tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále jen „VOP") upravují smluvní vztah mezi prodávajícím (dále jen „prodávající") a fyzickou osobou spotřebitelem, jako kupujícím na straně druhé (dále jen „kupující"), a to prostřednictvím internetového obchodu. Internetový obchod je provozován prostřednictvím webového rozhraní (dále jen „webové rozhraní") na adrese http://www.mediexpert.cz/ (dále jen „internetový obchod")

Prodávajícím je:
Lékárna Mediexpert s.r.o., K Palečku 2662/16, 193 00 Praha 9 – Horní Počernice, IČ: 03942767, DIČ: CZ03942767, zastoupená Pavlem Světlíkem

Zásilkový výdej zajišťuje Lékárna Mediexpert, Slavětínská 1072/68, Praha Klánovice, 19014 Česká republika , IČ: 03942767, DIČ: CZ03942767, Bankovní spojení: 2800772390 / 2010 , kontaktní telefon +420 608 73 08 73, email: eshop(zavináček)me diexpert.cz, Otevírací doba: Po – Pá: 07:30 – 19:00h. a So: 08:00 – 14:00h. Vedoucí lékárník : Mgr. Martina Světlíková Závorková. Zod povědná osoba za Lékárnu Mediexpert je Mgr. Martina Světlíková Závorková .

Prodávající je držitelem příslušných veřejnoprávních oprávnění k provozování lékárny a je držitelem registrace u SÚKL pro výdej léčivých přípravků zásilkovým způsobem podle § 84 a násl. zákona č. 378/2007 Sb., zákon o léčivech, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o léčivech"), v rámci České republiky.

Kontrolním orgánem, který vykonává dozor nad činností prodávajícího v souvislosti výdejem léčivých přípravků je: Státní ústav pro kontrolu léčiv, Šrobárova 48, 100 41 Praha 10, Tel: +420 272 185 111, e-mail: posta@sukl.cz, www: http://www.sukl.cz/

Spotřebitelem se rozumí fyzická osoba, která při uzavírání a plnění kupní smlouvy s prodávajícím nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání. Kupující bere na vědomí, že v rámci internetového obchodu jsou mimo jiné nabízeny i léčivé přípravky, jež jsou určené pouze fyzickým osobám a nejsou určeny pro podnikatelský nákup léčiv či nákup léčiv právnickou osobou.

Předmětem těchto VOP je úprava vzájemných práv a povinností smluvních stran, tj. prodávajícího a kupujícího, vzniklých na základě kupní smlouvy, uzavřené prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího (dále jen „kupní smlouva").

Právní vztahy mezi prodávajícím a kupujícím – spotřebitelem, které nejsou výslovně upraveny v těchto VOP ani ve smlouvě uzavřené mezi prodávajícím a kupujícím, se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „OZ"), a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

V případě jakýchkoliv rozdílů mezi VOP a kupní smlouvou uzavřenou mezi prodávajícím a kupujícím, má přednost text smlouvy . Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce.

Kupující odesláním objednávky potvrzuje, že se seznámil s těmito VOP a že s těmito VOP souhlasí.
Kupující bere na vědomí, že pro účely úpravy jeho vztahu k prodávajícímu se za účinné považují VOP ve znění platném a účinném v momentě odeslání objednávky. Prodávající je oprávněn znění VOP měnit či doplňovat, jakýmikoliv změnami ale nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklé po dobu účinnosti předchozího znění VOP.

V případě nemoci nebo zdravotních potíží se obraťte na svého lékaře! Jestliže se chcete informovat o užívání léku v individuálním případě, obraťte se na lékárníka. Čtěte prosím příbalové informace k farmaceutickým volně prodejným lékům i přípravkům pozorně, protože obsahují pro Vás velmi důležité informace. Pokud máte další otázky, opět se obraťte na svého lékaře nebo lékárníka. Provozovatel internetové lékárny neodpovídá za škody, které vzniknou při užívání léku či použitím prostředku zdravotnické techniky v případě, že se uživatel neobrátí na příslušného zdravotnického specialistu nebo užil lék v rozporu s příbalovou informací. Vyhrazujeme si možnost tiskové chyby na našich stránkách. Veškeré zde zveřejněné informace u volně prodejných léčiv, doplňků stravy, kosmetiky, zdravotnických prostředků atd. pocházejí z volně dostupných informací od výrobce jako např. internetové stránky, obaly výrobků nebo v případě volně prodejných léčiv o volně dostupné informace výrobců určené široké veřejnosti (příbalové informace).

Informační služba, nežádoucí účinky

Garantem pro informační službu, která je poskytovaná podle § 85 odst. 2 písm. d) zákon o léčivech je Mgr. Martina Světlíková Závorková. Odborné poradenství je poskytováno také na tel. č. +420 608 73 08 73 (Po-Pá 07:30 – 19:00h. a So: 08:00 – 14:00h.) V případě nepřijetí Vašeho hovoru, Vám bude následně voláno zpět. Informační služba (výše uvedené tel.číslo) slouží rovněž k zajištění shromažďování a předávání informací o podezření na nežádoucí účinky a závady v jakosti léčivých přípravků, které jí byly oznámeny.

V případě nemoci nebo zdravotních potíží se obraťte vždy na svého lékaře!

Kupující je povinen se v případě léčivých přípravků vždy seznámit s obsahem příbalové informace. Způsob podání a dávkování by mělo být souladu s příbalovou informací daného léčivého přípravku. Použití léčivých přípravků je vhodné vždy konzultovat se svým lékařem či lékárníkem.

Kupní smlouva – obecná ustanovení

Předmětem kupní smlouvy je zásilkový prodej léčivých přípravků specifikovaných v ust. § 2 odst. 1 a § 25, odst. 1 zákona o léčivech, tj. volně prodejných léků, dále zdravotnických potřeb, potravinových doplňků a kosmetiky (dále souhrnně jen „zboží").

Prostřednictvím internetového obchodu nelze zakoupit léčivé přípravky, jejichž výdej je vázán na lékařský předpis a léčiva jejich režim výdeje umožňuje vydávat je bez receptu s omezením.

Internetový obchod obsahuje zboží nabízené prodávajícím k prodeji, a to včetně uvedení následujících informací:

 1. název produktu;
 2. fotografie produktu; mohou být přitom užity i ilustrační fotografie, které se mohou lišit od aktuálně nabízeného balení produktu. Pro posouzení souladu produktu s konkrétní nabídkou je vždy rozhodující textový popis nabídky;
 1. specifikace produktu dle jeho povahy;
 2. cena produktu – je vždy uvedena jako cena konečná včetně DPH, přičemž nezahrnuje náklady na dopravu zboží k zákazníkovi, není-li v nabídce uvedeno jinak;
 1. povinné informace dle zákona č. 378/2007 Sb., zákon o léčivech ve znění pozdějších předpisů, pokud se jedná o léčiva

Veškeré nabídky prodeje zboží umístěné ve webovém rozhraní obchodu jsou nezávazné a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží.

Webové rozhraní obchodu obsahuje také informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží. Informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží uvedené ve webovém rozhraní obchodu platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České republiky.

Nákup zboží může kupující uskutečnit prostřednictvím svého uživatelského rozhraní na základě registrace do webového rozhraní nebo přímo bez registrace.

Za účelem registrace je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny požadované údaje a tyto údaje aktualizovat vždy při jejich změně. Uživatelský účet každého kupujícího je chráněn uživatelským jménem a heslem. Prodávající si vyhrazuje právo uživatelský účet zrušit, a to zejména v případě, kdy se kupující dopustí porušení kupní smlouvy a / nebo těchto VOP.

Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet a internetový obchod nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

Uzavření kupní smlouvy

Pro účely objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář ve webovém rozhraní. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:

 1. objednávaném zboží, které kupující vložil do elektronického nákupního košíku webového rozhraní,
 1. způsob úhrady kupní ceny zboží, údaje o požadovaném způsobu doručení objednávaného zboží a
 1. informace o nákladech spojených s dodáním zboží

(dále společně jen jako „objednávka").

Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné. Prodávající neprodleně po obdržení objednávky toto obdržení kupujícímu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v uživatelském rozhraní či v objednávce (dále jen „elektronická adresa kupujícího").

Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky).

Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká a k uzavření kupní smlouvy dochází okamžikem odeslání objednávky. Prodávající si nicméně vyhrazuje vlastnické právo ke zboží, tj. kupující se stane vlastníkem zboží až okamžikem zaplacení ceny zboží.

Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám.

Případné stížnosti kupujícího či spory mezi kupujícím a prodávajícím nelze řešit mimosoudním způsobem, pokud nebude dohodnuto jinak. Kupující je oprávněn podat stížnost ke kontrolnímu orgánu prodávajícího, pokud se týká léčivých přípravků.

Dodací podmínky, možnosti dodání

Kolik zaplatím za dopravu a jakým způsobem mohu platit ? Mohu si objednané produkty u Vás osobně vyzvednout ?

V případě, že zboží je léčivým přípravkem ve smyslu ust. § 2 odst. 1 a § 25, odst. 1 zákona o léčivech, tj. volně prodejných léků, a zároveň v případě, že toto zboží je doručováno kupujícímu prostřednictvím smluvního dopravce, se prodávající zavazuje odeslat zboží kupujícímu nejdéle ve lhůtě 48 hodin od přijetí objednávky tak, aby bylo zajištěno jeho dodání kupujícímu nejdéle ve lhůtě 3 dnů od přijetí objednávky, nebo kupujícímu nejdéle ve lhůtě 3 dnů od přijetí objednávky kupujícími oznámit, že v této lhůtě nelze zásilku dodat. Zboží, které není léčivým přípravkem, je prodávající povinen předat dopravci k doručení nejpozději do 3 pracovních dnů od přijetí objednávky, pokud skladová dostupnost u zboží neoznamovala jinou dostupnost.

Dodávky předmětu plnění (objednaných produktů) budou dle dostupnosti produktů a provozních možností prodávajícího realizovány v co nejkratším možném termínu. Obvykle (v 80% případů) je objednávka expedována následující pracovní den od přijetí a potvrzení. Místo odběru je stanoveno na základě objednávky kupujícího. V případě, že není zvolen osobní odběr v lékárně prodávajícícho, je dodání na určenou adresu realizováno smluvním přepravcem obvykle do 2 pracovních dní od odeslání.

Informace o dostupnosti jednotlivých přípravků a produktů zde uváděných, platí pouze pro internetovou lékárnu, nikoliv pro naše kamenné lékárny. To znamená, že produkt s dostupností „skladem“ v internetové lékárně, nemusí být fyzicky skladem přímo v lékárně prodávajícího, ale může být např. na skladě pro internetovou lékárnu nebo u dodavatele.

Sazebník za dopravu:

Způsob doručení   Objednávka do 799Kč Objednávka od 800 Kč - 1799Kč Objednávka nad 1800Kč
Mediexpert logo Osobní odběr Praha 9 - Lékárna Mediexpert ZDARMA ZDARMA ZDARMA
Balíkovna Osobní odběr - výdejní místa Balíkovna 59Kč 59Kč ZDARMA

DPD Pickup dříve GEISPoint

Osobní odběr - výdejní místa DPD 75Kč 75Kč ZDARMA
Balík Na poštu Osobní odběr - Česká Pošta - Balík Na poštu 115Kč 115Kč ZDARMA
DPD Doručení na adresu - DPD - Česká republika 115Kč 115Kč ZDARMA

Česká pošta

Doručení na adresu - Česká pošta - Česká republika 115Kč 115Kč ZDARMA

Sazebník za provedení platby:

Způsob platby Objednávka do 799Kč Objednávka od 800 Kč - 1799Kč Objednávka nad 1800Kč
V hotovosti / platební kartou při osobním odběru v lékárnách ZDARMA ZDARMA ZDARMA
Platba platební kartou on-line ZDARMA ZDARMA ZDARMA
Platba na bankovní účet předem ZDARMA ZDARMA ZDARMA
Platba při dodání v hotovosti či platební kartou na poště (dobírka) 40 Kč 40 Kč

40 Kč

Objednané produkty je možné doručit/vyzvednout následujícími způsoby:

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Lékárna MediexpertOSOBNÍ ODBĚR – Lékárna Mediexpert = Při osobním odběru potvrzené objednávky v Lékárně Mediexpert; Slavětínská 1072/68; 190 14 Praha – Klánovice není připočtena žádná cena za dodání. Objednávku je možné si vyzvednout Po – Pá: 07:30 – 19:00h. a So: 07:30 – 14:00h. až po potvrzení našimi pracovníky, že je objednávka připravena k odběru (obvykle již následující pracovní den po uskutečnení objednávky, pokud není produkt skladem). Do navigací a na mapách (http://mapy.cz/ a https://www.google.cz/maps) doporučujeme zadávat Mediexpert.cz

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

DPD PickupOSOBNÍ ODBĚR výdejní místa DPD Pickup = Zvolíte si jedno z více jak 1800 výdejních míst napříč celou Českou republikou. Některé výdejní místa jsou otevřené i NONSTOP. Objednávku je možné si vyzvednout na výdejním místě obvykle 1-2 pracovní den po odeslání. Na vyzvednutí zásilky máte 7 dní. Maximální hmotnost zásilky: 10 kg. Maximální rozměry zásilky: 80 cm x 60 cm x 42 cm. Některá výdejní místa zobrazená na stránkách přepravce si u nás nemůžete zvolit s ohledem na potřebnou teplotní stabilitu léčivých přípravků během přepravy a skladování. Jedná se zejména o výdejní boxy. Objednávku je nutné vždy zaplatit platební kartou on-line nebo bankovním převodem. Více informací o výdejních místech na https://www.dpd.cz/

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

BalíkovnaOsobní odběr - Balíkovna = Více jak 5500 výdejních míst po celé České republice. Balíkovnu máte blíž, než si myslíte. Nejen na poštách. Objednávku je možné si vyzvednout na výdejním místě obvykle 1-2 pracovní den po odeslání. Na vyzvednutí zásilky máte 7 dní. Maximální hmotnost zásilky: 15 kg. Maximální rozměry 70x50x50 cm. Česká pošta v případě naplnění kapacity výdejního místa Balíkovny, dle poštovních podmínek služby si může sama změnit výdejní místo na nejbližší pobočku České pošty. Některá výdejní místa zobrazená na stránkách přepravce si u nás nemůžete zvolit s ohledem na potřebnou teplotní stabilitu léčivých přípravků během přepravy a skladování. Jedná se zejména o výdejní boxy.  Objednávku je nutné vždy zaplatit platební kartou on-line nebo bankovním převodem.Více informací o výdejních místech na https://balikovna.cz/cs/

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Česká poštaČESKÁ REPUBLIKA = Česká pošta = Zvolíme nejvhodnější druh zásilky tak, aby Vám zásilka byla Českou poštou doručena na dodací adresu v rámci České republiky během 1–2 pracovních dní po odeslání. Na přání a za příplatek Vám zajistíme doručení během soboty. Více informací o společnosti na www.ceskaposta.cz

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Balík Na poštu - Česká poštaOSOBNÍ ODBĚR – Česká poštaBalík Na poštu. Vám bude doručen přímo na jednu z 3200 pošt, kterou si sami vyberete. Vyzvednete si ho, kdy se to hodí Vám. Díky SMS nebo e-mailu totiž víte, odkdy na Vás bude čekat. Na vyzvednutí zásilky máte 7 dní. Více informací o společnosti na www.ceskaposta.cz

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

DPDČESKÁ REPUBLIKA = Kurýrní služba DPD . Objednávka by měla být doručena následující pracovní den po dni odeslání. Doručování probíhá mezi 8:00 a 17:00 h. v pracovní dny. Z tohoto důvodu doporučujeme si nechat poslat objednávku např. do zaměstnání, kde jste během dne k zastižení. Pokud nebudete kurýrem zastiženi na dodací adrese, bude Vám zanechána zpráva o nezastižení s telefonním číslem, na kterém se můžete přímo domluvit s kurýrem na nové době a místě předání. Opakované doručení na Vaší dodací adresu není zpoplatněno. Zásilku je možné si vyzvednout přímo také v depu přepravní společnosti DPD nebo přesměrovat na výdejní místa DPD Pickup. Více informací o společnosti na https://www.dpd.cz/

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Pokud v okamžiku převzetí zboží od přepravní služby zjistíte mechanické poškození obalu zásilky, zkontrolujte, prosím, stav produktů. V případě jeho poškození trvejte na vyhotovení „záznamu o poškození zásilky“ za přítomnosti zástupce přepravní služby. V žádném případě nepodepisujte předávací protokol, aniž byste překontroloval(a), zda nebyl obal v průběhu přepravy poškozen či narušen. Máte právo nepřevzít zásilku, která nese znaky poškození či narušení obalu.

Objednávky momentálně zasíláme pouze v rámci České republiky!

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Objednané produkty je možné zaplatit těmito způsoby:

 • Platba dobírkou – Peníze jsou inkasovány v hotovosti pracovníky přepravní služby (Česká pošta, DPD/GEIS) při předání zboží (dobírka + 39 Kč)
 • V hotovosti/pla tební kartou při osobním odběru – Peníze jsou inkasovány v hotovosti nebo prostřednictvím platební karty při osobním odběru našimi pracovníky přímo v lékárně prodávajícího. Přijímány jsou platební karty Visa/Visa electron nebo Mastercard/Maestro nebo Diners Club.
 • Platba platební kartou online – platební brána GP webpay - Platba je provedena přes on-line platební bránu platební bránu GP webpay společnosti Global Payments Europe splňující nejnovější standardy karetních asociací – 3D secure. Jedná se o bezpečný a pohodlný způsob nakupování. Platba je 100% bezpečná a je garantována ze strany banky. V případě nedodání zboží je Vám platba vrácena. V okamžiku přebírání zboží u sebe nemusíte mít hotovost. Vaše platební karta musí mít povolené platby přes internet! Platební karty
 • Platba předem bankovním převodem na účet prodávajícího – platbu za zboží je možné poslat převodem na náš účet vedeného u Fio banky. Číslo účtu: 2800772390 / 2010 , jako variabilní symbol se uvede číslo objednávky (získáte po odeslání objednávky nebo v potvrzovacím e-mailu).

Odstoupení

V souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník") má kupující právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží, respektive ode dne převzetí poslední dodávky zboží v případě, že na základě kupní smlouvy je dodáváno několik druhů zboží nebo se zboží skládá z několika částí.

Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu učiněno písemně na adresu provozovny prodávajícího tak, aby bylo odesláno ve lhůtě do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží. Projev o odstoupení od kupní smlouvy musí obsahovat jméno a příjmení kupujícího, adresu bydliště, telefonní číslo, e-mailovou adresu, specifikaci zboží a datum jeho objednání a obdržení. Po obdržení odstoupení prodávající potvrdí bez zbytečného odkladu jeho přijetí a následně bude kupujícího kontaktovat za účelem domluvy ohledně dalšího postupu.

V případě léčivých přípravků prodávající zajistí průběh odstoupení od smlouvy takovým způsobem, aby nevznikly náklady na straně kupujícího.

V případě odstoupení od smlouvy se kupní smlouva od počátku ruší s tím, že kupující je povinen zboží zaslat nebo předat prodávajícímu nejpozději do čtrnácti (14-ti) dnů od odstoupení od smlouvy. Lhůta se považuje za dodrženou, pokud kupující zboží odešlete zpět před uplynutím 14 dnů a kupující prokáže tuto skutečnost prodávajícímu. Zboží musí být prodávajícímu vráceno nepoškozené a neopotřebené a, je-li to možné, v původním obalu.

Ve lhůtě patnácti (14-ti) dnů od odstoupení od vrácení zboží kupujícím je prodávající oprávněn provést přezkoumání vráceného zboží, zejména za účelem zjištění, zdali vrácené zboží není poškozeno, opotřebeno či částečně spotřebováno. Pokud zboží vrácené kupujícím bude poškozeno, opotřebeno či částečně spotřebováno a dojde tak ke snížení hodnoty zboží, vzniká prodávajícímu vůči kupujícímu nárok na náhradu škody jemu tím vzniklé, pokud ke snížení hodnoty zboží došlo v důsledku nakládání s tímto zbožím jinak, než je nutné s ním nakládat s ohledem na jeho povahu a vlastnosti. Nárok na úhradu vzniklé škody je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.

Odstoupí-li kupující od smlouvy, je prodávající povinen mu vrátit bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti dnů od odstoupení od smlouvy, všechny peněžní prostředky včetně nákladů na dodání, které od něho na základě kupní smlouvy přijal, stejným způsobem. Prodávající vrátí kupujícímu přijaté peněžení prostředky jiným způsobem jen tehdy, pokud s tím kupující souhlasil a pokud mu tím nevzniknou další náklady. Jestliže kupující zvolil jiný, než nejlevnější způsob dodání zboží, který prodávající nabízí, vrátí prodávající kupujícímu náklady na dodání zboží ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání zboží.

Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu prodávající zboží předá nebo prokáže, že zboží kupujícímu odeslal.

Kupující odpovídá prodávajícímu pouze za snížení hodnoty zboží, které vzniklo v důsledku nakládání s tímto zbožím jinak, než je nutné s ním nakládat s ohledem na jeho povahu a vlastnosti. Pokud tedy bude vrácené zboží v rozporu s předchozí větou poškozeno, opotřebeno či částečně spotřebováno, vzniká prodávajícímu vůči kupujícímu nárok na náhradu škody jemu tím vzniklé. Nárok na úhradu vzniklé škody je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.

Kupující není v souladu s ust. § 1837 OZ oprávněn od kupní smlouvy odstoupit mimo jiné v následujících případech:

 1. zboží zakoupené kupujícím bylo upraveno podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu,
 1. zboží zakoupené kupujícím podléhá rychlé zkáze nebo bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím,
 1. zboží bylo dodáno kupujícímu v uzavřeném obalu, které kupující z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit.

Zároveň není možné odstoupit od kupní smlouvy, pokud se jedná o léčivé přípravky a zdravotnické prostředky.

Do doby převzetí zboží kupujícím je prodávající oprávněn kdykoliv od kupní smlouvy odstoupit. V takovém případě vrátí prodávající kupujícímu kupní cenu bez zbytečného odkladu (nejpozději však do 7 pracovních dní), a to bezhotovostně na účet určený kupujícím.

Vzorový formulář pro odstoupení od kupní smlouvy naleznete zde:

Zrušení objednávky ze strany prodávajícího – Prodávající si vyhrazuje právo na zrušení objednávky v případě, že objednaný produkt se již nevyrábí, nedodává, došlo ke zrušení registrace přípravku nebo se výrazným způsobem změnila nebo byla chybně stanovena cena. V případě, že tato situace nastane, prodávající bude neprodleně kontaktovat kupujícího za účelem dohody o dalším postupu. V případě, že kupující zaplatil již část nebo celou částku kupní ceny, bude mu tato částka převedena zpět na jeho účet nebo adresu v nejkratším možném termínu (nejpozději však do 5 pracovních dnů). Prodávající si také vyhrazuje právo na zrušení objednávky v případě, že uplatní příslušná ustanovení zákonu o léčivech, podle kterého nesmí být vydán léčivý přípravek, jehož výdej není vázán na lékařský předpis, v případě podezření ze zneužití tohoto léčivého přípravku.

Odpovědnost za vady, záruka a reklamace

Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal,

 1. má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,
 1. se zboží hodí k účelu, který pro její použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá,
 1. zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,
 1. je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.

Právo kupujícího z vadného plnění zakládá vada, kterou má zboží při přechodu nebezpečí škody na kupujícího (převzetí zboží), byť se projeví až později. Právo kupujícího založí i později vzniklá vada, kterou prodávající způsobil porušením své povinnosti. Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí.

Je-li vadné plnění podstatným porušením smlouvy, má kupující právo:

 1. na odstranění vady dodáním nového zboží bez vady nebo dodáním chybějícího zboží,
 1. na odstranění vady opravou zboží,
 2. na přiměřenou slevu z ceny zboží, nebo
 3. odstoupit od smlouvy.

Kupující sdělí prodávajícímu, jaké právo si zvolil, při oznámení vady, nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady. Provedenou volbu nemůže kupující změnit bez souhlasu prodávajícího; to neplatí, žádal-li kupující opravu zboží, která se ukáže jako neopravitelná. Neodstraní-li prodávající vady v přiměřené lhůtě či oznámí-li kupujícímu, že vady neodstraní, může kupující požadovat místo odstranění vady přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo může od smlouvy odstoupit.

Je-li vadné plnění nepodstatným porušením smlouvy, má kupující právo na odstranění vady, anebo na přiměřenou slevu z kupní ceny. Dokud kupující neuplatní právo na slevu z kupní ceny nebo neodstoupí od smlouvy, může prodávající dodat to, co chybí, nebo odstranit právní vadu. Jiné vady může prodávající odstranit podle své volby opravou zboží nebo dodáním nové věci; volba nesmí kupujícímu způsobit nepřiměřené náklady. Neodstraní-li prodávající vadu zboží včas nebo vadu věci odmítne odstranit, může kupující požadovat slevu z kupní ceny, anebo může od smlouvy odstoupit. Provedenou volbu nemůže kupující změnit bez souhlasu prodávajícího.

Při dodání nového zboží vrátí kupující prodávajícímu na jeho náklady zboží původně dodané.

Kupující nemůže odstoupit od smlouvy, ani požadovat dodání nového zboží, nemůže-li zboží vrátit v tom stavu, v jakém je obdržel. To neplatí,

 1. došlo-li ke změně stavu v důsledku prohlídky za účelem zjištění vady zboží,
 1. použil-li kupující zboží ještě před objevením vady,
 2. nezpůsobil-li kupující nemožnost vrácení zboží v nezměněném stavu jednáním anebo opomenutím, nebo
 1. prodal-li kupující zboží ještě před objevením vady, spotřeboval-li jej, anebo pozměnil-li zboží při obvyklém použití; stalo-li se tak jen zčásti, vrátí kupující prodávajícímu, co ještě vrátit může, a dá prodávajícímu náhradu do výše, v níž měl z použití zboží prospěch.

Nemá-li zboží odpovídající vlastnosti, může kupující požadovat dodání nového zboží bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, ale pokud se vada týká pouze součásti zboží, může kupující požadovat jen výměnu součásti; není-li to možné, může odstoupit od smlouvy. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má kupující právo na bezplatné odstranění vady.

Právo na dodání nového zboží, nebo výměnu součásti má kupující i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže zboží řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má kupující i právo od smlouvy odstoupit.

Neodstoupí-li kupující od smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nového zboží bez vad, na výměnu jeho součásti nebo na opravu zboží, může požadovat přiměřenou slevu. Kupující má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu prodávající nemůže dodat nové zboží bez vad, vyměnit jeho součást nebo zboží opravit, jakož i v případě, že prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy spotřebiteli působilo značné obtíže.

Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí. Je-li na prodávaném zboží, na jeho obalu, v návodu připojenému ke zboží nebo v reklamě v souladu s jinými právními předpisy uvedena doba, po kterou lze zboží použít, má se za to, že zboží bude po určitou dobu způsobilé k použití pro obvyklý účel nebo že si zachová obvyklé vlastnosti (záruka za jakost).

Zjistí-li kupující při převzetí zboží vady, musí tyto skutečnosti sdělit prodávajícímu vždy písemně doporučeným dopisem nebo elektronicky na emailovou adresu prodávajícího, a to bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 3 dnů od převzetí zboží.

Požádá-li o to kupující, potvrdí mu prodávající v písemné formě, v jakém rozsahu a po jakou dobu trvají jeho povinnosti v případě vadného plnění. V potvrzení uvede i své jméno, sídlo a identifikující údaj, popřípadě i další údaje potřebné ke zjištění jeho totožnosti. Uplatní-li kupující právo z vadného plnění, potvrdí mu druhá strana v písemné formě, kdy právo uplatnil, jakož i provedení opravy a dobu jejího trvání.

V případě reklamace léčivých přípravků zajišťuje prodávající reklamaci takovým způsobem, aby na straně kupujícího nevznikly náklady spojené s vrácením léčivého přípravku (poštovné a balné). V případě zaslání přípravku k reklamaci poštou bude prodávající náklady na poštovné kupujícímu kompenzovat. Před uplatněním reklamace formou odeslání léčivého přípravku je doporučeno nejprve kontaktovat prodávajícího na elektronické adrese a domluvit si průběh reklamace tak, aby byly minimalizovány náklady na obou stranách, když zejména v případě léčivých přípravků nemusí prodávající zaslání přípravku pro reklamaci vyžadovat.

Vzorový formulář pro uplatnění práv z vad naleznete zde:

Mimosoudní řešení sporu

Dle ust. § 20c zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele má každý kupující právo na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu s prodávajícím vzniklého z kupní smlouvy (dále jen „spor“).

Příslušným orgánem k řešení sporu je Česká obchodní inspekce (dále jen „ČOI“). Internetová adresa ČOI je www.coi.cz.

Mimosoudní řešení sporu se zahajuje na návrh kupujícího, který je kupující oprávněn podat nejpozději do 1 roku ode dne, kdy uplatnil své právo, které je předmětem sporu, u prodávajícího poprvé.

Další informace o náležitostech návrhu na zahájení sporu a způsobu jeho vedení jsou uvedeny v ust. § 20c až 20h zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele.

Ochrana osobních dat

Jako provozovatel a prodejce respektujeme Vaše soukromí. Abychom vám ale mohli nabídnout hodnotné služby, potřebujeme znát některá Vaše osobní data. Tato data chráníme před zneužitím a nebudou nikdy poskytnuty žádnému třetímu subjektu. Pro doručení objednávky na Vámi určenou adresu je však nutné předat informace, jako je jméno příjemce a adresa doručení, smluvní přepravní společnosti. Této smluvní přepravní společnosti žádné další informace jako např. obsah objednávky v žádném případě neposkytujeme!

V naší databázi uchováváme Vaše objednávky včetně fakturačních a dodacích adres a jmen, což je nutné pro zajištění a vyřízení objednávek, reklamací a také pro zpětnou kontrolu státních orgánů.

Pokud se svobodně při registraci zákazníka přihlásíte, jako žadatel o zasílání informačních zpráv souhlasíte tím, že můžete být informován o novinkách a speciálních nabídkách v naší internetové lékárně prostřednictvím elektronické pošty, SMS na Váš mobilní telefon a to v rozsahu zpráv maximálně 1–2× měsíčně. Pokud si nadále nebudete přát tyto informace získávat, máte možnost kdykoli jejich zasílání ukončit dle postupu uvedeného v každé zasílané e-mail zprávě. Odhlášení registrace máte také možnost provést ve svém registračním účtu.

Tato stránka používá službu Google Analytics, poskytovanou společností Google, Inc. (dále jen „Google“). Služba Google Analytics používá souborů „cookies“, které jsou textovými soubory ukládanými do vašeho počítače umožňující analýzu způsobu užívání této stránky jejími uživateli. Informace vygenerované souborem cookie o užívání stránky (včetně vaší IP adresy) bude společností Google přenesen a uložen na serverech mimo ČR. Google bude užívat těchto informací pro účely vyhodnocování užívání stránky a vytváření zpráv o její aktivitě, určených pro její provozovatele, a pro poskytování dalších služeb týkajících se činností na stránce a užívání internetu vůbec. Google může také poskytnout tyto informace třetím osobám, bude-li to požadováno zákonem nebo budu-li takovéto třetí osoby zpracovávat tyto informace pro Google. Google nebude spojovat vaší IP adresu s jakýmikoli jinými daty, která má k dispozici. Můžete odmítnout používání souborů cookies volbou v příslušném nastavení ve vašem prohlížeči, avšak uvědomte si, že jestliže tak učiníte, tak nebudete schopni plně využívat veškeré funkce této stránky. Používáním této stránky souhlasíte se zpracováváním údajů o vás společností Google, a to způsobem a k účelu shora uvedeným.

Zákazník svým svobodným rozhodnutím dává najevo, že si je vědom všech výše uvedených skutečností a souhlasí s dalším zpracováním svých osobních údajů pro účely obchodní činnosti provozovatele této internetové lékárny. Používáním této internetové lékárny souhlasíte s těmito právy a podmínkami.

Zákazník má možnost kdykoliv souhlas se zpracováním osobních údajů např.jména, e-mail, dodací adresy, telefonu aj.) odvolat a požádat odstranění svých osobních údajů z databáze tohoto internetového obchodu.

Závěrečné ustanovení

Vztah mezi prodávajícím a kupujícím se ve věcech neupravených VOP řídí právními předpisy České republiky, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem, a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

Znění těchto obchodních a dodacích podmínek může být průběžně upravováno, přičemž platí, že platné znění je to, které kupující odsouhlasil v době uskutečnění objednávky.

Tyto obchodní a dodací podmínky jsou platné a účinné dnem 14.03.2024.