Přeskočit na kategorie produktů Přeskočit na košík Přeskočit na navigaci
Lékárna Mediexpert s.r.o. Menu

Maalox bez cukru citron - 40 žvýkacích tablet

Maalox bez cukru citron tablety se užívají při pálení žáhy, zatékání kyselého žaludečního obsahu do úst.

  • MAALOX BEZ CUKRU CITRON POR TBL MND 40
  • Volně prodejný lék
  • EAN: 8595187811805
Dostupnost:
Skladem

149 

Informace o produktu

Maalox bez cukru citron tablety se užívají k léčbě obtíží souvisejících s nadbytkem žaludeční kyseliny, jako je pálení žáhy, zatékání kyselého žaludečního obsahu do úst.

Na doporučení lékaře se Maalox bez cukru citron tablety užívají k léčbě zánětů žaludeční sliznice, zánětů sliznice jícnu a může být součástí léčby žaludečního a dvanácterníkového vředu.

Maalox bez cukru citron tablety mohou užívat dospělí a dospívající od 15 let.


Charakteristika:
Přípravek Maalox bez cukru citron působí proti nadměrné kyselosti žaludeční šťávy (antacidum). Léčivé látky obsažené v přípravku mají silný neutralizační účinek na kyselinu chlorovodíkovou, která se vyskytuje v žaludku a je zodpovědná za kyselost žaludečního obsahu, a tím kyselost tohoto obsahu snižuje

Složení - účinné látky:

Léčivými látkami jsou algedratum 400 mg, což odpovídá 200 mg aluminii chloridum a magnesii hydroxidum 400 mg v 1 tabletě.

Složení - pomocné látky:
Pomocnými látkami jsou nekrystalizující sorbitol 70%, maltitol, glycerol 85%, sodná sůl sacharinu, citrónové aroma, mastek, magnesium-stearát.

Popis přípravku:
Popis přípravku: Bílé až nažloutlé ploché žvýkací tablety s hranami o průměru 16 mm, s citrónovou vůní, označené na jedné straně „MAALOX“, a na druhé straně „sans sucre“.

Kontraindikace:
Neužívejte přípravek Maalox bez cukru citron
- jestliže jste alergický/á (přecitlivělý/á) na hydroxid hlinitý, hydroxid hořečnatý nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku,
- jestliže trpíte závažným onemocněním ledvin.

Nežádoučí účinky:
Podobně jako všechny léky, může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.

Přípravek Maalox bez cukru citron je obvykle dobře snášen, ale mohou se vyskytnout poruchy vyprazdňování, jako je zácpa nebo průjmy. Při dodržení doporučeného dávkování jsou tyto nežádoucí účinky méně časté (postihují 1 až 10 pacientů z 1 000). Při překročení doporučeného dávkování se tyto obtíže mohou stupňovat.

Mohou se vyskytnout příznaky přecitlivělosti jako je svědění, kopřivka, angioedém a anafylaktická reakce. Při dlouhodobém užívání nebo užívání vysokých dávek může dojít ke snížení vstřebávání fosfátů ze zažívacího traktu nebo k nahromadění hořčíku či hliníku v organismu, což může způsobit poruchy metabolismu vápníku a fosforu až měknutí kostí. Frekvenci výskytu těchto nežádoucích účinků nelze z dostupných údajů určit.

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři, lékárníkovi nebo zdravotní sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci.

Interakce:
Účinky přípravku Maalox bez cukru citron jiných současně užívaných léků se mohou vzájemně ovlivňovat. Přípravek může snižovat vstřebávání velké většiny současně užívaných léků.

Zvláštní opatrnost vyžaduje podávání přípravku Maalox bez cukru citron s následujícími léky: např. H2 antagonisté, atenolol, cefdinir, cefpodoxim, chlorochin, cykliny, diflunisal, digoxin, bisfosfonáty, ethambutol, fluorochinolony, fluorid sodný, glukokortikoidy indometacin, izoniazid, ketokonazol, levotyroxin, linkosamidy, metoprolol, fenothiazinová neuroleptika, penicilamin, propranolol, rosuvastatin, soli železa. Je vhodné dodržovat nejméně 2hodinový (u fluorochinolonů 4hodinový) odstup mezi užíváním přípravku Maalox bez cukru citron a těmito přípravky.

Opatrnosti je zapotřebí při současném užívání přípravku Maalox bez cukru citron a salicylátů, polystyrensulfonátu (kayexalátu) a citrátů.

Při současném užívání přípravku Maalox bez cukru citron a chinidinu může dojít ke zvýšení hladiny chinidinu v séru a k předávkování chinidinem.

Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užíval(a) nebo které možná budete užívat.

Speciální upozornění:
Informujte lékaře v případě úbytku hmotnosti, při potížích s polykáním a přetrvávajících bolestech břicha, při poruchách trávení, které se objevily poprvé nebo se nedávno změnily.

Pokud trpíte poruchou funkce ledvin, dlouhodobé užívání antacid jako je Maalox bez cukru citron se nedoporučuje.

Pokud trpíte metabolickou poruchou, tzv. porfyrií, a podstupujete dialýzu, užívání hydroxidu hlinitého se nedoporučuje.

Jestliže Vaše onemocnění trvá více než 10 dní nebo se zhorší, měl by se vyšetřit původ nemoci a znovu stanovit léčba.

Pokud Vám Váš lékař řekl, že nesnášíte některé cukry, poraďte se se svým lékařem, než začnete Maalox bez cukru citron užívat.

Jestliže máte vzácnou dědičnou poruchu snášenlivosti fruktózy (viz níže „Maalox bez cukru citron obsahuje náhradní sladidla").

Maalox bez cukru citron není určen dětem mladším než 15 let.

Těhotenství a kojení:
Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek užívat.

V průběhu těhotenství užívejte přípravek Maalox bez cukru citron pouze na výslovné doporučení Vašeho lékaře. Přípravek Maalox bez cukru citron by měl být užíván během těhotenství pouze v nutných případech.

Je třeba brát v úvahu přítomnost hliníku a hořčíku, které mohou ovlivnit vyprazdňování:
- soli hydroxidu hořečnatého mohou vyvolat průjem,
- soli hliníku vyvolávají zácpu a mohou zhoršit zácpu, která se často vyskytuje během těhotenství.

Pokud Vám lékař řekl, že přípravek v průběhu těhotenství můžete užívat, neužívejte jej ve vysokých dávkách nebo po dlouhou dobu.

V kojení se může během léčby pokračovat, pokud je přípravek Maalox bez cukru citron užíván dle doporučení.

Dávkování:
Léčba bez porady s lékařem:
Bez porady s lékařem se přípravek užívá k léčbě obtíží souvisejících s nadbytkem žaludeční kyseliny, jako je pálení žáhy nebo návrat kyselého žaludečního obsahu zpět do úst.
Pokud lékař neurčí jinak, přípravek užívejte přesně podle pokynů v této příbalové informaci.
Dospělí a dospívající od 15 let obvykle užívají pravidelně při obtížích 1-2 tablety. Přípravek Maalox bez cukru citron lze užívat maximálně 6krát denně, a to mezi jídly a večer před ulehnutím; nesmí se překročit maximální denní dávka 12 tablet.
Jestliže obtíže přetrvávají více než 10 dní nebo se zhorší, poraďte se s lékařem.

Léčba na doporučení lékaře:

Přípravek vždy užívejte přesně podle pokynů Vašeho lékaře.
Obvyklé dávkování je následující:
Dospělí a dospívající od 15 let obvykle užívají pravidelně při obtížích 1-2 tablety. Přípravek Maalox bez cukru citron lze užívat maximálně 6krát denně, a to mezi jídly a večer před ulehnutím; nesmí se překročit maximální denní dávka 12 tablet.
Tablety se nechají rozpustit v ústech nebo se rozžvýkají.

Přípravek Maalox bez cukru citron není určen k dlouhodobému užívání.

Jestliže jste užil(a) více přípravku Maalox bez cukru citron, než jste měl(a)
Při předávkování nebo náhodném požití přípravku dítětem se poraďte s lékařem.
Hydroxid hlinitý může zapříčinit zácpu a předávkování hořečnatými solemi může způsobit hypomotilitu střeva; vysoké dávky tohoto přípravku mohou způsobit neprůchodnost nebo zhoršit průchodnost střev u pacientů s vyšším rizikem (např. pacienti s poruchou funkce ledvin, děti mladší 2 let nebo starší pacienti).
Při nadměrných dávkách, dlouhodobém užívání nebo dokonce i při normálních dávkách u pacientů s dietou zaměřenou na nízký obsah fosforu může nastat nedostatek (deplece) fosforu v organismu.

Máte-li jakékoli další otázky, týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

Upozornění:
Maalox bez cukru citron obsahuje glycerol a náhradní sladidla
Přípravek obsahuje glycerol. Glycerol může ve vyšších dávkách způsobit bolest hlavy, žaludeční nevolnost a průjem.

Přípravek Maalox bez cukru citron bsahuje náhradní sladidla (sorbitol a maltitol). Sorbitol je zdrojem fruktózy. Pokud Vám Váš lékař řekl, že nesnášíte některé cukry, poraďte se se svým lékařem, než začnete tento léčivý přípravek užívat.

Uchovávání:
Uchovávejte mimo dohled a dosah a dohled dětí.

Uchovávejte při teplotě do 25 °C.

Varování:
Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti, uvedené na krabičce za „EXP“. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Nepoužívejte přípravek Maalox bez cukru citron, pokud si všimnete viditelných známek snížené jakosti.

Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak máte naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

Informace pro pacienta:
Přečtěte si pozorně tuto příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat, protože obsahuje pro Vás důležité údaje.
Vždy užívejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého lékaře, lékárníka nebo zdravotní sestry.
- Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
- Požádejte svého lékárníka, pokud potřebujete další informace nebo radu.
- Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci.
- Pokud se do 10 dnů nebudete cítit lépe nebo pokud se Vám přitíží, musíte se poradit s lékařem.

Držitel rozhodnutí o registraci:

sanofi-aventis, s.r.o., Praha, Česká republika

Výrobce:

Sanofi – Aventis S.p.A., Viale Europa, Origgio, Itálie
Sanofi-Aventis S.p.A., Scoppito (AQ), Itálie

Balení:

40 žvýkacích tablet.

Parametry

Kód SÚKL 0153535