Přeskočit na kategorie produktů Přeskočit na košík Přeskočit na navigaci
Lékárna Mediexpert s.r.o. Menu

Paramax Combi 500mg/65mg por.tbl.nob.10

Paramax Combi se užívá k léčbě příznaků mírné až středně silné bolesti, jako je například bolest hlavy, bolest zubů, bolest při menstruaci, a/nebo vysoké teploty.
  • PARAMAX COMBI 500 MG/65 MG POR TBL NOB 10
  • Volně prodejný lék
  • EAN: 6410530086919
Dostupnost:
Není skladem

Informace o produktu

Paramax Combi se užívá k léčbě příznaků mírné až středně silné bolesti, jako je například bolest hlavy, bolest zubů, bolest při menstruaci, a/nebo vysoké teploty.

Charakteristika:

Paramax Combi je přípravek zmírňující bolest a snižující horečku (analgetikum a antipyretikum). Paramax Combi obsahuje dvě léčivé látky, paracetamol a kofein. Paracetamol zmírňuje bolest a snižuje horečku a kofein zvyšuje účinek proti bolesti.

Složení - účinné látky:

Léčivou látkou je paracetamol a kofein. Každá tableta Paramax Combi obsahuje 500 mg paracetamolu a 65 mg kofeinu.

Složení - pomocné látky:
Ostatními složkami jsou povidon 29-32, mikrokrystalická celulóza, kyselina stearová a magnesium-stearát.

Popis přípravku:

Bílé tablety ve tvaru tobolky s půlicí rýhou z jedné strany o šířce 7,5 mm a délce 18 mm. Tabletu Paramax Combi lze dělit na dvě stejné poloviny.

Kontraindikace:
Neužívejte Paramax Combi:
Jestliže jste alergický/á (přecitlivělý/á) na paracetamol nebo kofein nebo na kteroukoli další složku přípravku Paramax Combi.

Nepodávejte dětem mladším než 12 let.

Jestliže trpíte závažnou nedostatečností funkce jater (Child-Pughovo skóre > 9).

Nežádoučí účinky:
Podobně jako všechny léky, může mít i přípravek Paramax Combi nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.

Paramax Combi může způsobovat snížení počtu bílých krvinek a snížení Vaší odolnosti proti infekci. Přestaňte užívat přípravek Paramax Combi a ihned navštivte svého lékaře, pokud zaznamenáte infekci s příznaky, jako je horečka a závažné zhoršení Vašeho celkového stavu, nebo horečka s příznaky místní infekce, jako je bolest v krku / hrtanu / ústech, nebo problémy s močením. Provede se krevní zkouška pro ověření možného snížení počtu bílých krvinek (agranulocytózy).

Následující přehled pokrývá všechny dosud hlášené nežádoucí účinky podle frekvence jejich výskytu:

Časté (postihují 1 až 10 uživatelů ze 100): nevolnost, nespavost, neklid, zrychlená srdeční tepová frekvence.

Vzácné (postihují 1 až 10 uživatelů z 10000): přecitlivělost (včetně vyrážky).

Velmi vzácné (postihují méně než 1 uživatele z 10000): poruchy krvetvorby včetně trombocytopenie (nízký počet krevních destiček) a agranulocytózy (nízký počet bílých krvinek zvaných granulocyty).

Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

Interakce:
Prosím, informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte nebo jste užíval(a) v nedávné době, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu, protože léky mohou ovlivňovat účinek jiných léčiv.

Zvláštní pozornost věnujte následujícím lékům a přípravkům obsahující přírodní látky:
* antikoagulační prostředky (léky proti srážení krve),
* metoklopramid a domperidon (léky užívané při nevolnosti a zvracení),
* chloramfenikol (antibiotikum),
* kolestyramin (lék na snížení hladiny cholesterolu v krvi),
* fenobarbital, fenytoin a karbamazepin (léky užívané k léčbě epilepsie),
* rifampicin (lék užívaný při léčbě tuberkulózy),
* probenecid (lék užívaný při léčbě dny),
* zidovudine (lék při léčbě HIV),
* třezalka tečkovaná (hypericin, v některých přírodních přípravcích).

Před použitím přípravku Paramax Combi se poraďte se svým lékařem, pokud užíváte kterýkoli z výše uvedených léků nebo přípravků obsahující přírodní látky.

Příležitostné dávky tablet Paramax Combi a antikoagulačních prostředků lze užívat, avšak pokud potřebujete užívat lék pro zmírnění bolesti denně po dlouhou dobu, poraďte se s lékařem.

Speciální upozornění:
Poraďte se před užíváním přípravku Paramax Combi se svým lékařem:
Jestliže máte závažné onemocnění jater nebo ledvin (včetně alkoholického onemocnění jater).
Jestliže pijete velká množství kávy nebo čaje obsahujícího kofein. Současné užívání může způsobit podráždění vyvolané kofeinem a pocit napětí.

Jestliže máte problémy s alkoholem nebo některé onemocnění jater. Neužívejte Paramax Combi a alkohol současně; účinek alkoholu se při současném užití přípravku Paramax Combi nezvyšuje.
Jestliže trpíte chronickou podvýživou a nedostatkem enzymu glukózo-6-fosfát dehydrogenázy.
Jestliže máte Gilbertův syndrom (familiární nehemolytická žloutenka).

Pokud užíváte jiné prostředky pro zmírnění bolesti, které obsahují paracetamol, neměl(a) byste užívat Paramax Combi bez konzultace s lékařem nebo lékárníkem. Nikdy neužívejte vyšší než doporučené dávky paracetamolu. Vyšší než doporučené dávky neposkytují větší zmírnění bolesti, ale mají za následek riziko poškození jater. Příznaky poškození jater se normálně objeví po několika dnech po nadměrném příjmu paracetamolu. Proto je důležité, abyste co nejdříve navštívil(a) lékaře, pokud jste užil(a) příliš vysokou dávku.

Těhotenství a kojení:
Poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete užívat jakýkoliv lék.

Za normálních podmínek léčby lze Paramax Combi v těhotenství a při kojení užívat. Nicméně by se měl užívat po pečlivém vyhodnocení poměru mezi prospěchem a rizikem, které provede pouze lékař.

Dávkování:

Vždy užívejte přípravek Paramax Combi přesně podle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste jistý(á) poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.

Přípravek Paramax Combi je pouze k vnitřnímu a krátkodobému použití.

Dospělí a děti starší 12 let:
Obvyklá dávka je 1 až 2 tablety Paramax Combi až třikrát denně nebo podle potřeby.
Dávka 1-2 tablet by se neměla používat v kratším intervalu než po 6 hodinách. Přesné stanovení intervalu mezi dávkami závisí na příznacích a maximální celkové denní dávce.

Dávku 2 tablety najednou mohou užívat děti a mladiství mladší 15 let a osoby s tělesnou hmotností nižší než 65 kg pouze na doporučení lékaře.

Nepřekračujte denní doporučenou dávku 6 tablet Paramax Combi během 24 hodin.

Pokud potíže přetrvávají po dobu delší než tři dny, měl(a) byste požádat svého lékaře o radu.

Starší osoby:
Platí totéž co pro dospělé.

Děti:
Paramax Combi se nedoporučuje užívat pro děti mladší 12 let.

Jestliže jste užil(a) více přípravku Paramax Combi než jste měl(a)
V případě předávkování a otravy se ihned obraťte na lékaře nebo pohotovostní jednotku nemocnice, dokonce i když se cítíte dobře, vzhledem k riziku opožděného závažného poškození jater. Příznaky v případě předávkování jsou bledost, nevolnost, zvracení, nechutenství, bolest břicha, třes, nervozita, vzrušení, zvýšené vylučování moči, poruchy trávicí soustavy, zrychlená srdeční činnost nebo poruchy srdečního rytmu.

Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek Paramax Combi
Nezdvojujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku. Pokračujte v léčbě obvyklým způsobem.

Máte-li jakékoli další otázky týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

Upozornění:

Užívání přípravku Paramax Combi s jídlem a pitím
Neužívejte tento přípravek spolu s alkoholickými nápoji. Měl(a) byste omezit pití nápojů s obsahem kofeinu (káva, čaj, kola).

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů
Paramax Combi nemá žádný známý vliv na řízení dopravních prostředků nebo obsluhu strojů.

Uchovávání:
Tento léčivý přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky uchovávání.

Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí a dospívajících.

Varování:
Přípravek Paramax Combi nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti uvedené na krabičce a blistru za EXP. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Léčivé přípravky se nesmí vyhazovat do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak máte likvidovat přípravky, které již nepotřebujete. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

Informace pro pacienta:
Přečtěte si pozorně tuto příbalovou informaci, protože obsahuje pro Vás důležité údaje.

Tento lék je dostupný bez lékařského předpisu. Přesto však musíte přípravek Paramax Combi užívat pečlivě podle návodu, aby Vám co nejvíce prospěl.

Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.

Požádejte svého lékárníka, pokud potřebujete další informaci nebo radu.

Pokud se Vaše příznaky zhorší nebo se nezlepší do 3 dnů, musíte se poradit s lékařem.

Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

Tento léčivý přípravek je registrován v členských státech EEA pod následujícími názvy:
Paramax Extra: EE, LT, LV, SK.
Paramax Comp: FI, HU, PL, SI.
Paramax Combi: CZ.
Para-Caf: DE.
Arax Extra: DK.
Paracut Comp: SE.

Držitel rozhodnutí o registraci:
Vitabalans Oy, Hameenlinna, Finsko

Výrobce:
Vitabalans Oy, Hameenlinna, Finsko

Balení:
10 tablet.

Parametry

Kód SÚKL 0156175