Přeskočit na kategorie produktů Přeskočit na košík Přeskočit na navigaci
Lékárna Mediexpert s.r.o. Menu

LivoReactine 10mg por.tbl.flm. 21x10mg

LivoReactine 10 mg je lék proti alergiím. LivoReactine 10 mg se používá ke zmírnění nosních a očních příznaků sezónní a celoroční alergické rýmy.

  • LIVOREACTINE 10 MG POR TBL FLM 21X10MG
  • Volně prodejný lék
  • EAN: 3574661069616
Dostupnost:
Není skladem

Informace o produktu

LivoReactine 10 mg je přípravek proti alergiím.

LivoReactine 10 mg se u dospělých a u dětí od 6 let používá ke

  • zmírnění nosních a očních příznaků sezónní a celoroční alergické rýmy,
  • zmírnění příznaků chronické kopřivky nejasného původu (chronické idiopatické urtikárie).

Složení – účinné látky:
Léčivou látku je cetirizin-dihydrochlorid. Jedna potahovaná tableta LivoReactine 10 mg obsahuje 10 mg cetirizin-dihydrochloridu.

Složení – pomocné látky:
Pomocnými látkami jsou: mikrokrystalická celulóza, monohydrát laktózy, koloidní bezvodý oxid křemičitý, magnesium- stearát, potahová soustava Opadry Y-1–7000 bílá.

Popis přípravku:
LivoReactine 10 mg je bílá podlouhlá potahovaná tableta s půlicí rýhou a označením Y-Y.

Kontraindikace:
Neužívejte přípravek LivoReactine 10 mg:

  • jestliže trpíte těžkou poruchou funkce ledvin (těžkým selháním

ledvin s hodnotou clearance kreatininu nižší než 10 ml/min.);

  • jestliže jste přecitlivělý/á na léčivou látku přípravku

LivoReactine 10 mg, na kteroukoli pomocnou látku přípravku LivoReactine 10 mg, na kteroukoli další složku přípravku, na hydroxyzin nebo na látky odvozené od piperazinu (příbuzné léčivé látky jiných přípravků).

Přípravek LivoReactine 10 mg byste neměli užívat

  • jestliže trpíte dědičnou poruchou nesnášenlivosti galaktózy,

vrozeným nedostatkem laktázy nebo poruchou vstřebávání glukózy a galaktózy.

Zvláštní opatrnosti při užívání přípravku LivoReactine 10 mg je zapotřebí:

  • jestliže trpíte poruchou funkce ledvin, prosím, poraďte se s

lékařem. V případě potřeby budete užívat sníženou dávku přípravku. Novou dávku určí lékař;

  • pokud trpíte epilepsií nebo je u Vás vyšší riziko vzniku křečí,

měli byste se před zahájením léčby poradit se svým lékařem.

Mezi alkoholem (při hladině 0,5 promile v krvi, což odpovídá jedné skleničce vína) a cetirizinem užívaným v běžných dávkách nebyly pozorovány žádné klinicky významné interakce. Přesto se ale stejně jako u všech ostatních antihistaminik doporučuje vyloučit současné požívání alkoholu.

Nežádoučí účinky:
Podobně jako všechny léky může mít i přípravek LivoReactine 10 mg nežádoucí účinky, které se však nemusí vyskytnout u každého.

Po uvedení přípravku na trh byly hlášeny tyto nežádoucí účinky. Četnost výskytu nežádoucích účinků je určena takto: nežádoucí účinky časté (u 1 nemocného ze 100 až u 1 z 10), méně časté (u 1 nemocného ze 1000 až u 1 z 100), vzácné (u 1 nemocného z 10000 až u 1 z 1000) nebo velmi vzácné (u méně než 1 nemocného z 10 000).

Poruchy krve a lymfatického systému
velmi vzácné: snížená hladina krevních destiček

Celkové poruchy
časté: únava

Srdeční poruchy
vzácné: zrychlená srdeční činnost

Poruchy oka
velmi vzácné: porucha akomodace, neostré/rozostřené vidění, nekontrolované, mimovolní pohyby očí

Poruchy zažívacího systému
časté: sucho v ústech, nevolnost, průjem,
méně časté: bolesti břicha

Celkové poruchy a reakce v místě podání
méně časté: astenie (nadměrná únava), nevolnost,
vzácné: edém (otok)

Poruchy imunitního systému
vzácné: alergická reakce (reakce přecitlivělosti),
velmi vzácné: těžká alergická reakce (reakce přecitlivělosti závažného charakteru)

Poruchy jater a žlučových cest
vzácné: abnormální funkce jater

Vícenásobná vyšetření
vzácné: zvýšení hmotnosti

Poruchy nervového systému

časté: závratě, bolesti hlavy,
méně časté: parestezie (brnění, mravenčení),
vzácné: křeče a poruchy hybnosti,
velmi vzácné: synkopa (krátkodobá ztráta vědomí), třes, poruchy chuti

Psychiatrické poruchy
časté: ospalost,
méně časté: agitovanost/roz­rušení,
vzácné: útočnost, zmatenost, deprese, halucinace, nespavost,
velmi vzácné: tiky

Poruchy ledvin a močových cest
velmi vzácné: obtíže s močením

Poruchy dýchacího systému
časté: zánět hltanu, rýma

Poruchy kůže a podkožní tkáně
méně časté: svědění, vyrážka,
vzácné: kopřivka,
velmi vzácné: otoky, vyrážka po podání léku.

Jestliže se u Vás objeví některý z výše uvedených nežádoucích účinků, sdělte to, prosím, svému lékaři. Při prvních příznacích reakce z přecitlivělosti přestaňte okamžitě LivoReactine 10 mg užívat a poraďte se s lékařem. Lékař zhodnotí závažnost stavu a rozhodne o případných dalších opatřeních.

Pokud si všimnete jakýchkoliv jiných nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové
informaci, sdělte to prosím lékaři nebo lékárníkovi.

Interakce:
Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky:
Informujte prosím svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte nebo které jste v nedávné době užíval/a, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu.

Vzhledem k charakteru cetirizinu nejsou interakce s jinými léčivy pravděpodobné.

Těhotenství a kojení:
Poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete užívat jakýkoli lék.
Stejně jako u jiných léků nemá být přípravek LivoReactine 10 mg podáván těhotným ženám.

Přestože náhodné užití léku by nemělo vyvolat žádné škodlivé účinky na plod, v jeho dalším užívání nepokračujte.

Neužívejte LivoReactine 10 mg během kojení, protože se cetirizin vylučuje do mateřského mléka.

Dávkování a způsob užití:

Níže uvedené pokyny platí pouze v případě, že jste od Vašeho lékaře nedostal/a odlišné pokyny o užívání přípravku LivoReactine 10 mg. Dodržujte prosím tyto pokyny, v opačném případě by přípravek LivoReactine 10 mg nemusel plně účinkovat.

Tablety LivoReactine 10 mg je zapotřebí zapít sklenicí vody.

Dospělí a dospívající od 12 let:
10 mg (1 tableta) jednou denně.

Děti od 6 do 12 let:
5 mg (1/2 tablety) dvakrát denně.

Nemocní se střední až těžkou poruchou funkce ledvin:
Nemocným se středně těžkou poruchou funkce ledvin se doporučuje užívat 5 mg jednou denně Pokud vnímáte účinek přípravku LivoReactine 10 mg jako příliš slabý nebo příliš silný, poraďte se prosím se svým lékařem.

Délka léčby:
Délku léčby stanoví Váš lékař – bude záviset na typu, průběhu a délce trvání obtíží.

Jestliže jste užil/a více tablet přípravku LivoReactine 10 mg, než jste měl/a:
Pokud se domníváte, že jste užil/a vyšší dávku léku LivoReactine 10 mg než jste měl/a, informujte, prosím, svého lékaře. Lékař rozhodne o dalších opatřeních, budou-li zapotřebí.

V případě předávkování se níže uvedené nežádoucí účinky mohou vyskytnout se zvýšenou intenzitou. Byly hlášeny tyto nežádoucí účinky: zmatenost, průjem, závratě, únava, bolest hlavy, malátnost, rozšíření zornic, svědění, nervozita, sedace/útlum, ospalost, otupění, abnormálně zrychlený tep, třes a zadržování moči.

Jestliže jste zapomněl/a užít přípravek LivoReactine 10 mg:
Nezdvojujte následující dávku, abyste nahradil (a) vynechanou tabletu.

Jestliže jste přestal/a užívat přípravek LivoReactine 10 mg:
Máte-li jakékoli další otázky týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

Užívání přípravku LivoReactine 10 mg s jídlem a pitím:
Jídlo výrazně neovlivňuje vstřebávání cetirizinu.

Upozornění:

Důležitá informace o některých složkách přípravku LivoReactine 10 mg:
LivoReactine 10 mg potahované tablety obsahuje laktózu. Pokud víte od svého lékaře, že nesnášíte některé cukry, poraďte se s ním, prosím, ještě před užíváním tohoto přípravku.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů:
Klinické studie neprokázaly zhoršení pozornosti, bdělosti a schopnosti řídit motorové vozidlo při užívání přípravku LivoReactine 10 mg v doporučených dávkách.
Jestliže se chystáte řídit motorové vozidlo, provozovat nebezpečné činnosti nebo obsluhovat stroje, nepřekračujte doporučenou dávku tohoto přípravku. Sledujte pozorně svoji reakci na lék. Pokud jste citlivý/á, můžete při současném užívání alkoholu nebo jiných léků tlumících centrální nervový systém pozorovat výraznější snížení pozornosti a schopnosti reakce.

Uchovávání:
Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí. Léčivý přípravek LivoReactine nevyžaduje žádné zvláštní teplotní podmínky uchovávání.

Varování:
Přípravek LivoReactine 10 mg neužívejte po uplynutí doby použitelnosti uvedené na krabičce a blistru.

Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Nepoužívejte přípravek LivoReactine 10 mg, pokud si všimnete jakýchkoli známek poškození.

Léčivé přípravky se nesmí vyhazovat do odpadních vod nebo do domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak máte likvidovat léčivé přípravky, které již nepotřebujete. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

Informace pro pacienta:
Přečtěte si pozorně tuto příbalovou informaci, protože obsahuje pro Vás důležité údaje.

Tento přípravek je dostupný bez lékařského předpisu. Přesto však přípravek LivoReactine 10 mg musíte užívat pečlivě podle návodu, aby Vám co nejvíce prospěl.

Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.

Požádejte svého lékárníka, pokud potřebujete další informace nebo radu.

Pokud se Vaše příznaky zhorší nebo se nezlepší do 3 dnů, musíte se poradit s lékařem.

Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

Držitel rozhodnutí o registraci:
McNeil Products Limited, c/o Johnson & Johnson, Foundation Park, Roxborough Way, Maidenhead, Berkshire, SL6 3UG, Velká Británie

Výrobce:
Aesica Pharmaceuticals S.R.L, Via Praglia, 15, 10044 Pianezza (To), Itálie

Janssen Cilag, Domaine De Maigremont, 27100 Val De Reuil, Francie

Balení:
21 tablet

Parametry

Způsob podání Perorálně (ústy)
Kód SÚKL 0198338