Přeskočit na kategorie produktů Přeskočit na košík Přeskočit na navigaci
Lékárna Mediexpert s.r.o. Menu

Xyzal por.tbl.flm.14x5mg

Xyzal se používá k léčbě (příznaků) alergie jako je alergická rýma (včetně perzistující (přetrvávající) alergické rýmy) a chronicka kopřivka (chronická idiopatická urtikarie).

  • XYZAL POR TBL FLM 14X5MG
  • Volně prodejný lék
  • EAN: 8594013100793
Dostupnost:
Skladem

159 

Informace o produktu

Xyzal se používá na léčbu onemocnění (příznaků) spojených s alergickou rýmou (včetně perzistující (přetrvávající) alergické rýmy) a chronickou kopřivkou (chronická idiopatická urtikarie).

Indikační skupina:
Xyzal je antialergikum.

Složení – účinné látky:
Levocetirizin-dihydrochlorid je léčivou látkou Xyzalu.

Jedna potahovaná tableta Xyzal obsahuje 5 mg levocetirizin-dihydrochloridu.

Složení – pomocné látky:
Mikrokrystalická celulosa, monohydrát laktosy, koloidní bezvodý oxid křemičitý, magnesium-stearát, hypromelosa (E464), oxid titaničitý (E171) a makrogol 400.

Popis přípravku:
Potahované tablety Xyzal jsou bílé nebo téměř bílé, oválné s Y logem na jedné straně.

Kontraindikace:
Neužívejte Xyzal jestliže jste alergický/á (přecitlivělý/á) na levocetirizin-dihydrochlorid, nebo jiné antihistaminikum nebo na kteroukoli další složku Xyzalu (viz Složení).

Neužívejte Xyzal jestliže máte závažné poškození funkcí ledvin (těžké renální selhání s clearance kreatininu pod 10 ml/min).

Nežádoučí účinky:
Podobně jako všechny léky může mít i Xyzal nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.

Častými (výskyt 1%-10%) převážně mírnými až středně závažnými hlášenými nežádoucími účinky jsou sucho v ústech, bolest hlavy, únava a ospalost/malátnost.

Méně často (0,1%-1%) byly pozorovány nežádoucí účinky jako vyčerpání a bolesti břicha.

Byly hlášeny i další nežádoucí účinky jako palpitace (bušení srdce), křeče, poruchy vidění, otoky, svědění, vyrážka, kopřivka, (otok, zčervenání a svědění kůže), dušnost, zvýšení tělesné hmotnosti, bolest svalů, agresivní nebo nervózní chování, hepatitida (zánět jater), změna jaterních funkcí a nevolnost.

Při prvních příznacích reakce přecitlivělosti přestaňte Xyzal užívat a obraťte se ihned na svého lékaře. Příznaky reakce přecitlivělosti mohou být následující: otok v ústech, otok jazyka, otok v obličeji a/nebo v krku, dýchací nebo polykací obtíže spojené s kopřivkou (angioedém), náhlý pokles krevního tlaku vedoucí ke kolapsu nebo šoku, někdy i smrtelnému.

Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

Interakce:

Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky:
Prosím, informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte nebo jste užíval(a) v nedávné době, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu.

Speciální upozornění:

Zvláštní opatrnosti při použití Xyzalu je zapotřebí:
Jestliže máte poruchu funkce ledvin nebo trpíte onemocněním ledvin, poraďte se o užívání Xyzalu s lékařem. V případě potřeby budete užívat sníženou dávku přípravku. Novou dávku určí lékař.

Potahované tablety Xyzal se nedoporučují k podávání dětem do 6 let, protože forma potahovaných tablet nedovoluje úpravu dávkování.

Těhotenství a kojení:
Sdělte svému lékaři, že jste těhotná, pokoušíte se otěhotnět nebo pokud kojíte. Poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete užívat jakýkoli lék. Pouze Váš ošetřující lékař může rozhodnout, zda je pro Vás Xyzal vhodný. 

Dávkování:
Uvedené pokyny platí pouze v případě, že jste od svého lékaře nedostal(a) o užívání Xyzalu pokyny odlišné. V takovém případě užívejte Xyzal přesně podle pokynů lékaře.

Obvyklá dávka pro dospělé a děti od 6 let je 1 tableta Xyzalu denně.

U pacientů s poruchou funkce ledvin může být dávka Xyzalu snížena podle závažnosti jejich onemocnění ledvin.

Pacienti, kteří mají poškozenou pouze funkci jater, užívají obvyklou předepsanou dávku.

U pacientů s poruchou funkce ledvin i jater může být dávka snížena podle míry poškození ledvinných funkcí a u dětí se má dávka stanovit také na základě tělesné hmotnosti; dávku určí Váš lékař.

Xyzal, potahované tablety, se nedoporučuje podávat dětem mladším než 6 let.

Jestliže se do 3 dnů příznaky onemocnění nezlepší, nebo se naopak zhoršují, či se vyskytnou nežádoucí účinky nebo nějaké neobvyklé reakce, poraďte se o dalším užívání přípravku s lékařem.

Způsob užití:
Tablety Xyzal se polykají celé a zapíjejí se vodou, mohou se užívat během jídla i bez jídla.

Upozornění:

Užívání Xyzalu s jídlem a pitím:
Opatrnosti je třeba při současném podávání Xyzalu a alkoholu. U citlivých pacientů může současné podávání cetirizinu nebo levocetirizinu a alkoholu nebo jiných léků, které působí na centrální nervový systém, nepříznivě ovlivnit bdělost.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů:
Někteří pacienti léčení Xyzalem mohou pociťovat ospalost, malátnost a únavu. Pokud máte v úmyslu řídit, vykonávat potenciálně nebezpečnou činnost nebo obsluhovat stroje, měl(a) byste nejprve vyčkat a vyzkoušet svou reakci na lék. Speciální testy však prokázaly, že u zdravých osob po podání přípravku v doporučené dávce nedochází k negativnímu ovlivnění pozornosti.

Důležité informace o některých složkách Xyzalu:
Tablety obsahují laktózu. Pokud Vám bylo někdy lékařem oznámeno, že trpíte nesnášenlivostí na některé cukry, poraďte se s ním před zahájením léčby Xyzalem.

Jestliže jste užil(a) více Xyzalu, než jste měl(a)?
Jestliže jste užil(a) více Xyzalu, než jste měl(a), může se u dospělých objevit ospalost. U dětí se na začátku může projevit rozrušení a neklid, později pak ospalost.

Pokud náhodou užijete vyšší než doporučenou dávku Xyzalu, informujte svého lékaře, který rozhodne o dalších opatřeních.

Jestliže jste zapomněl(a) užít Xyzal?
Jestliže jste zapomněl(a) užít Xyzal nebo jste užil(a) nižší dávku, než byla předepsána Vaším lékařem, nezdvojujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku. S podáváním pokračujte užitím následující dávky v předepsané době.

Jestliže jste přestal(a) užívat Xyzal?
Ukončení léčby Xyzalem dříve, než bylo plánováno, by nemělo mít nepříznivý účinek v tom smyslu, že by se příznaky onemocnění progresivně znovu objevily a jejich tíže by byla vyšší, než před zahájením léčby Xyzalem.

Máte-li jakékoli další otázky, týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

Uchovávání:
Xyzal uchovávejte mimo dosah a dohled dětí. Tento léčivý přípravek nevyžaduje žádné zvláštní teplotní podmínky uchovávání.

Varování:
Xyzal nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti uvedené na krabičce za Použitelné do: . Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Informace pro pacienta:
Přečtěte si pozorně tuto příbalovou informaci, protože obsahuje pro Vás důležité údaje.

Tento přípravek je dostupný bez lékařského předpisu. Přesto však Xyzal musíte užívat pečlivě podle tohoto návodu, aby Vám co nejvíce prospěl.

Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.

Požádejte svého lékárníka, pokud potřebujete další informace nebo radu.

Pokud se Vaše příznaky zhorší nebo se nezlepší do 3 dnů, musíte se poradit s lékařem

Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

Držitel rozhodnutí o registraci:
UCB s.r.o., Praha, Česká republika

Výrobce:
UCB Pharma S.p.A., Pianezza, Itálie

Balení:
14 tablet

Parametry

Způsob podání Perorálně (ústy)
Kód SÚKL 0042952

Podobné produkty najdete v