Přeskočit na kategorie produktů Přeskočit na košík Přeskočit na navigaci
Lékárna Mediexpert s.r.o. Menu

Volnostin por.tbl.flm.7x5mg

Volnostin se používá se k léčbě příznaků spojených s alergickými stavy, jako je senná rýma, celoroční (stálá) rýma a chronická kopřivka.

  • VOLNOSTIN POR TBL FLM 7X5MG
  • Výrobce: Sandoz
  • Volně prodejný lék
  • EAN: 4030855471249
Dostupnost:
Není skladem

Informace o produktu

Volnostin se používá se k léčbě příznaků spojených s alergickými stavy, jako je senná rýma, celoroční (stálá) rýma a chronická kopřivka.

Charakteristika:
Volnostin obsahuje účinnou látku Levocetirizin, která je antialergikum.

Složení – účinné látky:
Levocetirizinum je ve formě levocetirizini dihydrochloridum (5 mg), což odpovídá 4,2 mg levocetirizinu.

Složení – pomocné látky:
Jádro = mikrokrystalická celulosa, monohydrát laktosy, magnesium-stearát (E 572)
Potah = hypromelosa (E464), oxid titaničitý (E171) a makrogol 400.

Popis přípravku:
Potahované tablety Volnostin jsou bílé nebo téměř bílé, oválné, bikonvexní tablety označené „L9CZ" na jedné straně a „5" na druhé.

Kontraindikace:
Neužívejte přípravek Volnostin:

  • jestliže jste alergický/á (přecitlivělý/á) na levocetirizin,

kteroukoli z podobných sloučenin nebo na kteroukoli z pomocných látek přípravku Volnostin (viz bod 6 „Co přípravek Volnostin obsahuje").

  • jestliže trpíte těžkou poruchou funkce ledvin
  • jestliže Vám lékař řekl, že trpíte nesnášenlivostí některých

cukrů (protože tablety obsahují laktosu)

Nežádoučí účinky:
Podobně jako všechny léky, může mít i levocetirizin nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.

Časté nežádoucí účinky (vyskytují se u více než 1 ze 100, ale u méně než 1 z 10 léčených pacientů):
Sucho v ústech ; Bolesti hlavy ; Únava ; Ospalost

Méně časté nežádoucí účinky (vyskytují se u více než 1 z 1000, ale u méně než 1 ze 100 léčených pacientů):
Vyčerpanost ; Bolesti břicha

Velmi vzácné nežádoucí účinky (vyskytují se u méně než 1 z 10 000 léčených pacientů):
Alergické reakce, jako je otok úst, obličeje a/nebo hrdla nebo potíže s polykáním spolu s kopřivkou (angioedém), potíže s dýcháním nebo náhlý pokles krevního tlaku vedoucí ke kolapsu nebo šoku, což může být smrtelné. Při prvních projevech alergické reakce přestaňte Volnostin (levocetirizin) užívat a ihned se obraťte na svého lékaře.
Agresivita; Agitovanost ; Záchvaty křečí ; Poruchy vidění ; Bušení srdce ; Pocit nevolnosti ; Zánět jater ; Svědění ; Vyrážka ; Kopřivka ; Místní reakce přecitlivělosti kůže ; Bolesti svalů ; Přibírání na váze ; Abnormální výsledky testů jaterních funkcí.

Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

Interakce:
Účinky jiných léčiv mohou být Volnostinem (levocetirizinem) ovlivněny. Jiné přípravky mohou naopak ovlivnit působení Volnostinu (levocetirizinu).

Současné užívání Volnostinu levocetirizinu může ovlivňovat:

  • léky tlumící centrální nervový systém (látky, které mohou

zpomalit normální fungování mozku, jako jsou sedativa a trankvilizéry (např. diazepam, morfin)). U citlivých pacientů může být vliv na mozek zesílen nebo může být jiný, než se očekává.

Prosím, informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte nebo jste užíval(a) v nedávné době, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu.

Speciální upozornění:
Zvláštní opatrnosti při použití přípravku Volnostin je zapotřebí:
Jestliže máte poruchu funkce ledvin nebo trpíte onemocněním ledvin, poraďte se o užívání přípravku Volnostin s lékařem. V případě potřeby budete užívat sníženou dávku přípravku. Novou dávku určí lékař.

Přípravek Volnostin se nedoporučuje u dětí mladších 6 let, protože v současnosti dostupné potahované tablety neumožňují příhodnou úpravu dávkování.

Kvůli nedostatku údajů se nedoporučuje používání Volnostinu (levocetirizinu) u dětí mladších 2 let.

Těhotenství a kojení:
O bezpečném používání Volnostinu (levocetirizinu) v těhotenství nebo během kojení nejsou k dispozici žádné informace. Pokud jste těhotná nebo pokud kojíte, smíte Volnostin (levocetirizin) používat pouze, pokud přínos převažuje nad možnými riziky. Váš lékař určí, zda můžete tyto tablety užívat.

Poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete užívat jakýkoliv lék.

Dávkování:
Vždy užívejte Volnostin přesně podle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.

Tabletu Volnostin polykejte celou a zapijte ji vodou nebo jinou tekutinou.

Obvyklá dávka pro dospělé a děti ve věku od 6 let je jedna tableta Volnostinu denně.

Volnostin (levocetirizin) v tabletách se nedoporučuje u dětí do 6 let věku (viz bod Speciální upozornění).

Pokud trpíte mírnou až středně těžkou poruchou funkce ledvin, může Vám lékař předepsat nižší dávku podle závažnosti choroby ledvin.

Trvání léčby závisí na typu, trvání a průběhu potíží. Lékař nebo lékárník Vám v tomto ohledu poradí.

Jestliže jste užil/a více levocetirizinu, než jste měl/a, můžete pociťovat malátnost. Děti mohou být zpočátku nadměrně aktivní a neklidné, pak malátné. Ihned se obraťte na svého lékaře, který zváží potřebnou léčbu.

Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek Volnostin, nezdvojujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku. Opomenutou dávku vynechejte a užijte další tabletu v obvyklou dobu.

Jestliže léčbu Volnostinem ukončíte dříve, než se předpokládá, nemělo by to mít žádné nežádoucí důsledky. Příznaky, kvůli kterým jste Volnostin (levocetirizin) užíval/a, se však mohou objevit znovu.

Máte-li jakékoli další otázky, týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

Upozornění:
Důležité informace o některých složkách přípravku Volnostin:

Tento lék obsahuje laktosu (mléčný cukr); jestliže Vám lékař sdělil, že trpíte nesnášenlivostí některých cukrů, nesmíte přípravek Volnostin užívat (viz Složení).

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů:
U některých pacientů může levocetirizin způsobit malátnost, únavu a vyčerpanost. Pokud se u Vás některý z těchto příznaků vyskytne, neřiďte ani neobsluhujte žádné stroje.

Užívání přípravku Volnostin s jídlem a pitím:
Volnostin lze užívat s jídlem nebo bez jídla.

Pokud užíváte levocetirizin současně s alkoholem, musíte být opatrný/á. U citlivých pacientů může být účinek alkoholu zesílen.

Uchovávání:
Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí. Uchovávejte v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před vlhkostí.

Varování:
Volnostin nesmíí být používán po uplynutí doby použitelnosti, uvedené na obalu za „Použitelné do:" nebo „EXP:". Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Léčivé přípravky se nesmí vyhazovat do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak máte likvidovat přípravky, které již nepotřebujete. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

Informace pro pacienta:
Další informace o tomto přípravku získáte u místního zástupce držitele rozhodnutí o registraci Sandoz s.r.o., Praha, Česká republika.

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat.

Tento přípravek je dostupný bez lékařského předpisu. Přesto však přípravek Volnostin musíte užívat pečlivě podle návodu, aby Vám co nejvíce prospěl.

Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.

Požádejte svého lékárníka, pokud potřebujete další informace nebo radu.

Pokud se vaše příznaky zhorší nebo se nezlepší do 7 dnů, musíte se poradit s lékařem.

Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře nebo pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

Držitel rozhodnutí o registraci:
Sandoz s.r.o., Praha, Česká republika

Výrobce:
Synthon B.V., Nijmegen, Nizozemsko
Synthon Hispania S.L., Sant Boi de Llobregat, Španělsko
Salutas Pharma GmbH, Barleben, Německo

Balení:
7 tablet

Parametry

Způsob podání Perorálně (ústy)
Kód SÚKL 0151877