Přeskočit na kategorie produktů Přeskočit na košík Přeskočit na navigaci
Lékárna Mediexpert s.r.o. Menu

Septilen 5mg orm.pas.20x5mg

Septilen se používá při zánětech horních cest dýchacích (zánět nosní sliznice a hltanu, zánět hrtanu) a dutiny ústní (zánět krčních mandlí). Tato onemocnění se obvykle projevují bolestí či pálením v krku, zahleněním či pocitem sucha, dráždivým kašlem nebo chrapotem.

  • SEPTILEN 5 MG ORM PAS 20X5MG
  • Výrobce: Sanofi-Zentiva
  • Volně prodejný lék
  • EAN: 8594739218970
Dostupnost:
Není skladem

Informace o produktu

Septilen se používá při zánětech horních cest dýchacích (zánět nosní sliznice a hltanu, zánět hrtanu) a dutiny ústní (zánět krčních mandlí). Tato onemocnění se obvykle projevují bolestí či pálením v krku, zahleněním či pocitem sucha, dráždivým kašlem nebo chrapotem.

Přípravek Septilen lze podávat i jako doplněk celkové antibiotické léčby.

Septilen mohou užívat dospělí, dospívající děti od 5 let, těhotné i kojící ženy.

Charakteristika:
Léčivá látka adipát aminotridekanu působí proti mikroorganismům vyvolávajícím zánětlivá onemocnění, je účinná na mnohé baktérie i kvasinkové mikroorganismy.

Složení – účinné látky:
Léčivou látkou je tridecanamini adipas 5 mg v jedné pastilce Septilen.

Složení – pomocné látky:
mannitol, hypromelosa 2910/50, dihydrát sodné soli sacharinu, levomenthol, karagen, aroma máty peprné, mikrokrystalická celulosa, upravený montánní vosk, koloidní bezvodý oxid křemičitý, aluminium-tristearát

Popis přípravku:
Bílé tablety s půlicí rýhou. Půlicí rýha není určena k rozlomení tablety.

Kontraindikace:
Neužívejte přípravek Septilen 5 mg:

  • jestliže jste alergický(á) na adipát aminotridekanu nebo na kteroukoli

další složku tohoto přípravku.

  • nesmí se podávat dětem do 5 let.


Nežádoučí účinky:
Podobně jako všechny léky může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.

Přípravek je obvykle dobře snášen, ale při rozpouštění pastilky se v ústech může často vyskytnout pocit pálení či trpknutí. Zřídka se může objevit pocit sucha v ústech, necitlivost a nadměrná tvorba slin.

Hlášení nežádoucích účinků
Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu:
Státní ústav pro kontrolu léčiv
Šrobárova 48
100 41 Praha 10
Webové stránky: www.sukl.cz/…douci-ucinek.

Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku.

Interakce:
Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užíval(a) nebo které možná budete užívat.

O vhodnosti současného užívání přípravku Septilen 5 mg s jinými léky se poraďte s lékařem

Speciální upozornění:
Během užívání přípravku Septilen 5 mg se mohou objevit nepříjemné pocity v dutině ústní (brnění jazyka nebo hltanu), které bývají většinou přechodné a nejsou důvodem pro ukončení léčby.

Těhotenství a kojení:
Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte se se svým lékařem dříve, než začnete Septilen 5 mg užívat.

Přípravek Septilen 5 mg mohou užívat těhotné i kojící ženy.

Dávkování:
Vždy užívejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.

Pokud lékař nedoporučí jinak, užívejte 3–4-krát denně 1 pastilku. Stejné dávkování platí i pro děti od 5 let a pro těhotné i kojící ženy.

Bez porady s lékařem neužívejte Septilen 5 mg déle než 5 dní.

Pokud nedojde k ústupu nebo zmírnění příznaků nemoci nebo se stav zhorší, vyhledejte lékaře.

Jestliže jste užil(a) více přípravku Septilen 5 mg, než jste měl(a)
Při předávkování nebo náhodném požití více tablet dítětem se poraďte se svým lékařem.

Způsob užití:
Přípravek Septilen 5 mg užívejte nejlépe po jídle. Pastilku nechte volně rozpustit v ústech, nezapíjejte, nerozkousávejte.

Upozornění:
Půlicí rýha není určena k rozlomení tablety.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů
Přípravek nemá žádný nebo má zanedbatelný vliv na schopnost řídit a obsluhovat stroje.

Uchovávání:
Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí. Přípravek uchovávejte při teplotě do 25 °C v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před vlhkostí.

Varování:
Nepoužívejte Septilen 5 mg po uplynutí doby použitelnosti uvedené na krabičce za EXP. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

Informace pro pacienta:
Přečtěte si pozorně tuto příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat, protože obsahuje pro Vás důležité údaje.

Vždy užívejte Septilen 5 mg přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka.

  • Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat

přečíst znovu.

  • Požádejte svého lékárníka, pokud potřebujete další informace nebo

radu.

  • Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to

svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci.

  • Pokud se do 5 dnů nebudete cítit lépe nebo pokud se Vám přitíží,

musíte se poradit s lékařem.

Držitel rozhodnutí o registraci:
Zentiva, a.s., Einsteinova 24, 851 01 Bratislava, Slovenská republika

Výrobce:
Saneca Pharmaceuticals a.s., Nitrianska 100, 920 27 Hlohovec, Slovenská republika

Balení:
20 pastilek k rozpuštění v ústech.

Parametry

ATC skupina
Způsob podání Perorálně (ústy)
Kód SÚKL 0185799