Přeskočit na kategorie produktů Přeskočit na košík Přeskočit na navigaci
Lékárna Mediexpert s.r.o. Menu

Tanakan tbl.obd.90x40mg

Bez porady s lékařem se přípravek Tanakan užívá při poruchách duševní výkonnosti tj....

  • TANAKAN POR TBL FLM 90X40MG
  • Volně prodejný lék
  • EAN: 3582182990630
Dostupnost:
Skladem

299 

Informace o produktu

Bez porady s lékařem se přípravek Tanakan užívá při poruchách duševní výkonnosti tj. při poruchách paměti, pozornosti a emoční labilitě (citové nestálosti) u starších osob, zvláště na podkladě chronické mozkové cévní nedostatečnosti.

Po poradě s lékařem se dále přípravek Tanakan užívá při demenci (primární degenerativní demence - demence Alzheimerova typu, vaskulární demence, demence smíšeného typu);

- při poruchách periferního prokrvení a mikrocirkulace: obstrukční choroba periferních tepen ve stadiu I.-II. (claudicatio intermittens), Raynaudův syndrom, akroparestézie, zvýšená kapilární fragilita apod.;

- při senzorických poruchách na základě cévní nedostatečnosti (závratě, ušní šelesty jako tinnitus apod., snížení sluchu u starších osob, event. poruchy zraku podmíněné nedostatečným prokrvením sítnice).

Přípravek Tanakan je určen pro dospělé (případně i mladistvé) osoby.

Charakteristika:

Co je přípravek Tanakan a k čemu se používá? Přípravek Tanakan obsahuje standardizovaný extrakt EGb 761 z listů jinanu dvoulaločného (Ginkgo biloba). Má především účinky: vazodilatační v oblastí malých tepen (rozšiřuje je), rheologický (zlepšuje průtokové vlastnosti krve), snižuje shlukování krevních destiček a červených krvinek, podporuje žilní tonus (napětí), snižuje zvýšenou propustnost kapilár a tím působí protiedémově, zlepšuje nitrobuněčné využití glukózy a působí též proti přítomnosti tzv. volných radikálů. Přípravek Tanakan zvyšuje syntézu a uvolňování působku jménem acetylcholin, jehož množství je ve stáří sníženo.

Další informace

Výrobce:

Ipsen, Paříž, Francie.

Držitel registračního rozhodnutí:

Beaufour Ipsen Pharma, 24 rue Erlanger, 75781 Paris Cedex 16, Francie.

Složení - účinné látky:

Standardizovaný extrakt Ginkgo bilobae (EGb 761) obsahující 24% Ginkgo-heterosidů a 6% ginkgolidů a bilobalidu v množství 40 mg v 1 potahované tabletě.

Složení - pomocné látky:

Potahované tablety: monohydrát laktózy, mikrokrystalická celulóza, kukuřičný škrob, koloidní bezvodý oxid křemičitý, mastek, magnesium-stearát, makrogol 400, makrogol 6000, hydroxypropylmethylcelulóza, oxid titaničitý, červený oxid železitý.

Kontraindikace:

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Tanakan užívat? Neužívejte přípravek Tanakan jestliže jste alergický/á (přecitlivělý/á) na léčivou látku nebo na kteroukoli další složku přípravku (potahovaných tablet, roztoku).

Speciální upozornění:

Vzhledem k tomu, že není dostatek klinických zkušeností s podáváním dětem, přípravek Tanakan se nedoporučuje podávat dětem do 12 let.

Přípravek Tanakan se nedoporučuje užívat při patologických (chorobných) krvácivých stavech.

Přípravek Tanakan není vhodný k léčbě vysokého krevního tlaku a nelze jím tuto léčbu nahradit.

Tanakan potahované tablety obsahuje cukr laktózu. Pokud Vám Váš lékař řekl, že nesnášíte některé cukry, poraďte se se svým lékařem, než začnete tento léčivý přípravek užívat.

Důležité informace o některých složkách přípravku Tanakan - Tanakan potahované tablety obsahuje cukr laktózu. (Pokud Vám Váš lékař řekl, že nesnášíte některé cukry, poraďte se se svým lékařem, než začnete tento léčivý přípravek užívat).

Nežádoučí účinky:

Možné nežádoucí účinky? Podobně jako všechny léky, může mít i přípravek Tanakan nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.

Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

Přípravek Tanakan bývá při obvyklém dávkování dobře snášen. V ojedinělých případech se mohou vyskytnout zažívací poruchy jako nevolnost, průjem apod., alergické kožní reakce, bolest hlavy, eventuelně pocity návalů. Dále se vzácněji vyskytují: palpitace (bušení srdce), snížení tlaku, arytmie (nepravidelnost srdečního rytmu), případně bolest za hrudní kostí.

Interakce:

Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky? Prosím, informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte nebo jste užíval(a) v nedávné době, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu.

Vzájemné působení nebývá uváděno, je však vhodná zvýšená opatrnost u salicylátů a barbiturátů.

Nelze vyloučit interakci s přípravky ovlivňujícími krevní srážlivost. Užíváte-li proto léky ovlivňující krevní srážlivost, poraďte se o užívání přípravku Tanakan se svým lékařem.

Těhotenství a kojení:

Užívání přípravku Tanakan v době těhotenství a kojení se nedoporučuje. Poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete užívat jakýkoliv lék.

Dávkování:

Jak se přípravek Tanakan užívá? Vždy užívejte používejte přípravek Tanakan přesně podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.

Obvyklé dávkování:

U poruch duševní výkonnosti: dospělé osoby užívají 1 potahovanou tabletu 3krát denně (ráno, v poledne, večer) před jídlem. Tablety se polykají celé, nerozkousané, zapijí se malým množstvím tekutiny.Účinek léčby se výrazněji projeví po 2-4 týdnech aplikace. Léčba (1 kúra) trvá obvykle 1-3 měsíce. Pokud se Vaše příznaky zhorší nebo nezlepší do 3 měsíců, vyhledejte lékaře.

U poruch periferního prokrvení a mikrocirkulace a při senzorických poruchách: Dospělé osoby užívají 1 potahovanou tabletu 3krát denně (ráno, v poledne, večer) před jídlem. Tablety se polykají celé, nerozkousané, zapijí se malým množstvím tekutiny. Účinek léčby se výrazněji projeví po 2-4 týdnech aplikace. Léčba (1 kúra) trvá obvykle 1-3 měsíce při pravidelných kontrolách lékařem.

U demence se podávají 1-2 potahované tablety 3krát denně. Trvání léčby demenčních syndromů závisí na závažnosti příznaků a mělo by být alespoň 8 týdnů. Po 3 měsících léčby je dobré uvážit vhodnost pokračování léčby.

Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek Tanakan, nezdvojujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku.

Máte-li jakékoli další otázky, týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

Předávkování:

Při případném předávkování nebo náhodném požití dítětem se poraďte ihned s lékařem!

Upozornění:

Přípravek Tanakan se užívá před jídlem.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů - přípravek Tanakan nesnižuje pozornost.

Uchovávání:

Přípravek Tanakan, potahované tablety, uchovávejte při teplotě do 25 st. C, v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před světlem a vlhkostí.

Informace pro pacienta:

Přečtěte si pozorně tuto příbalovou informaci, protože obsahuje pro vás důležité údaje.

Tento přípravek je dostupný bez lékařského předpisu. Přesto však přípravek Tanakan musíte užívat pečlivě podle návodu, aby Vám co nejvíce prospěl.

Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.

Požádejte svého lékárníka, pokud potřebujete další informace nebo radu.

Pokud se vaše příznaky zhorší nebo se nezlepší do 3 měsíců, musíte se poradit s lékařem.

Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

Varování:

Přípravek Tanakan uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.

Přípravek Tanakan nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti, uvedené na obalu. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Léčivé přípravky se nesmí vyhazovat do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak máte likvidovat přípravky, které již nepotřebujete. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

Balení:

1 balení obsahuje: 90 potahovaných tablet

Parametry

Kód SÚKL 0047224

Podobné produkty najdete v