Přeskočit na kategorie produktů Přeskočit na košík Přeskočit na navigaci
Lékárna Mediexpert s.r.o. Menu

Neurobion 100mg/50mg/1mg tbl.flm.30

Doporučujeme! Neurobion

Neurobion je léčivý přípravek obsahující thiamin (vitamín B1), pyridoxin (vitamín B6) a kyanokobalamin (vitamín B12) a je určen pouze pro dospělé. Lze jej užívat k zabránění poklesu hladin těchto vitamínů v těle nebo k léčbě deficitu (když Vaše tělo nemá dostatek těchto vitamínů).

  • 0237047
  • Volně prodejný lék
  • EAN: 8006540450567
Dostupnost:
Skladem

229 

Informace o produktu

Neurobion je léčivý přípravek obsahující thiamin (vitamín B1), pyridoxin (vitamín B6) a kyanokobalamin (vitamín B12) a je určen pouze pro dospělé. Lze jej užívat k zabránění poklesu hladin těchto vitamínů v těle nebo k léčbě deficitu (když Vaše tělo nemá dostatek těchto vitamínů).

Nízké hladiny vitamínu B1, B6 nebo B12 mohou nastat, pokud:
• nejíte dostatek potravin obsahujících tyto vitamíny
• Vaše tělo nedokáže vstřebat vitamíny z jídla
• jste podstoupil(a) operaci žaludku nebo střev, což může ovlivnit vstřebávání živin
• máte určitá onemocnění, jako jsou některá zánětlivá onemocnění, která mohou zvýšit množství vitamínů, které tělo potřebuje
• máte onemocnění, jako je onemocnění ledvin, které může způsobit, že Vaše tělo odstraňuje více vitamínů než obvykle

Nízké hladiny vitamínu B1, B6 nebo B12 mohou být častější u starších osob nebo u pacientů trpících neurologickými onemocněními, diabetem (cukrovkou) nebo onemocněními trávicího traktu, jako jsou zánětlivá onemocnění střev nebo celiakie (onemocnění způsobené nesnášenlivostí lepku (glutenu)).

Pokud máte nízkou hladinu vitamínu B1, B6 nebo B12, nemusí se u Vás zpočátku projevit žádné příznaky, ale můžete začít pociťovat takové známky jako je únava nebo brnění a necitlivost rukou a chodidel.

Neurobion používejte, pouze pokud víte, že trpíte kterýmkoli z výše uvedených stavů nebo onemocnění (tj. diagnóza byla potvrzena lékařem) a léčbu tímto léčivým přípravkem Vám doporučil lékař.


2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Neurobion užívat
Neužívejte přípravek Neurobion:

Jestliže jste alergický(á) na vitamíny B1, B6, B12 nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku (uvedenou v bodě 6).
- Pokud je Vám méně než 18 let.

Upozornění a opatření
Informujte svého lékaře, lékárníka nebo zdravotní sestru před užitím přípravku Neurobion:
- jestliže trpíte megaloblastovou anemií (chudokrevností). Vitamín B12 (kyanokobalamin) může zlepšit megaloblastovou anemii s nedostatkem kyseliny listové. Užívání přípravku Neurobion může tento stav zlepšit díky přítomnosti vitamínu B12 (kyanokobalaminu) a je třeba dbát na to, aby nebyla zamaskována správná diagnóza.

Pokud během užívání přípravku Neurobion zaznamenáte jakékoli nové příznaky, přestaňte přípravek užívat a poraďte se se svým lékařem, lékárníkem nebo zdravotní sestrou.

Děti a dospívající
Neurobion nesmí užívat děti a dospívající mladší 18 let vzhledem k vysokému obsahu vitamínů B1, B6 a B12.

Další léčivé přípravky a přípravek Neurobion
Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užíval(a) nebo které možná budete užívat.
Vitamín B6 může zvyšovat množství nežádoucích účinků a snižovat terapeutický účinek L-DOPA. Léčivé přípravky obsahující látky, jako jsou inhibitory DOPA-dekarboxylázy (např. léčivé přípravky k léčbě Parkinsonovy choroby), mohou vést k nedostatku vitamínu B6.
Antagonisté pyridoxinu, jako je isoniazid, cykloserin, penicilamin nebo hydralazin, mohou snížit účinnost vitamínu B6.
Dlouhodobé užívání kličkových diuretik (léčivých přípravků ke zvýšení tvorby moči a podpoře vylučování moči), jako je furosemid, může urychlit vylučování a snižovat hladiny vitamínu B1 v krvi a může také snižovat hladiny vitamínu B6 v krvi.

Přípravek Neurobion s jídlem, pitím a alkoholem
Alkohol snižuje vstřebávání vitamínu B1.

Těhotenství, kojení a plodnost
Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek užívat.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů
Nejsou známy žádné účinky přípravku Neurobion na schopnost řídit nebo obsluhovat stroje.

Neurobion obsahuje sodík.
Tento léčivý přípravek obsahuje méně než 1 mmol (23 mg) sodíku v jedné potahované tabletě, to znamená, že je v podstatě „bez sodíku“.

3. Jak se přípravek Neurobion užívá
Vždy užívejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého lékaře, lékárníka nebo zdravotní sestry. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem, lékárníkem nebo zdravotní sestrou.

Doporučená dávka přípravku pro dospělé je 1 tableta denně. Tabletu spolkněte a zapijte tekutinou, užívejte při jídle nebo po něm.

Pokud se do 30 dnů nebudete cítit lépe nebo pokud se Vám přitíží, musíte se poradit s lékařem.

Nepoužívejte tento přípravek déle než 30 dní bez porady s lékařem. Pokud chcete v léčbě pokračovat, poraďte se s lékařem.

Použití u dětí a dospívajících
Vzhledem k vysokému obsahu vitamínů B1, B6 a B12 nesmí Neurobion užívat děti a dospívající mladší 18 let.

Jestliže jste užil(a) více přípravku Neurobion, než jste měl(a)
Jestliže jste náhodně užil(a) příliš mnoho přípravku Neurobion, řekněte to svému lékaři nebo lékárníkovi nebo se obraťte na nejbližší nemocniční pohotovost pro radu.
Pokud užijete více než 1 tabletu denně po dobu 6 měsíců nebo déle, mohou se objevit známky neuropatie, např. zvýšená nebo snížená citlivost na tlak, teplotu a bolest v horních končetinách, rukou, chodidlech nebo dolních končetinách, znecitlivění, brnění, svalová slabost, snížené reflexy nebo jiné neurologické příznaky.
V takovém případě přestaňte přípravek užívat a poraďte se se svým lékařem, lékárníkem nebo zdravotní sestrou.

Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek Neurobion
Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek Neurobion, vezměte si jeden, jakmile si vzpomenete, s dalším jídlem ve stejný den.
Nezdvojnásobujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou tabletu.

Máte-li jakékoli další otázky týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře, lékárníka nebo zdravotní sestry.

4. Možné nežádoucí účinky
Podobně jako všechny léky může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.

Při užívání přípravku Neurobion se mohou vyskytnout následující nežádoucí účinky s četností „Není známo“ (četnost nelze určit z dostupných údajů):
• Známky alergických reakcí, jako je pocení, tachykardie (zrychlený srdeční tep) a kožní reakce se svěděním a kopřivkou (vyrážka).
• Gastrointestinální obtíže, jako je pocit na zvracení, zvracení, průjem a bolest břicha.
• Chromaturie („načervenalá moč“, která se může objevit během prvních hodin po užití tablety a obvykle odezní brzy po ukončení léčby).

Hlášení nežádoucích účinků
Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři, lékárníkovi nebo zdravotní sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu:
Státní ústav pro kontrolu léčiv , webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek
Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku.

5. Jak přípravek Neurobion uchovávat
Tento léčivý přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky uchovávání.

Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.

Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na štítku za EXP. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

6. Obsah balení a další informace
Co přípravek Neurobion obsahuje
Léčivými látkami jsou: thiamini nitras, pyridoxini hydrochloridum a cyancobalaminum.
Jedna potahovaná tableta obsahuje thiamini nitras 100 mg, pyridoxini hydrochloridum 50 mg a cyancobalaminum1 mg.

Dalšími složkami jsou:

Jádro tablety
mikrokrystalická celulosa, želatina, sodná sůl kroskarmelosy, hypromelosa, magnesium-stearát, koloidní bezvodý oxid křemičitý, sodná sůl karboxymethylškrobu

Čirá potahová vrstva
polyvinylalkohol, mastek, glycerol-monooktanodekanoát, natrium-lauryl-sulfát

Bílá potahová vrstva
hypromelosa, polydextrosa, oxid titaničitý, makrogol

Leštidlo
Bílý vosk, karnaubský vosk

Jak přípravek Neurobion vypadá a co obsahuje toto balení
Bílé, kulaté, bikonvexní, potahované tablety
Balení v blistrech obsahujících 10 tablet v krabičce dodávané v balení po 30 tabletách.

Držitel rozhodnutí o registraci
P&G Health Germany GmbH
Sulzbacher Strasse 40
65824 Schwalbach am Taunus
Německo

Výrobce
P&G Health Austria GmbH & Co. OG
Hösslgasse 20
9800 Spittal an der Drau
Rakousko

Tento léčivý přípravek je v členských státech Evropského hospodářského prostoru registrován pod těmito názvy:
Česká republika Neurobion
Maďarsko Neurobion 100 mg/50 mg/1 mg filmtabletta
Polsko Neurobion Advance
Slovensko Neurobion

 

Parametry

Způsob podání Perorálně (ústy)
Kód SÚKL NEUROBION 100MG/50MG/1MG TBL FLM 30

Podobné produkty najdete v