Přeskočit na kategorie produktů Přeskočit na košík Přeskočit na navigaci
Lékárna Mediexpert s.r.o. Menu

Motilium por.tbl.flm.10x10mg

Motilium se užívá při obtížích vzniklých zpomalenou činností žaludku, při říhání nebo pálení žáhy, při nevolnosti a zvracení.
  • MOTILIUM POR TBL FLM 10X10MG
  • Volně prodejný lék
  • EAN: 3574660556704
Dostupnost:
Není skladem

Informace o produktu

Motilium je přípravek, který se užívá při obtížích vzniklých zpomalenou činností žaludku jako je pocit přeplnění během jídla nebo krátce po jídle, pocit těžkého žaludku, pocit nadýmání, při nadměrném říhání, nevolnosti, zvracení a občasném pocitu pálení a bolesti v oblasti žaludku,  spojených s návratem žaludeční kyseliny do jícnu, při říhání nebo pálení žáhy, při nevolnosti a zvracení.

Složení - účinné látky:
Léčivou látkou je domperidonum 10 mg v jedné potahované tabletě

Složení - pomocné látky:
monohydrát laktózy, kukuřičný škrob, mikrokrystalická celulóza, předbobtnalý bramborový škrob, povidon 90, magnesium-stearát, hydrogenovaný rostlinný olej, natrium-lauryl-sulfát, hypromelóza 2910/5

Popis přípravku:
Motilium je k dispozici ve formě bílých kulatých potahovaných tablet k perorálnímu podání označených na jedné straně „M/10“, na druhé straně po obvodu „Janssen“.

Kontraindikace:

Neužívejte Motilium:
- jestliže jste alergický/á (přecitlivělý/á) na domperidon nebo na kteroukoli další složku přípravku Motilium.
- jestliže trpíte onemocněním hypofýzy (podvěsku mozkového) nazývaným prolaktinom.
- jestliže užíváte perorálně přípravek obsahující ketokonazol, erythromycin, flukonazol, vorikonazol, klarithromycin, amiodaron nebo telithromycin.

V případě, že trpíte silnými křečovitými bolestmi břicha nebo máte trvale černě zbarvenou stolici, navštivte svého lékaře dříve, než začnete užívat přípravek Motilium!

Speciální upozornění:
Zvláštní opatrnosti při použití přípravku Motilium je zapotřebí pokud trpíte nějakým ledvinovým nebo jaterním onemocněním, informujte svého lékaře. Při dlouhodobějším užívání přípravku Motilium lékař pravděpodobně přizpůsobí jeho dávkování.

Důležité informace o některých složkách přípravku Motilium
Přípravek Motilium obsahuje laktózu. Pokud Vám Váš lékař řekl, že nesnášíte některé cukry, poraďte se se svým lékařem dříve, než začnete tento léčivý přípravek užívat.

Nežádoučí účinky:
Podobně jako všechny léky, může mít i Motilium nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.

Vzácně se mohou vyskytnout mírné křeče v břiše, které však rychle odeznívají a ve skutečnosti znamenají, že Motilium začíná účinkovat.

Velmi vzácně se objevují vůlí nekontrolovatelné pohyby, jako jsou např. nepravidelné pohyby očí nebo nenormální držení těla, jako např. stáčení hlavy k jedné straně. Byl zaznamenán i třes a svalová ztuhlost. Přestanete-li Motilium užívat, příznaky vymizí, vždy se však poraďte se svým lékařem.

U některých osob může docházet ke zvětšení prsů nebo k samovolnému odtoku mléka. Vzácně může dojít k nepravidelnostem a zástavě menstruačního krvácení. Pokud k tomu dojde, oznamte to svému lékaři.

Velice vzácně se může objevit kopřivka nebo kožní vyrážka. Vzácně se mohou dostavit příznaky přecitlivělosti, k nimž patří např. svědění, dušnost, sípavé dýchání a/nebo otok obličeje. Pokud k tomu dojde, ukončete užívání přípravku Motilium a vyhledejte neprodleně lékaře.

Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

Interakce:
Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky.

Prosím, informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte nebo jste užíval(a) v nedávné době, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu.

Upozorněte svého lékaře, pokud užíváte léky zpomalující činnost žaludku a střev (tzv. anticholinergika), protože mohou ovlivňovat účinek přípravku Motilium.

Informujte svého lékaře, pokud užíváte léky proti překyselení žaludku. Tyto léky je sice možné s přípravkem Motilium kombinovat, avšak nikoli současně užívat. Řešením je požití tablet Motilium před jídlem a léku proti překyselení po jídle.

Informujte lékaře pokud užíváte:
- některé léky obsahující azoly určené k léčbě plísňových onemocnění, např. itrakonazol,
- některé léky určené k léčbě AIDS obsahující např. amprenavir, atazanavir, fosamprenavir, indinavir, nelfinavir, ritonavir a sachinavir,
- některé přípravky určené k léčbě nemocného srdce obsahující např. dilthiazem nebo verapamil,
- přípravek k omezení nevolnosti a zvracení obsahující aprepitant,
- léky určené k léčbě depresí obsahující nefazodon.

Váš lékař rozhodne, zda můžete tyto léky užívat zároveň s přípravkem Motilium nebo zda jsou potřebná nějaká preventivní opatření.

Těhotenství a kojení:
Poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete užívat jakýkoliv lék.

Malé množství léčivé látky obsažené v přípravku Motilium se může vyloučit do mateřského mléka. Matkám, které užívají Motilium, se proto nedoporučuje kojit.

Dávkování a způsob užití:
Obvyklá dávka přípravku Motilium pro dospělé a dospívající (děti od 12 let a s hmotností 35 kg a vyšší je 1 tableta 3 – 4x denně. Nejvyšší denní dávka je 80 mg (8 tablet Motilium).

Obvyklá dávka přípravku Motilium pro děti s hmotností 35 kg a vyšší je 0,25 – 0,5 mg/kg 3 – 4x denně. Nejvyšší denní dávka je 2,4 mg/kg, nelze však přesáhnout 80 mg za den.

Děti by měly užívat Motilium pouze na doporučení lékaře. Tablety Motilium nejsou vhodné pro děti s hmotností do 35 kg.

Motilium působí nejlépe při užívání čtvrt až půl hodiny před jídlem a v případě potřeby i těsně před spaním.

Pokud trpíte obtížemi během jídla a nebo po jídle, můžete užít Motilium právě v tuto dobu.

Tablety Motilium zapíjejte dostatečným množstvím tekutiny.

Pokud obtíže nevymizí do 14 dnů, vyhledejte lékaře.

Upozornění:
Užívání přípravku Motilium s jídlem a pitím:
Motilium působí nejlépe při užívání čtvrt až půl hodiny před jídlem.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů:
Přípravek Motilium nemá vliv na soustředění při řízení nebo obsluze strojů.

Jestliže jste užil(a) více přípravku Motilium, než jste měl(a):
Užijete-li nedopatřením příliš mnoho tablet přípravku Motilium, můžete se cítit ospalý(á), zmatený(á), mohou se objevit vůlí nekontrolovatelné pohyby, jako např. nepravidelné pohyby očí nebo nenormální postavení těla, jako např. stáčení hlavy k jedné straně. Vyhledejte svého lékaře, a to zejména při předávkování u dítěte.

Informace určená lékařům v případě předávkování přípravkem Motilium:
V případě předávkování je doporučeno provést výplach žaludku a přínosné je rovněž podat živočišné uhlí. Doporučuje se přísný lékařský dohled a zavedení podpůrné léčby.
Extrapyramidové reakce lze zvládnout podáním anticholinergik nebo antiparkinsonik.

Důležité informace o některých složkách přípravku Motilium:
Přípravek Motilium obsahuje laktózu. Pokud Vám Váš lékař řekl, že nesnášíte některé cukry, poraďte se se svým lékařem dříve, než začnete tento léčivý přípravek užívat.

Máte-li jakékoli další otázky, týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

Uchovávání:
Motilium uchovávejte při teplotě 15 – 30 °C a vždy dosah a dohled dětí.

Varování:
Motilium nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti uvedené na krabičce. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Nepoužívejte Motilium, pokud si všimnete jakýchkoli viditelných známek snížené jakosti.

Léčivé přípravky se nesmí vyhazovat do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak máte likvidovat přípravky, které již nepotřebujete. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

Informace pro pacienta:
Přečtěte si pozorně tuto příbalovou informaci, protože obsahuje pro vás důležité údaje.

Tento přípravek je dostupný bez lékařského předpisu. Přesto však přípravek Motilium musíte užívat pečlivě podle návodu, aby Vám co nejvíce prospěl.

Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.

Požádejte svého lékárníka, pokud potřebujete další informace nebo radu.

Pokud se vaše příznaky zhorší nebo se nezlepší do14 dnů, musíte se poradit s lékařem.

Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

Další informace o tomto přípravku získáte u místního zástupce držitele rozhodnutí o registraci.

Držitel rozhodnutí o registraci:
Janssen-Cilag s.r.o., Praha, Česká Republika

Výrobce:
Janssen-Cilag S.A., Val de Reuil, Francie
Janssen Pharmaceutica N.V., Beerse, Belgie

Balení:
Přípravek Motilium je balen po 10 potahovaných tabletách.

Parametry

Kód SÚKL 0047122