Přeskočit na kategorie produktů Přeskočit na košík Přeskočit na navigaci
Lékárna Mediexpert s.r.o. Menu

Trachisan 8mg pastilky proti bolesti v krku 20ks

Trachisan se používá k léčbě bolesti v krku u nehnisavých infekcí.
  • TRACHISAN 8 MG PROTI BOLESTI V KRKU ORM PAS 20X8MG
  • Volně prodejný lék
  • EAN: 4104480780219
Dostupnost:
Není skladem

Informace o produktu

Trachisan 8 mg se používá ke krátkodobé lokální léčbě bolesti v krku u nehnisavých infekcí.

Pastilky Trachisan 8 mg patří do skupiny léčiv určených ke zmírnění bolesti v krku (lokální anestetika). Použití lokálních anestetik snižuje citlivost v krku.

Pastilky Trachisan 8 mg jsou určeny pro dospělé osoby.

Složení léčivé látky:
1 pastilka Trachisan obsahuje 8 mg lidocaini hydrochloridum monohydricum

Složení pomocné látky:
sorbitol, silice máty peprné a magnesium-stearát

Popis přípravku:
Pastilky jsou bílé a kulaté.

Indikační skupina:
Lokální anestetikum.

Kontraindikace:
Nepoužívejte Trachisan 8 mg jestliže jste alergický/á (přecitlivělý/á) na lidokain-hydrochlorid, jiné lokální anestetikum amidového typu nebo na kteroukoli další složku přípravku.

Trachisan 8 mg nesmí užívat děti mladší než 12 let.

Speciální upozornění:
Zvláštní opatrnosti při použití přípravku Trachisan 8 mg je zapotřebí:
- jestliže trpíte vážným zánětem nebo bolestí krku s vysokou horečkou, bolestí hlavy, nevolností či zvracením. V těchto případech nesmíte používat Trachisan 8 mg déle než 2 dny bez porady s lékařem, aby se předešlo komplikacím.

- lokální anestetika mohou narušit polykání a zvýšit riziko vdechnutí cizího předmětu, zejména u malých dětí. Trachisan 8 mg by proto neměl být používán u dětí mladších než 12 let (viz výše). Ihned po použití pastilky byste neměl/a jíst ani pít. Znecitlivění jazyka a výstelky dutiny ústní zvyšuje riziko úrazu v důsledku kousnutí. Dávejte pozor při konzumaci horkých nápojů a jídla. Existuje zvýšené riziko popálení úst a hltanu z důvodu snížené citlivosti na horko. Opakované použití může vyvolat znecitlivění hrdla, a tím obtíže při polykání.

- u pacientů s těžce poškozenou a/nebo zanícenou sliznicí dutiny ústní a hltanu, jelikož může dojít ke zvýšenému vstřebávání léčivé látky. Toto opatření se týká zejména pacientů s kardiovaskulárním onemocněním nebo se sklonem k záchvatům.

- u pacientů s poruchou funkce jater a/nebo ledvin, jelikož tyto stavy mohou vyvolat zvýšení množství léčivé látky v krvi.

- jestliže víte, že jste alergický/á na jiné lokální anestetikum amidového typu, jelikož můžete být alergický/á i na lidokain.

Děti mladší než 12 let nesmí Trachisan 8 mg používat (viz výše).

Nejsou k dispozici dostatečné údaje o účinnosti a bezpečnosti použití přípravku Trachisan 8 mg u dětí ve věku 12 – 17 let. Proto se použití přípravku Trachisan 8 mg u dětí a dospívajících ve věku 12 až 17 let nedoporučuje.

Těhotenství a kojení:
Jestliže jste těhotná, nesmíte používat Trachisan 8 mg, pokud to lékař nepovažuje za zcela nezbytné.Poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete užívat jakýkoliv lék.

Poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete užívat během kojení jakýkoliv lék. Lidokain se vylučuje do mateřského mléka pouze v tak malém množství, že při používání přípravku Trachisan 8 mg tak, jak je doporučeno, se bezpečnostní riziko pro dítě kojící ženy jeví jako velmi nepravděpodobné.

Nežádoucí účinky:
Podobně jako všechny léky, může mít i přípravek Trachisan 8 mg nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.

Hodnocení nežádoucích účinků je založeno na následujících četnostech:

Velmi časté: Více než u 1 z 10 léčených pacientů
Časté: Méně než u 1 z 10, ale u více než 1 z 100 léčených pacientů
Méně časté: Méně než u 1 z 100, ale u více než 1 z 1000 léčených pacientů
Vzácné: Méně než u 1 z 1000, ale u více než 1 z 10,000 léčených pacientů
Velmi vzácné: Méně než u 1 z 10000 léčených pacientů včetně ojedinělých případů

Poruchy imunitního systému
Velmi vzácné: reakce z přecitlivělosti nebo vznik přecitlivělosti v ústní dutině.

Gastrointestinální poruchy
Vzácné: Z důvodu požadovaného analgetického účinku (proti bolesti) může dojít ke změně vnímání chuti nebo znecitlivění jazyka. Tyto účinky obvykle za krátkou dobu vymizí.
Velmi vzácné: projímavé účinky vzhledem k obsahu sorbitolu.

Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

Interakce:

Prosím, informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte nebo jste užíval/a v nedávné době, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu.

Dávkování a způsob užití:

Vždy používejte Trachisan 8 mg přesně dle pokynů uvedených v této příbalové informaci. Pokud si nejste jistý/á, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.

Neurčí-li lékař jinak, obvyklá dávka je:

Dospělí používají 1 pastilku Trachisan nejvýše každé 2 hodiny. Nepoužívejte více než 6 pastilek Trachisan 8 mg denně. 

Nechte pastilku Trachisan 8 mg pomalu rozpustit v ústech.

Jak dlouho byste měl/a používat Trachisan 8 mg?
Bez porady s lékařem nepoužívejte Trachisan 8 mg déle než 3 dny.

Pokud máte pocit, že je účinek přípravku Trachisan 8 mg příliš silný nebo příliš slabý, poraďte se s lékařem nebo lékárníkem.

Jestliže jste užil/a více přípravku Trachisan 8 mg, než jste měl/a okamžitě kontaktujte lékaře nebo lékárníka.
Pokud si vezmete nadměrné množství přípravku Trachisan 8 mg, může dojít k předávkování lidokainem s příznaky jako zívání, neklid, závrať, nevolnost, dysartrie (porucha řeči následkem poruchy nervového systému), porucha sluchu a zraku a poruchy koordinace pohybů. Středně těžké předávkování lidokainem může vyvolat svalové záškuby, záchvaty, bezvědomí, dechovou nedostatečnost a koma, zatímco těžké předávkování může vyvolat hypotenzi (nízký krevní tlak) a selhání oběhu.

Jestliže jste zapomněl/a užít Trachisan 8 mg nezdvojujte následující dávku, abyste nahradil/a vynechanou pastilku. Pokračujte v používání pastilek tak, jak je doporučeno výše (1 pastilku nechte rozpustit v ústech nejvýše každé 2 hodiny a nepoužívejte více než 6 pastilky denně).

Jestliže jste přestal/a užívat Trachisan 8 mg - účinky dosud nejsou známy.

Máte-li jakékoli další otázky, týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

Upozornění:
Nepoužívejte více než 6 pastilek Trachisan 8 mg denně.

Bez porady s lékařem nepoužívejte Trachisan 8 mg déle než 3 dny.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů: Pokud je Trachisan 8 mg používán tak, jak je doporučeno, neočekává se ovlivnění schopnosti řídit.

Důležité informace o některých složkách přípravku Trachisan 8 mg :
Trachisan 8 mg obsahuje sorbitol. Pastilka obsahuje 0,68 g sorbitolu. Jestliže vám lékař řekl, že trpíte nesnášenlivostí nějakých cukrů, prosím, před použitím tohoto přípravku se poraďte s lékařem. Sorbitol může vyvolat zažívací obtíže a průjem.

Používání přípravku Trachisan 8 mg s jídlem a pitím: Ihned po použití přípravku Trachisan 8 mg byste neměl/a jíst ani pít, aby se zabránilo vdechnutí cizího předmětu nebo poranění následkem kousnutí (viz výše).

Dávejte pozor při konzumaci horkých nápojů a jídla. Existuje zvýšené riziko popálení úst a hltanu z důvodu snížené citlivosti na horko.

Uchovávání:
Uchovávejte při teplotě do 25° C. vždy mimo dosah a dohled dětí.

Neukládejte do chladničky a nezmrazujte. Uchovávejte v původním obalu.

Varování:

Trachisan 8 mg nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti, uvedené na vnitřním obalu (blistru) a krabičce za EXP. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Léčivé přípravky se nesmí vyhazovat do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak máte likvidovat přípravky, které již nepotřebujete. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

Informace pro pacienta:
Přečtěte si pozorně tuto příbalovou informaci, protože obsahuje pro vás důležité údaje.

Tento přípravek je dostupný bez lékařského předpisu. Přesto však Trachisan 8 mg musíte používat pečlivě podle návodu, aby Vám co nejvíce prospěl.
- Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
- Požádejte svého lékárníka, pokud potřebujete další informace nebo radu.
- Pokud se vaše příznaky zhorší nebo se nezlepší do 3 dnů, musíte se poradit s lékařem.
- Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce:
Engelhard Arzneimittel GmbH & Co. KG , Herzbergstrasse 3 , 61138 Niederdorfelden, Německo

Balení:
20 pastilek

Parametry

Kód SÚKL 0107837