Přeskočit na kategorie produktů Přeskočit na košík Přeskočit na navigaci
Lékárna Mediexpert s.r.o. Menu

Magne B6 470mg/5mg tbl.obd.100

Akce Magne B6

Léčivý přípravek Magne B6 obsahuje hořčík v kombinaci s vitaminem B6.

  • Magne B6 470mg/5mg tbl.obd.100
  • Volně prodejný lék
  • EAN: 3664798037708
Dostupnost:
Skladem

239 

Informace o produktu

Tento léčivý přípravek obsahuje hořčík v kombinaci s vitaminem B6. Jde o látky nepostradatelné pro lidský organismus. Hořčík se v lidském těle nachází především uvnitř buňky, zpomaluje nervosvalový převod a snižuje nervovou dráždivost. Nedostatek hořčíku má vliv i na psychický stav: působí zvýšenou citlivost a podrážděnost nebo naopak únavu a ospalost. Vitamin B6 se účastní mnoha procesů látkové přeměny, mj. příznivě ovlivňuje vstup a setrvání hořčíku v buňce.

Přípravek Magne B6 je určen k léčbě nedostatku hořčíku, ke kterému může dojít při různých situacích (například nedostatečný příjem hořčíku).
Kombinace níže uvedených příznaků může signalizovat nedostatek hořčíku v organismu:
- nervozita, podrážděnost, mírná úzkost, přechodná vyčerpanost, lehčí poruchy spánku,
- známky úzkosti jako např. křeče trávicího traktu nebo bušení srdce (bez srdečních poruch),
- svalové křeče, mravenčení.

Doplňování hořčíku může tyto příznaky zlepšovat.

Nedojde-li ke zlepšení po jednom měsíci, není prospěšné v léčbě pokračovat.

Přípravek mohou užívat dospělí, dospívající a děti starší 6 let (s tělesnou hmotností od 20 kg).

Tento léčivý přípravek obsahuje hořčík v kombinaci s vitaminem B6. Jde o látky nepostradatelné pro lidský organismus. Hořčík se v lidském těle nachází především uvnitř buňky, zpomaluje nervosvalový převod a snižuje nervovou dráždivost. Nedostatek hořčíku má vliv i na psychický stav: působí zvýšenou citlivost a podrážděnost nebo naopak únavu a ospalost. Vitamin B6 se účastní mnoha procesů látkové přeměny, mj. příznivě ovlivňuje vstup a setrvání hořčíku v buňce.

Složení - účinné látky:
Léčivými látkami jsou magnesii lactas dihydricus a pyridoxini hydrochloridum. Jedna tableta obsahuje magnesii lactas dihydricus 470 mg a pyridoxini hydrochloridum (vitamin B6) 5 mg.

Složení - pomocné látky:
Sacharóza, kaolin, arabská klovatina, karbomer 934, mastek, magnesium-stearát, karnaubský vosk a oxid titaničitý.

Popis přípravku:
Oválné, bílé, obalené tablety. Tablety jsou baleny v PVC/Al blistru v krabičce.

Kontraindikace:
Neužívejte přípravek Magne B6:
- jestliže jste alergický(á) na magnesium-laktát, pyridoxin nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku
- jestliže máte těžkou poruchu funkce ledvin.
- jestliže užíváte levodopu (k léčbě Parkinsonovy choroby).

Těhotenství a kojení:
V těhotenství vzhledem k obsahu vitaminu B6 denní dávka nemá překročit 2 tablety. Během kojení je maximální denní dávka 4 tablety přípravku Magne B6.

Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek užívat.

Těhotné ženy mají přípravek užívat jen na doporučení lékaře a v jím předepsaných dávkách.

Nežádoučí účinky:
Podobně jako všechny léky může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.
Následující nežádoucí účinky se vyskytují s četností není známo (z dostupných údajů nelze určit):
- přecitlivělost
- průjem, bolest břicha
- kožní reakce včetně kopřivky, svědění, ekzému, zarudnutí kůže.

Hlášení nežádoucích účinků
Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři, lékárníkovi nebo zdravotní sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci.

Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu Státní ústav pro kontrolu léčiv České republiky.
Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku.

Interakce:
Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užíval(a) nebo které možná budete užívat. To se vztahuje i na jiné vitamínové přípravky a přípravky dostupné bez lékařského předpisu.

Účinky přípravku Magne B6 a účinky jiných současně užívaných léků se mohou navzájem ovlivňovat. Pokud užíváte v současné době nějaké jiné léky, poraďte se s lékařem, než začnete užívat přípravek Magne B6.

Pokud užíváte přípravky obsahující levodopu (k léčbě Parkinsonovy choroby) bez současného užívání léků nazývaných periferní inhibitory dopa-dekarboxylázy (karbidopa, benserazid), nesmíte užívat přípravek Magne B6, neboť pyridoxin (vitamín B6) obsažený v přípravku od dávek vyšších než 5 mg/den znatelně snižuje účinnost levodopy.

Je vhodné se vyhnout společnému podávání přípravku Magne B6 s přípravky obsahujícími soli fosforu a vápníku, neboť tyto sloučeniny brání vstřebávání hořčíku ve střevě.

Některá antibiotika nazývaná chinolony (jako je ciprofloxacin, levofloxacin) se musí užívat alespoň 2 hodiny před nebo 6 hodin po podání tohoto přípravku,

Při současném podávání s některými antibiotiky (tetracykliny) je nutno přizpůsobit dobu podání přípravku Magne B6 - tento přípravek se má užít alespoň 3 hodiny po podání tetracyklinu.

Současné podávání přípravku Magne B6 s přípravky obsahujícími chinidin (lék proti poruchám srdečního rytmu) typu se nedoporučuje.

Dávkování:
Vždy užívejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.

Dávkování je individuální. Pokud lékař neurčí jinak, dospělí užívají obvykle 6 tablet denně.

Děti od 6 let věku (20 kg tělesné hmotnosti) mohou užívat 4 až 6 tablet denně.

Těhotné ženy nemají překročit dávku 2 tablety denně (10 mg vitamínu B6 denně), avšak přesnou výši dávky určí lékař. Při kojení se doporučuje užívat nanejvýš 4 tablety přípravku denně (což odpovídá 20 mg vitamínu B6 denně).

Denní dávku je vhodné rozdělit do 2 až 3 dílčích dávek a ty užívat nejlépe ráno, v poledne a večer, pokud možno během jídla. Tablety se polykají vcelku a zapíjejí velkou sklenicí vody.

Nedojde-li ke zlepšení příznaků nedostatku hořčíku do jednoho měsíce od zahájení užívání přípravku, není prospěšné v léčbě pokračovat. Poraďte se prosím se svým lékařem.

Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek Magne B6
Nezdvojnásobujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku. Vynecháte-li náhodou některou dávku, můžete ji užít kdykoli později.

Jestliže jste užil(a) více přípravku Magne B6, než jste měl(a)
Předávkování hořčíkem při normální činnosti ledvin obvykle nezpůsobuje příznaky. Pokud se u osoby s poruchou funkce ledvin po požití nadměrného nebo neznámého (náhodné požití dítětem) množství přípravku dostaví pocit na zvracení, zvracení, pokles krevního tlaku a celkový útlum, poraďte se s lékařem.

Při dlouhodobém užívání vysokých dávek vitamínu B6 (pyridoxinu) (několik měsíců nebo let), může dojít k poškození senzorických nervů. Příznaky zahrnují mravenčení, necitlivost a poruchy rovnováhy, třes končetin a koordinační potíže (postupně progredující senzorická ataxie). Obecně jsou tyto účinky po vysazení léčivého přípravku reverzibilní (vratné).

Máte-li jakékoli další otázky týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře, lékárníka nebo zdravotní sestry.

Upozornění:
Před užitím přípravku Magne B6 se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem.

V případě poruchy funkce ledvin je možno přípravek užívat jen se souhlasem lékaře a v jím určených dávkách.

Pokud současně trpíte nedostatkem vápníku, je třeba nejdříve upravit nedostatek hořčíku a teprve poté podávat vápník.

Pokud užíváte vysoké dávky po dlouhou dobu, mohou se u vás rozvinout problémy s nervy, jako je mravenčení.

Přípravek Magne B6 obsahuje sacharózu (řepný cukr)
Pokud Vám lékař sdělil, že nesnášíte některé cukry, poraďte se se svým lékařem, než začnete tento léčivý přípravek užívat.

Uchovávání:
Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.

Uchovávejte při teplotě do 25 °C.

Varování:
Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na krabičce a jednodávkovém obalu za zkratkou EXP. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

Výrobce:
Sanofi Winthrop Industrie, 1 Rue de la Vierge, 33440 Ambarès-et-Lagrave, Ambares, Francie
Opella Healthcare Hungary Ltd., Lévai utca 5, 2112 Veresegyház, Maďarsko

Držitel registračního rozhodnutí: 
Opella Healthcare Czech s.r.o., Generála Píky 430/26, 160 00 Praha 6, Česká republika

Balení:
Balení obsahuje 100 obalených tablet.

Parametry

Kód SÚKL 0254354