Přeskočit na kategorie produktů Přeskočit na košík Přeskočit na navigaci
Lékárna Mediexpert s.r.o. Menu

Ibalgin Junior 40mg/ml por.sus.1x100ml

Ibalgin Junior je určen ke krátkodobé léčbě: horečky, mírné až středně silné bolesti, včetně bolesti hlavy a zubů. Ibalgin Junior začíná působit za 15 minut a snižuje horečku u dětí až na 8 hodin.

Dostupnost:
Není skladem

Informace o produktu

Ibalgin Junior je určen ke krátkodobé léčbě horečky, mírné až středně silné bolesti, včetně bolesti hlavy a zubů.

Ibalgin Junior začíná působit za 15 minut a snižuje horečku u dětí až na 8 hodin.

Pokud se Vaše dítě nebude do 3 dnů cítit lépe nebo se mu přitíží, musíte se poradit s lékařem.

Charakteristika:
Ibuprofen (účinná látka v přípravku Ibalgin Junior) patří do skupiny léčivých látek známých jako nesteroidní antirevmatika (NSA). Tyto léky přinášejí úlevu tím, že potlačí v organismu tvorbu látek, které se podílí na vzniku bolesti, zánětu a zvýšené teploty.

Složení – účinné látky:
Léčivou látkou je ibuprofenum. 1 ml perorální suspenze obsahuje ibuprofenum 40 mg.

Složení – pomocné látky:
nekrystalizující sorbitol 70%, disperzní celulosa, sodná sůl karmelosy, monohydrát kyseliny citronové, natrium-benzoát, chlorid sodný, malinové aroma, třešňové aroma, thaumatin, sukralosa, sodná sůl sacharinu, polysorbát 60, růžový anthokyaninový extrakt, čištěná voda.

Popis přípravku:
Ibalgin Junior je růžová, viskózní suspenze malinové a třešňové vůně.

Kontraindikace:
Nepodávejte dítěti přípravek Ibalgin Junior, jestliže:

 • je alergické na ibuprofen nebo na další podobné léky proti bolesti (NSA)

nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku (uvedenou v bodě Složení);

 • někdy trpělo po užití kyseliny acetylsalicylové nebo dalších podobných

léků proti bolesti (NSA) dušností, astmatem, rýmou nebo kopřivkou;

 • někdy prodělalo krvácení do zažívacího ústrojí nebo perforaci

související s předchozí léčbou NSA;

 • má aktivní nebo prodělalo opakující se vředy nebo krvácení do žaludku

nebo dvanáctníku (dvě nebo více epizod prokázané tvorby vředů nebo krvácení);

 • má závažné selhání jater, ledvin nebo srdce;
 • má krvácení do mozku (cerebrovaskulární krvácení) nebo jiné aktivní

krvácení;

 • trpí poruchou srážení krve, protože ibuprofen může prodlužovat dobu

krvácení;

 • trpí neobjasněnou poruchou krvetvorby, jako je trombocytopenie.

Pokud tento přípravek užívá dospělá žena, v posledních 3 měsících těhotenství jej nesmí užívat.

Nežádoučí účinky:

Podobně jako všechny léky může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.

Nežádoucí účinky mohou být minimalizovány užíváním co nejnižší dávky po co nejkratší dobu potřebnou ke zvládnutí příznaků onemocnění. U Vašeho dítěte se může objevit některý ze známých nežádoucích účinků NSA. Jestliže se objeví nebo jestliže máte obavy, přestaňte Vašemu dítěti tento přípravek podávat, a co nejdříve se poraďte se svým lékařem. Starší osoby, které užívají tento přípravek, jsou vystavené zvýšenému riziku nežádoucích účinků.

PŘESTAŇTE PODÁVAT tento přípravek a vyhledejte okamžitě lékařskou pomoc, pokud se u Vašeho dítěte objeví:

 • projevy krvácení do střev, jako jsou: závažná bolest břicha, černá

dehtovitá stolice, zvracení krve nebo tmavých částic, které vypadají jako kávová sedlina.

 • Projevy vzácné, ale závažné alergické reakce, jako je zhoršení

astmatu, nevysvětlitelný sípot nebo dušnost, otok obličeje, jazyka nebo hrdla, potíže s dýcháním, zrychlený pulz, pokles krevního tlaku, který může vést k šoku. Tyto projevy se mohou vyskytnout už po prvním užití tohoto přípravku. Jestliže se vyskytne kterýkoliv z těchto příznaků, okamžitě volejte lékaře.

 • Závažné kožní reakce, jako jsou vyrážka pokrývající celé tělo,

šupiny, puchýře na kůži nebo olupování kůže.

Jestliže se u Vašeho dítěte objeví kterýkoliv z následujících nežádoucích účinků, zhorší se nebo zpozorujete jakékoliv účinky, které nejsou uvedené v této příbalové informaci, oznamte to svému lékaři.

Časté (mohou postihnout až 1 z 10 pacientů)

 • Pálení žáhy, bolest břicha, pocit na zvracení, zvracení, nadýmání

(větry), průjem, zácpa.

Méně časté (mohou postihnout až 1 ze 100 pacientů)

 • Zánět žaludku, zhoršení zánětu tlustého střeva a Crohnovy choroby

(vředové postižení tenkého střeva).

 • Bolest hlavy, závrať, nespavost, neklid, podrážděnost nebo únava.
 • Poruchy vidění.
 • Vředy v zažívacím ústrojí, které mohou krvácet nebo prasknout.
 • Vředy v ústech a/nebo otok a podráždění v ústech.
 • Reakce z přecitlivělosti s kožními vyrážkami, svěděním a

astmatickými záchvaty (eventuálně s poklesem krevního tlaku).
Vzácné (mohou postihnout až 1 z 1 000 pacientů)

 • Tinitus ( ušní šelest).

Velmi vzácné (mohou postihnout až 1 z 10 000 pa­cientů)

 • Zánět jícnu nebo slinivky, neprůchodnost střev.
 • Závažné formy kožních reakcí, včetně vyrážky se zarudnutím a

puchýři, které se mohou olupovat, doprovázené horečkou, zimnicí, bolestí svalů a pocitem nepohody, Stevens-Johnsonův syndrom. Ve výjimečných případech se během neštovic (varicela) vyskytovaly závažné infekce kůže.

 • Močení méně časté než obvykle a otoky (je možné akutní selhání

ledvin nebo zánět). Poškození ledvin nebo zvýšené koncentrace močoviny v krvi (prvními příznaky jsou močení méně časté než obvykle, zakalená moč, krev v moči, bolest zad, otok pravděpodobně nohou a celkový pocit stísněnosti).

 • Poruchy krvetvorby (prvními příznaky jsou horečka, bolest v krku,

povrchové vředy v ústech, příznaky podobné chřipce, velká únava, krvácení z nosu a kůže, nevysvětlitelná nebo neobvyklá tvorba modřin).

 • Psychotické reakce a deprese.
 • Zhoršení zánětu z důvodu infekce. Jestliže se během užívání

přípravku Ibalgin Junior objeví příznaky infekce nebo se zhorší, poraďte se se svým lékařem.

 • Otok, vysoký krevní tlak, palpitace (bušení srdce), srdeční selhání,

srdeční záchvat.

 • Problémy s játry nebo zánět jater. Selhání jater nebo poškození,

především při dlouhodobém užívání, které se projevuje zežloutnutím kůže a očí nebo světlou stolicí a tmavou močí.

 • Velmi vzácně byly při podávání ibuprofenu pozorovány příznaky

aseptické meningitidy (zánět mozkových blan) se ztuhlostí šíje, bolestí hlavy, pocitem na zvracení, zvracením, horečkou nebo zastřeným vědomím. Větší pravděpodobnost postižení je u pacientů s autoimunitními poruchami (systémový lupus erythematodes (SLE), smíšené onemocnění pojivové tkáně). Pokud se tyto příznaky objeví, okamžitě kontaktujte lékaře.

Není známo (z dostupných údajů nelze frekvenci určit)

 • Porucha sluchu.

Léky jako tento mohou působit mírné zvýšení rizika srdečních (infarkt myokardu) nebo cévních mozkových příhod.

Hlášení nežádoucích účinků
Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu:
Státní ústav pro kontrolu léčiv
Šrobárova 48
100 41 Praha 10
Webové stránky: http://www.sukl.cz/…douci-ucinek.
Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku.

Interakce:
Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které Vaše dítě užívá, užívalo v nedávné době nebo které možná bude užívat, zejména pokud jde o:

 • kortikosteroidy (jako je prednisolon), protože mohou zvýšit riziko vředů

nebo krvácení v oblasti zažívacího ústrojí;

 • jiný přípravek NSA (včetně inhibitorů COX-2, jako je celekoxib nebo

etorikoxib);

 • antikoagulancia (léky proti srážení krve) (např. kyselina

acetylsalicylová, warfarin, tiklopidin), některé léky proti vysokému krevnímu tlaku (ACE inhibitory např. kaptopril, beta-blokátory, antagonisté angiotenzinu II), a dokonce některé další léky, které mohou ovlivňovat nebo mohou být ovlivněné léčbou ibuprofenem. Proto se před použitím ibuprofenu s jinými léky vždy poraďte s lékařem.

 • antiagregační látky (jako je kyselina acetylsalicylová) a selektivní

inhibitory zpětného vychytávání serotoninu (léky na depresi), protože se může zvýšit riziko nežádoucích účinků v oblasti trávicího ústrojí;

 • léky na vysoký krevní tlak a močopudné léky (diuretika), protože NSA

mohou oslabit účinky těchto léků a mohou představovat zvýšené riziko pro ledviny. V tomto případě se ujistěte, že Vaše dítě pije během dne dostatek tekutin.

 • methotrexát (lék na rakovinu nebo revmatismus), protože účinek

methotrexátu se může zvýšit;

 • takrolimus (lék na potlačení imunitní reakce), protože je zvýšené

riziko toxického poškození ledvin;

 • cyklosporin (lék na potlačení imunitní reakce), protože existuje určitý

důkaz o zvýšeném riziku toxického poškození ledvin;

 • zidovudin (lék k léčbě AIDS), protože užívání přípravku Ibalgin

Junior může u HIV+ hemofiliků vést k zvýšenému riziku krvácení do kloubu nebo krvácení, které vede k otokům;

 • deriváty sulfonylmočoviny: klinická vyšetření prokázala interakce mezi

NSA a antidiabetiky (deriváty sulfonylmočoviny). Ačkoli zatím nebyly popsány interakce mezi ibuprofenem a deriváty sulfonylmočoviny, preventivně se při současném užívání doporučují kontroly hodnot glukózy v krvi.

 • probenecid a sulfinpyrazon: léčivé přípravky obsahující probenecid nebo

sulfinpyrazon mohou prodloužit vylučování ibuprofenu;

 • baklofen: existují klinická data naznačující, že NSA mohou zvyšovat

plazmatické hladiny baklofenu;

 • ritonavir, protože užívání tohoto přípravku může zvyšovat

plazmatické koncentrace NSA;

 • aminoglykosidy (antibiotika), protože NSA mohou snižovat clearance

aminoglykosidů;

 • digoxin, fenytoin a lithium: ibuprofen může zvýšit plazmatické

koncentrace těchto léků;

 • chinolonová antibiotika, protože užívání těchto léků a NSA může

zvýšit riziko křečí;

 • kolestyramin, protože užíváním NSA a kolestyraminu může dojít ke

zpomalení a poklesu vstřebávání NSA;

 • vorikonazol a flukonazol, protože tyto léky mohou zvyšovat

expozici NSA.

Speciální upozornění:
Před užitím přípravku Ibalgin Junior se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem, jestliže Vaše dítě:

 • užívá jakékoli jiné léky proti bolesti (NSA) nebo kyselinu

acetylsalicylovou v denní dávce vyšší než 75 mg;

 • má určitá onemocnění kůže (systémový lupus erythematodes nebo

smíšené onemocnění pojivové tkáně);

 • má nebo někdy mělo onemocnění střev (ulcerόzní kolitida nebo Crohnova

choroba), protože tyto stavy se mohou zhoršit (viz bod 4 „Možné nežádoucí účinky“);

 • někdy mělo vysoký krevní tlak a/nebo srdeční selhání;
 • má sníženou funkci ledvin;
 • má poruchu funkce jater;
 • užívá jiné léky, které by mohly zvyšovat riziko tvorby vředů nebo

krvácení, jako jsou perorální kortikosteroidy (např. prednisolon), léky tlumící krevní srážlivost (jako warfarin), selektivní inhibitory zpětného vychytávání serotoninu (lék na depresi) nebo látky proti shlukování krevních destiček (jako kyselina acetylsalicylová), v těchto případech je třeba opatrnosti;

 • užívá jiný NSA lék (včetně inhibitorů COX-2 jako celecoxib nebo

etoricoxib), protože současnému užívání těchto léků je třeba se vyhnout;

 • nežádoucí účinky mohou být minimalizovány při užívání co

nejmenší účinné dávky po co nejkratší dobu;

 • obecně platí, že chronické užívání (několika druhů) analgetik může

vést k trvalým závažným problémům s ledvinami;

 • má nebo mělo astma, chronickou rýmu, nosní polypy nebo alergické

onemocnění, může se u něj objevit dušnost;

 • velmi vzácně byly ve spojitosti s užíváním NSA zaznamenány závažné

kožní rekace (jako Stevens-Johnsonův syndrom). Užívání přípravku Ibalgin Junior musí být okamžitě ukončeno při prvním výskytu kožní vyrážky, poškození sliznic nebo při jakýchkoli jiných příznacích alergických reakcí;

 • má problémy se srdcem, prodělalo cévní mozkovou příhodu nebo se

domníváte, že by mohlo být vystavené riziku těchto onemocnění (např. jestliže má vysoký krevní tlak, cukrovku nebo vysoký cholesterol nebo je pacient kuřák), léčbu byste měl(a) konzultovat s lékařem nebo lékárníkem;

 • během planých neštovic se doporučuje vyhnout užívání přípravku

Ibalgin Junior;

 • právě podstoupilo větší chirurgický zákrok;
 • je dehydratované, protože existuje zvýšené riziko problémů

s ledvinami;

 • léky jako Ibalgin Junior mohou působit mírné zvýšení rizika srdeční

příhody („infarkt myokardu“) nebo cévní mozkové příhody. Riziko je pravděpodobnější při užívání vysokých dávek a při dlouhodobější léčbě. Proto nepřekračujte doporučenou dávku ani dobu léčby – 3 dny.

Krvácení v trávicím traktu, vředy nebo proděravění sliznice, které mohou být smrtelné, byly zaznamenány v souvislosti se všemi NSA kdykoli během léčby, a to s varovnými příznaky nebo bez nich nebo s předchozí anamnézou závažných příhod postihujících trávicí ústrojí. Pokud se vyskytne krvácení v trávicím traktu nebo ulcerace, léčbu je třeba okamžitě ukončit. Riziko krvácení v trávicím traktu, vředů nebo proděravení sliznice je vyšší se zvyšujícími se dávkami NSA, u pacientů s prodělaným vředem, především komplikovaným krvácením nebo proděravením (viz bod „Kontraindikace“) a u starších osob. Tito pacienti mají začít léčbu co nejnižší dostupnou dávkou. U těchto pacientů a také u pacientů vyžadujících současnou léčbu nízkou dávkou kyseliny acetylsalicylové nebo jinými léky, které pravděpodobně zvyšují gastrointestinální riziko, se má zvážit kombinovaná léčba protektivními látkami (např. misoprostolem nebo inhibitory protonové pumpy).

NSA, jako je ibuprofen, mohou maskovat příznaky infekce a horečky.

Pokud se kterékoliv z výše uvedených onemocnění vyskytuje u Vašeho dítěte, poraďte se před použitím přípravku Ibalgin Junior se svým lékařem.

Jestliže tento přípravek užívá dospělý člověk:
Starší osoby
U starších osob je zvýšené riziko nežádoucích účinků při užívání NSA, především těch, které se týkají žaludku a střev. Pro více informací viz bod „Nežádoucí účinky“.

Pacienti, u kterých v minulosti došlo k obtížím týkajícím se zažívacího ústrojí, především starší osoby, mají hlásit jakékoliv neobvyklé příznaky v oblasti zažívacího ústrojí (obzvlášť krvácení v zažívacím ústrojí), a to především na počátku léčby.

Těhotenství a kojení:

Jestliže Ibalgin Junior užívá dospělý člověk:
Těhotenství
Pokud otěhotníte během užívání přípravku Ibalgin Junior, oznamte to svému lékaři. Neužívejte tento přípravek v průběhu posledních 3 měsíců těhotenství. Vyvarujte se užívání tohoto přípravku během prvních 6 měsíců těhotenství, pokud Vám Váš lékař nedoporučil jinak.

Kojení
Pouze malé množství ibuprofenu a jeho metabolitů přechází do mateřského mléka. Protože doposud nejsou známy žádné škodlivé účinky na dítě, není obvykle během krátkodobého používání ibuprofenu v doporučeném dávkování potřeba kojení přerušit.

Plodnost
Přípravek Ibalgin Junior patří do skupiny léků (NSA), které mohou ovlivnit plodnost žen. Tento účinek je po vysazení léčby reverzibilní (vratný).

Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete Ibalgin Junior užívat.

Dávkování:
Vždy užívejte přípravek Ibalgin Junior přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.

Doporučené dávkování při bolesti a horečce:
6 – 9 let (20–29 kg) = 5 ml (200 mg ibuprofenu) max. 3×denně
9– 12 let (30–40 kg) = 7,5ml (300 mg ibuprofenu)max. 3×denně

Dávky se mají podávat přibližně každých 6 až 8 hodin.

Přípravek Ibalgin Junior není určen k použití u dětí mladších 6 let nebo s tělesnou hmotností nižší než 20 kg.

Děti (věkové rozmezí: ≥ 6 let do < 12 let) a dospívající
Pokud je u dětí od 6 let a dospívajících nutné podávat tento léčivý přípravek déle než 3 dny nebo pokud se zhorší příznaky onemocnění, je třeba se poradit s lékařem.

Způsob užití:
Podání ústy (perorální podání). Přípravek Ibalgin Junior je třeba zapít dostatečným množstvím tekutiny. Pacientům s citlivým žaludkem se doporučuje užívat přípravek Ibalgin Junior s jídlem.

Způsob podání pomocí dávkovací pipety
Každé balení obsahuje dávkovací pipetu k odměření přesné dávky suspenze.
1. Důkladně protřepejte obsah uzavřené lahvičky (přibližně 5 sekund).
2. Lahvička je opatřena dětským bezpečnostním uzávěrem. K otevření pevně zmáčkněte uzávěr směrem dolů a odšroubujte proti směru hodinových ručiček.
3. Vložte dávkovací pipetu do hrdla lahvičky a ponořte do suspenze. Nenaklánějte lahvičku směrem vzhůru.
4. Natáhněte dávku suspenze prostřednictvím pístu dávkovací pipety (podle stupnice na pipetě – ml).
5. Vyndejte dávkovací pipetu z lahvičky.
6. Podejte suspenzi dítěti, a to buď vložením konce dávkovací pipety do jeho úst a mírným zatlačením na píst nebo vstříknutím suspenze na lžičku a podáním dávky dítěti.
7. Po použití znovu pečlivě zašroubujte lahvičku. Opláchněte dávkovací pipetu teplou vodou a nechte ji osušit.

Upozornění:
Nepřekračujte stanovené dávkování!

Tento lék je určený jen ke krátkodobému užívání. Pokud příznaky u dítěte přetrvávají déle než 3 dny, poraďte se s lékařem.

Pokud se příznaky zhorší, poraďte se s lékařem.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů
Při krátkodobém užívání nemá tento přípravek žádný nebo jen zanedbatelný vliv na schopnost řídit a obsluhovat stroje.

Přípravek Ibalgin Junior obsahuje sorbitol
Přípravek Ibalgin Junior obsahuje sorbitol. Pokud Vám lékař sdělil, že Vaše dítě nesnáší některé cukry, kontaktujte před podáním tohoto přípravku svého lékaře.

Jestliže Vaše dítě užilo více přípravku Ibalgin Junior, než mělo:
Jestliže jste náhodně podali více přípravku Ibalgin Junior, než je doporučená dávka, okamžitě kontaktujte svého lékaře. Příznaky předávkování mohou být pocit na zvracení, zvracení, bolest břicha, bolest hlavy, závrať, ospalost, záškuby očí, rozmazané vidění, ušní šelest a zřídka i nízký krevní tlak, změny složení krve, problémy s ledvinami a ztráta vědomí.

Jestliže jste zapomněl(a) podat přípravek Ibalgin Junior Vašemu dítěti
Nezdvojujte následující dávku, abyste nahradili vynechanou dávku. Pokud zapomenete podat dávku, podejte ji hned, jakmile si vzpomenete a potom podejte další dávku podle dávkovacího intervalu uvedeného výše.

Máte-li jakékoli další otázky týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

Uchovávání:
Uchovávejte Ibalgin Junior mimo dohled a dosah dětí. Tento léčivý přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky uchovávání.

Po prvním otevření je doba použitelnosti 6 měsíců a přípravek Ibalgin Junior uchovávejte při teplotě do 25 °C.

Varování:
Nepoužívejte Ibalgin Junior po uplynutí doby použitelnosti uvedené na krabičce a etiketě za EXP. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

Informace pro pacienta:
Přečtěte si pozorně tuto příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat, protože obsahuje pro Vás důležité údaje.

Vždy užívejte přípravek Ibalgin Junior přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka.

 • Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat

přečíst znovu.

 • Požádejte svého lékárníka, pokud potřebujete další informace nebo

radu.

 • Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to

svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Viz bod 4.

 • Pokud se Vaše dítě nebude do 3 dnů cítit lépe nebo se mu přitíží,

musíte se poradit s lékařem.

Držitel rozhodnutí o registraci:
Zentiva, k. s., U Kabelovny 130, 102 37 Praha 10, Česká republika

Výrobce:
Zentiva, k. s., U Kabelovny 130, 102 37 Praha 10, Česká republika

Balení:
Balení obsahuje dávkovací pipetu (6 ml) s označením dávek. 1 lahvička obsahuje 100 ml suspenze.

Parametry

ATC skupina
Způsob podání Perorálně (ústy)