Přeskočit na kategorie produktů Přeskočit na košík Přeskočit na navigaci
Lékárna Mediexpert s.r.o. Menu

Paralgil forte 1000mg por.tbl.nob. 9x1000mg

Paralgil Forte se používá k léčbě horečky a mírné až středně silné bolesti, jako je bolest hlavy, zubů a menstruační bolest. Paralgil Forte 1 000 mg se nedoporučuje u dětí mladších 11 let nebo u dětí s tělesnou hmotností nižší než 33 kg.
  • PARALGIL FORTE 1000 MG POR TBL NOB 9X1000MG
  • Volně prodejný lék
  • EAN: 8592387016252
Dostupnost:
Není skladem

Informace o produktu

Paralgil Forte se používá k symptomatické léčbě horečky a mírné až středně silné bolesti, jako je bolest hlavy, zubů a menstruační bolest.

Užívání Paralgil Forte 1 000 mg se nedoporučuje u dětí mladších 11 let nebo u dětí s tělesnou hmotností nižší než 33 kg
, protože uvedená síla přípravku není pro tuto věkovou skupinu vhodná. Pro tuto věkovou skupinu však existuje vhodná síla přípravku a/nebo vhodná léková forma.

Charakteristika:

Paralgil patří do skupiny léků nazývaných antipyretika a analgetika.

Složení - účinné látky:

Paralgil Forte 1000 mg: jedna tableta obsahuje paracetamolum 1000 mg.

Složení - pomocné látky:

sodná sůl karboxymethylškrobu, povidon K-30, předbobtnalý kukuřičný škrob, kyselina stearová

Popis přípravku:

Tablety Paralgil Forte 1000 mg jsou bílé až téměř bílé podlouhlé tablety, o délce 21, 4 mm, šířce 9 mm a o tloušťce 6, 9 mm, na jedné straně s půlicí rýhou mezi "10" a "00" na druhé straně s půlicí rýhou mezi "PA" a "RA"

Kontraindikace:
Neužívejte přípravek Paralgil jestliže jste alergický/á (přecitlivělý/á) na paracetamol nebo na jakoukoli další složku přípravku Paralgil a při závažném snížení funkce jater.

Nežádoučí účinky:

Podobně jako všechny léky, může mít i Paralgil nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.
Vzácné nežádoucí účinky (postihují 1 až 10 pacientů z 10 000):
Kopřivka (urticaria)
Zvýšené hodnoty jaterních enzymů

Velmi vzácně se vyskytují tyto nežádoucí účinky (postihují méně než 1 pacienta z 10 000):
Poruchy krve
Ve velmi vzácných případech dochází ke špatné srážlivosti krve, což může mít za následek vznik modřin a krvácení.
Může se vyskytnout výrazné snížení počtu bílých krvinek, což zvyšuje pravděpodobnost vzniku infekce a modřin. Zúžení dýchacích cest u náchylných pacientů (analgetické astma).

Frekvence uvedených nežádoucích účinků není známa (z dostupných údajů nelze určit):
Alergické reakce (kožní vyrážka a angioedém s příznaky, jakými jsou otok obličeje, rtů, krku nebo jazyka, alergický šok). Pokud dojde k alergickému šoku, okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc.
Poškození jater charakterizované úbytkem tělesné hmotnosti, nevolností, bolestí břicha, slabostí. Kožní reakce jako jsou:
- Vyrážka s horečkou nebo bez horečky a celkový pocit nevolnosti
- Život ohrožující stav nazývaný toxická epidermální nekrolýza, charakterizovaný olupováním pokožky, vředy na sliznicích a kožní vyrážkou.

Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

Interakce:
Než začnete tento lék užívat, informujte svého lékaře, pokud užíváte:
- jiné léky k léčbě dny (pakostnice), např. probenecid. Je možné, že budete potřebovat snížit dávkování Paralgilu;
- zidovudin (k léčbě HIV infekcí)
- metoklopramid nebo domperidon (k léčbě nevolnosti a zvracení). Tyto léky mohou zvýšit vstřebávání a urychlit nástup účinku paracetamolu
- léky, které zpomalují vyprazdňování žaludku. Tyto léky mohou zpomalit vstřebávání a nástup účinku paracetamolu
- cholestyramin (k léčbě vysoké hladiny cholesterolu). Tyto léky mohou snížit vstřebávání a zpomalit nástup účinku paracetamolu
- léky, které mohou poškozovat játra, jako např. léky proti epilepsii (fenytoin, karbamazepin), léky na spaní (fenobarbital), léky proti tuberkulóze (rifampicin). Souběžné podávání může vést k poškození jater; antikoagulancia (léky snižující srážlivost krve, např. warfarin) v případě, že potřebujete užívat léky tlumící bolest denně a po delší dobu.

Pokud užíváte nebo jste v poslední době užíval(a) jiné léky (včetně léků dostupných bez lékařského předpisu), sdělte to prosím svému lékaři nebo lékárníkovi.

Vliv podávání paracetamolu na laboratorní testy:
Ovlivněny mohou být testy na kyselinu močovou a krevní cukr.

Speciální upozornění:
Než začnete Paralgil užívat, poraďte se prosím se svým lékařem

- pokud trpíte závislostí na alkoholu
- pokud trpíte závažným onemocněním jater nebo ledvin (např. Gilbertův syndrom nebo žloutenka)

Pokud máte vysokou horečku, známky infekce nebo pokud příznaky onemocnění přetrvávají déle než 3 dny, obraťte se na svého lékaře.

Abyste se vyhnuli riziku předávkování, ujistěte se, že léky, které současně užíváte, neobsahují paracetamol.

Poraďte se s lékařem pokud pravidelně užíváte léky tlumící bolest a zejména jejich kombinace, protože to může vést k poškození ledvin a případně k jejich selhání.

Pokud užíváte léky tlumící bolest často a dlouhodobě, může to vést k závažnějším a častějším bolestem hlavy. Dávky léku proti bolesti proto nezvyšujte, poraďte se s lékařem.

Pokud užíváte léky proti bolesti nesprávně, ve vysokých dávkách a delší dobu, mohou se u vás po náhlém vysazení léků vyskytnout bolesti hlavy, únava, bolest svalů a nervozita. Tyto abstinenční příznaky vymizí během několika dní. Do té doby je nutné vyhnout se podávání dalších analgetik (léků proti bolesti) a nezahajovat jejich podávání bez porady s lékařem.

Těhotenství a kojení:

Poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete užívat jakýkoliv lék.
Paralgil by se během těhotenství neměl užívat dlouhodobě, ve vysokých dávkách nebo v kombinaci s jinými léky.

Paracetamol se vylučuje do mateřského mléka, avšak v bezvýznamném množství. Během těhotenství a kojení se mohou podávat terapeutické dávky paracetamolu.

Dávkování:
Vždy užívejte Paralgil přesně podle pokynů uvedených v této příbalové informaci. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.

Účinnost paracetamolu na horečku a bolest u lidí závisí na podávané dávce. Perorální dávka se odvíjí od věku a tělesné hmotnosti; obvykle se v jednotlivé dávce užívá 10 - 15 mg/kg tělesné hmotnosti, nejvyšší celková denní dávka je až 60 mg/kg tělesné hmotnosti. Nepřekračujte uvedené dávkování.

33 kg - 43 kg (děti 11 - 12 let) Jednotlivá dávka (odpovídající dávka paracetamolu) je 500 mg (½ tablety). Maximální denní dávka (24 hod) (odpovídající dávka paracetamolu) je  2 000 mg (2 [4 x ½] tablety)

44 kg - 65 kg (dospělí a mladiství od 12 let) Jednotlivá dávka (odpovídající dávka paracetamolu) je 500 mg (½ tablety). Maximální denní dávka (24 hod) (odpovídající dávka paracetamolu) je 3 000 mg (3 [6 x ½] tablety)

>65 kg(dospělí a mladiství od 12 let) Jednotlivá dávka (odpovídající dávka paracetamolu) je 500 – 1000 mg (½ – 1 tableta). Maximální denní dávka (24 hod) (odpovídající dávka paracetamolu) je 4 000 mg (4 tablety)

V případě, že příznaky onemocnění přetrvávají déle než 3 dny, nebo pokud se vyskytne vysoká horečka a známky infekce, obraťte se na svého lékaře nebo lékárníka.

Zvláštní skupiny pacientů
Starší pacienti
U starších pacientů není třeba upravovat dávkování Paralgilu.

Snížená funkce jater nebo ledvin
U pacientů se sníženou funkcí jater nebo ledvin a u pacientů s Gilbertovým syndromem je nutné snížit dávkování Paralgilu nebo prodloužit interval mezi dávkami. Obraťte se na svého lékaře nebo lékárníka.

Závažná porucha funkce ledvin
U pacientů se závažnou poruchou funkce ledvin (clearance kreatininu < 10 ml/min) musí být dávky Paralgilu podávány s odstupem nejméně 8 hodin.

Způsob užití:
Perorální užití. Tabletu Paralgil forte spolkněte a zapijte vodou.

Upozornění:
Při užívání Paralgilu tablet nekonzumujte alkohol.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů
Paralgil by neměl mít žádný vliv na schopnost řídit a obsluhovat stroje.

Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek
Pokud zapomenete užít tabletu, užijte ji, jakmile si to uvědomíte - pokud se již neblíží čas k podání další tablety. Nezdvojujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou tabletu. Zbývající dávky užijte ve správný čas.

Jestliže jste užil(a) více přípravku Paralgil než jste měl(a)

Pokud vy (nebo někdo jiný) užijete najednou mnoho tablet, nebo pokud si myslíte, že tablety pozřelo dítě, obraťte se na příjmové oddělení nejbližší nemocnice nebo na svého lékaře, a to i v případě, že se cítíte dobře - může hrozit zpožděné, závažné poškození jater.
Předávkování pravděpodobně vyvolá pocit nevolnosti, ztrátu chuti k jídlu, bolest břicha nebo způsobí poškození jater.

Prosím vezměte příbalovou informaci, zbytky tablet a obal od přípravku do nemocnice nebo k lékaři, aby byl informován, jaký přípravek byl užit.

Celková denní dávka paracetamolu u dospělých a mladistvých starších 12 let s hmotností vyšší než 65 kg nesmí překročit 4000 mg (4 tablety). U jedinců s tělesnou hmotností 44-65 kg nesmí být vyšší než 3000 mg (3 tablety). Podívejte se prosím na tabulku s doporučeným dávkováním pro tyto věkové skupiny. U dětí by celková denní dávka neměla přesahovat 60mg/kg/den.

Máte-li jakékoli další otázky, týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

Uchovávání:

Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí. Léčivý přípravek Paralgil nevyžaduje žádné zvláštní podmínky uchovávání.

Varování:
Nepoužívejte Paralgil po době použitelnosti uvedené na krabičce, lahvičce a na blistru za“Použitelné do:“. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Léčivé přípravky se nesmí vyhazovat do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak máte likvidovat přípravky, které již nepotřebujete. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

Držitel rozhodnutí o registraci:
Teva Pharmaceuticals CR, s.r.o., Praha, Česká republika

Výrobce:
Merckle GmbH/Merckle, Blaubeuren, Blaubeuren, Německo

Balení:

Paralgil Forte 1000 mg: 9 tablet

Parametry

Kód SÚKL 0182029
Podobné produkty najdete v: