Přeskočit na kategorie produktů Přeskočit na košík Přeskočit na navigaci
Lékárna Mediexpert s.r.o. Menu

MedDex Vicks sirup na suchý kašel s medem 120 ml

MedDex Vicks sirup na suchý kašel s medem je určen pro léčbu suchého kašle.
  • MEDDEX VICKS SIRUP NA SUCHÝ KAŠEL S MEDEM POR SIR 1X120ML/160MG
  • Volně prodejný lék
  • EAN: 5410076294190
Dostupnost:
Není skladem

Informace o produktu

MedDex Vicks sirup na suchý kašel s medem je určen pro léčbu suchého kašle. Indikace jsou léčba suchého, dráždivého, neproduktivního kašle (bez vykašlávání).

Složení - účinné látky:
Léčivou látkou v 15 ml sirupu je 20 mg hydrobromidu dextrometorfanu.

Složení - pomocné látky:
Pomocnými látkami jsou: čištěná voda, sacharosa, propylenglykol, etanol 96%, tekuté medové aroma, dihydrát natrium-citrátu, kyselina citronová, sodná sůl karmelosy, polyethylenoxid, makrogol-2000-stearát, natrium-benzoát, tekuté sporýšové aroma, dihydrát sodné soli sacharinu, menthoxypropandiol.

Popis přípravku:
MedDex Vicks sirup je žlutá viskózní tekutina s medovou vůní a příchutí, bez viditelných částic.,

Kontraindikace:

Neužívejte MedDex Vicks sirup
- jestliže jste alergický/á (přecitlivělý/á) na hydrobromid dextrometorfanu, nebo na kteroukoli další složku obsaženou v přípravku,
- jestliže máte průduškové astma, chronickou obstrukční plicní nemoc (chronickou bronchitidu a rozedmu plic), zápal plic, útlum dýchání (respirační útlum), nedostatečnou činnost dýchacího ústrojí (respirační nedostatečnost),
- nepodávejte dětem do 14 let,
- jestliže užíváte současně určité léky, ovlivňujících náladu (inhibitory MAO), nebo jste je užíval/a v uplynulých 14 dnech,
- jestliže mate poruchu funkce jater.

Nežádoučí účinky:
Podobně jako všechny léky, může mít i MedDex Vicks sirup na suchý kašel s medem nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.

Četnost výskytu nežádoucích účinků je klasifikována takto:
Velmi časté: více než 1 z 10 léčených osob
Časté: 1 až 10 ze 100 léčených osob
Méně časté: 1 až 10 z 1000 léčených osob
Vzácné: 1 až 10 z 10000 léčených osob
Velmi vzácné: méně než 1 z 10000 léčených osob
Není známo: na základě dostupných údajů nelze četnost stanovit.

Poruchy imunitního systému:
Méně časté: reakce z přecitlivělosti včetně anafylaktické reakce/šoku, dýchací potíže a otok v oblasti dutiny ústní a krční.

Při prvních známkách reakce z přecitlivělosti lék VYSAĎTE. Informujte svého lékaře.

Poruchy nervového systému:

Méně časté: mírná únava, závratě
Velmi vzácné: ospalost, halucinace, při nadužívání vznik závislostiGastrointestinální poruchy:
Méně časté: nevolnost, zažívací potíže, zvracení.

Poruchy kůže a podkoží:

Vzácně byly hlášeny ve spojitosti s dextromethofanem kožní vyrážky.

Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

Interakce:
Prosím, informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte nebo jste užíval(a) v nedávné době, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu.
- Jestliže jste byl(a) léčen(a) nebo v současné době užíváte určité léky ovlivňujícími náladu (antidepresiva typu inhibitorů MAO), je možnost ovlivnění centrální nervové soustavy, což se projeví neklidem a zmateností, vysokou horečkou a změnami dechových a oběhových funkcí (tzv. serotoninový syndrom). Podobné příznaky byly též pozorovány při souběžném užívání antibiotika linezolidu.
- Současné užívání dalších léků, které mají tlumivý účinek na centrální nervovou soustavu, může vést ke vzájemnému posílení jejich účinků.
- Jestliže se MedDex Vicks sirup používá v kombinaci s léky usnadňujícími odkašlávání, může dojít k nebezpečnému hromadění hlenu vzhledem k potlačení kašlacího reflexu.
- Souběžné užívání léků, které tlumí enzymatický systém cytochromu P450 2D6 v játrech, a tudíž tlumí metabolismus dextrometorfanu, především pak amiodaronu, chinidinu, fluoxetinu, haloperidolu, paroxetinu, propafenonu, thioridazinu, cimetidinu a ritornaviru, může mít za následek zvýšení koncentrací dextrometorfanu.
- Některé léky (např. určité přípravky na snížení krevního tlaku, tzv. inhibitory ACE), mohou vyvolávat kašel. Pokud takovéto léky užíváte, poraďte se se svým lékařem dříve, než začnete lék, který tlumí kašel, užívat.

Speciální upozornění:

Zvláštní opatrnosti při použití přípravku MedDex Vicks sirup je zapotřebí

Pokud trpíte kašlem provázeným vysokou tvorbou hlenu, je třeba, abyste MedDex Vicks sirup užíval(a) pouze po poradě s lékařem a v souladu s jeho pokyny a pouze s velkou opatrností, neboť potlačení kašle za těchto okolností není žádoucí.

Chronický kašel může být raným příznakem průduškového astmatu;

MedDex Vicks sirup není určen pro potlačení takovéhoto kašle, především u dětí.

Prosím pozor:
MedDex Vicks sirup může vyvolat psychickou a tělesnou závislost. U pacientů, kteří jsou náchylní ke zneužívání látek nebo vzniku závislosti na nich, by měla být léčba přípravkem MedDex Vicks sirup proto krátkodobá a měla by probíhat pod přísným lékařským dohledem.

Těhotenství a kojení:
Poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete užívat jakýkoliv lék.
Před užíváním během těhotenství a kojení by měl vždy lékař velmi pečlivě zvážit přínosy a možné nežádoucí účinky pro matku a dítě.

Dávkování:
Vždy užívejte MedDex Vicks sirup přesně podle pokynů uvedených v této příbalové informaci. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.

Pokud lékař nepředepíše jinak, obvyklá dávka je:
Dospělí a dospívající od 14 let: 15 ml 3x denně (podle značek na odměrce), (odpovídá 20 mg dextrometorfanu); maximální celková denní dávka je 45 ml (odpovídá 60 mg dextrometorfanu).

Neužívejte MedDex Vicks sirup po dobu přesahující 3-5 dní, aniž byste se poradil(a) s lékařem.

Vždy užívejte MedDex Vicks sirup přesně podle pokynů obsažených v této informaci. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.

Jestliže budete mít pocit, že účinky přípravku MedDex Vicks sirup jsou příliš silné nebo příliš slabé, poraďte se, prosím, s lékařem nebo lékárníkem.

Jestliže jste užil(a) více přípravku MedDex Vicks sirup, než jste měl/a
Po požití více než 10 jednotlivých dávek se může dostavit neklid, závratě, poruchy dýchání (dechový útlum), halucinace, poruchy vědomí, pokles krevního tlaku, tachykardie (zrychlený srdeční tep), zvýšený svalový tonus (svalové napětí) a ataxie (pohybové potíže). Při podezření na předávkování přípravkem MedDex Vicks sirup se obraťte neprodleně na lékaře.

Jestliže jste zapomněl(a) užít MedDex Vicks sirup na suchý kašel s medem
Nezdvojujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku.

Máte-li jakékoli další otázky, týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

Způsob použití:
Lahvičku před použitím protřepejte. Stlačte uzávěr s dětskou pojistkou směrem dolů a zároveň jím otáčejte ve směru šipky.

Upozornění:
Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů
I když se tento léčivý přípravek užívá v souladu s návodem, může příležitostně způsobovat mírnou únavu, a tudíž ovlivňovat reakce do té míry, že schopnost řídit nebo obsluhovat stroje bude snížena. Toto platí ve zvýšené míře při souběžné konzumaci alkoholu nebo při současném užívání léků, které samy o sobě mohou tlumit reakce.

Užívání přípravku MedDex Vicks sirup s jídlem a pitím:
Je třeba vyhnout se další konzumaci alkoholu.

Důležité informace o některých složkách přípravku MedDex Vicks sirup
Tento lék obsahuje sacharózu, glukózu a fruktózu. Pokud jste si vědom(a) toho, že trpíte nesnášenlivostí určitých cukrů, užívejte, prosím, MedDex Vicks sirup pouze po poradě se svým lékařem.

Sacharóza -
15 ml obsahuje 5,5 g sacharózy (cukru), což odpovídá přibližně 0,54 sacharidovým jednotkám (CU). Pokud musíte dodržovat diabetickou dietu, je třeba, abyste toto vzal(a) v úvahu.
Sodík - 15 ml obsahuje 1,3 mmol (30 mg) sodíku. Pokud musíte dodržovat dietu s nízkým příjmem soli, je třeba, abyste toto vzal(a) v úvahu.
Alkohol - Tento přípravek obsahuje 5 objemových procent alkoholu. Jsou-li dodrženy pokyny k dávkování, každá dávka představuje příjem 0,63 g alkoholu (na 15 ml). Zdravotní riziko existuje, mimo jiné, v případě onemocnění jater, alkoholismu, epilepsie, organického onemocnění mozku, těhotenství, kojení a u dětí.
Účinky jiných léků mohou být zeslabeny nebo zesíleny.

Uchovávání:
Uchovávejte při teplotě do 25 °C. Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.

Použitelnost po otevření: 3 měsíce

Varování:
MedDex Vicks sirup nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti, uvedené na štítku a krabičce za "EXP". Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Léčivé přípravky se nesmí vyhazovat do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak máte likvidovat přípravky, které již nepotřebujete. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

Informace pro pacienta:
Přečtěte si pozorně tuto příbalovou informaci, protože obsahuje pro vás důležité údaje.
Tento přípravek je dostupný bez lékařského předpisu. Přesto však MedDex Vicks sirup na suchý kašel s medem musíte užívat pečlivě podle návodu, aby Vám co nejvíce prospěl.
- Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
- Požádejte svého lékárníka, pokud potřebujete další informace nebo radu.
- Pokud se vaše příznaky zhorší nebo se nezlepší do 3-5 dnů, musíte se poradit s lékařem.
- Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

Držitel rozhodnutí o registraci:

Procter & Gamble GmbH, Sulzbacher Str. 40-50, D-65824 Schwalbach am Taunus
Německo

Výrobce:
Procter & Gamble Manufacturing GmbH, Gross-Gerau Plant, Procter & Gamble Str. 1, 64521 Gross-Gerau., Německo

Balení:

120 ml

Parametry

Kód SÚKL 0170299