Přeskočit na kategorie produktů Přeskočit na košík Přeskočit na navigaci
Lékárna Mediexpert s.r.o. Menu

Rosalgin Easy 140mg vaginální roztok 5x140ml

Rosalgin Easy je vaginální roztok, který je určen k výplachům pochvy a oplachům zevních rodidel při zánětlivých onemocněních ženského pohlavního ústrojí a k běžné ženské hygieně. Rosalgin Easy se používá k výplachu pochvy a oplachu zevních rodidel u žen starších 15 let.

  • ROSALGIN EASY 140 MG VAGINÁLNÍ ROZTOK VAG SOL 5X140ML
  • Volně prodejný lék
  • EAN: 8594044141611
Dostupnost:
Skladem

299 

Informace o produktu

Rosalgin Easy je vaginální roztok, který je určen k výplachům pochvy a oplachům zevních rodidel při zánětlivých onemocněních ženského pohlavního ústrojí a k běžné ženské hygieně.

Rosalgin Easy se používá k léčbě zánětlivých projevů pochvy, děložního hrdla a zevní části ženského pohlavního ústrojí, které jsou mikrobiálního, chemického i fyzikálního původu.

Rosalgin Easy se dále používá na doporučení lékaře před a po operačním gynekologickém zákroku.

Rosalgin Easy je vhodný pro běžnou ženskou hygienu a pro hygienu během šestinedělí.

Přípravek Rosalgin Easy se používá k výplachu pochvy a oplachu zevních rodidel u žen starších 15 let. U dětí od 6 let je možno použít přípravek Rosalgin Easy k oplachům zevních pohlavních orgánů

Složení – účinné látky:
Léčivou látkou je benzydamini hydrochloridum 0,10 g ve 100 ml vaginálního roztoku

Složení – pomocné látky:
benzalkonium-chlorid, dihydrát dinatrium-edetátu, růžová silice, ethanol 96% V/V, polysorbát 20, čištěná voda.

Popis přípravku Rosalgin Easy:
Rosalgin Easy je čirý bezbarvý roztok s charakteristickou lehkou vůní po růžích.

Kontraindikace:
Nepoužívejte přípravek Rosalgin Easy

  • jestliže jste alergická na benzydamin hydrochlorid nebo na

kteroukoli další složku tohoto přípravku

Nežádoučí účinky:
Podobně jako všechny léky, může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.

Přípravek Rosalgin Easy je obvykle velmi dobře snášen. Ve výjimečných případech se mohou vyskytnout místní projevy přecitlivělosti, jako je svědění nebo pálení, zejména při déletrvající léčbě.

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci.
Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu Státního ústavu pro kontrolu léčiv ČR. Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku.

Interakce:
Rosalgin Easy působí pouze místně. Ovlivnění jiných současně užívaných léků není známo. O vhodnosti současného používání přípravku Rosalgin Easy s jinými volně prodejnými léky k místnímu vaginálnímu použití se poraďte s lékařem nebo lékárníkem.

Speciální upozornění:
Dlouhodobé používání přípravku může vést k přecitlivělosti. Dojde-li ke vzniku přecitlivělosti, je nutné léčbu přerušit.

Trpíte-li vaginálním krvácením nebo bělotokem (bělavý hlenový výtok z ženských pohlavních orgánů), kontaktujte svého lékaře dříve, než začnete tento přípravek používat.

Před použitím přípravku Rosalgin Easy se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem.

Těhotenství a kojení:
Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete Rosalgin Easy užívat. I když nebyly prokázány účinky poškozující plod, měl by se přípravek Rosalgin Easy užívat v těhotenství pouze po poradě s lékařem.

Dávkování a způsob použití:
Lahvičky Rosalgin Easy jsou určeny pro jednorázové použití.

Vaginální roztok Rosalgin Easy lze použít přímo, pokud však chcete roztok vlažný, stačí ponořit uzavřenou lahvičku na několik minut do teplé vody.
 

1. Při otvírání lahvičky pevně držte vroubkovanou část uzávěru a otáčejte vrchní částí uzávěru, až se vrchní část uvolní a pak tuto část sejměte.
2. Lahvičku pevně držte za vroubkovaný uzávěr a vytahujte bílý aplikátor, dokud se neozve klapnutí po úplném vytažení aplikátoru. Tím se zároveň uvolní i bezpečnostní záklopka a roztok může vytékat.
3. Aplikátor vsuňte opatrně do pochvy a stlačujte nádobku až do vyprázdnění obsahu. Pro dosažení maximálního účinku se snažte roztok zadržet v pochvě po dobu několika minut.

Použití u dětí a dospívajících
Přípravek Rosalgin Easy se používá k výplachu pochvy a oplachu zevních rodidel u žen starších 15 let.

U dětí od 6 let je možno použít přípravek Rosalgin Easy k oplachům zevních pohlavních orgánů.

Jestliže jste použila více přípravku Rosalgin Easy, než jste měla

Předávkování přípravku je vzhledem k místnímu použití nepravděpodobné.

Při náhodném požití přípravku Rosalgin Easy vyhledejte lékaře.
Náhodné požití větší dávky může vést k přechodným nežádoucím účinkům, jako jsou poruchy spánku, neklid, halucinace (mžitky před očima, barevné nebo bílé plochy). Specifický protilék není znám. Při předávkování se léčí příznaky.

Jestliže jste zapomněla použít přípravek Rosalgin Ea
sy
Nezdvojujte následující dávku, abyste nahradila vynechanou dávku.

Máte-li jakékoli další otázky, týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

Upozornění:

Přípravek Rosalgin Easy obsahuje benzalkoniumchlo rid. Benzalkonium-chlorid je dráždivý, může způsobit kožní reakce.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů
Rosalgin Easy nemá žádný vliv na schopnost řídit nebo obsluhovat stroje.

Uchovávání:
Tento léčivý přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky uchovávání. Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Varování:
Nepoužívejte Rosalgin Easy po uplynutí doby použitelnosti uvedené na obalu.

Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

Informace pro pacienta:
Přečtěte si pozorně tuto příbalovou informaci dříve, než začnete Rosalgin Easy používat, protože obsahuje pro Vás důležité údaje.

Vždy používejte přípravek Rosalgin Easy přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka.

  • Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete

potřebovat přečíst znovu.

  • Požádejte svého lékárníka, pokud potřebujete další informace nebo

radu.

  • Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to

svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci.

  • Pokud se do 7 dnů nebudete cítit lépe nebo pokud se Vám přitíží,

musíte se poradit s lékařem.

Držitel rozhodnutí o registraci:
Angelini Pharma Česká republika s.r.o. Brno, Česká republika

Výrobce:
Az.Chim.Riun.An gelini Francesco S.p.A., Ancona, Itálie

Balení:
Lahvička má objem 140 ml a je určena pro jednorázové použití. 5 lahviček v krabičce.

Parametry

Kód SÚKL 0188155