Přeskočit na kategorie produktů Přeskočit na košík Přeskočit na navigaci
Lékárna Mediexpert s.r.o. Menu

Laktulosa Sandoz 670mg/ml por.sol.1x500ml/335g IIA

Laktulosa Sandoz se používá k léčbě příznaků zácpy. Laktulosa Sandoz je vhodná na úpravu stolice.

  • LAKTULOSA SANDOZ 670 MG/ML POR SOL 1X500ML/335GM IIA
  • Výrobce: Sandoz
  • Volně prodejný lék
  • EAN: 4030855493517
Dostupnost:
Není skladem

Informace o produktu

Přípravek Laktulosa Sandoz se používá k léčbě příznaků zácpy a k léčbě zvláštního onemocnění jater - portální systémové encefalopatie. Léčba portální systémové encefalopatie je možná pouze pod dohledem lékaře.

Pokud se po 3 dnech necítíte lépe nebo pokud se cítíte hůře, musíte se poradit s lékařem.

Charakteristika:
Přípravek Laktulosa Sandoz obsahuje projímadlo zvané laktulosa. Díky němu je stolice měkčí a snadněji prochází střevy, a to přibíráním vody do střev. Vaše tělo přípravek nevstřebává.

Složení - účinné látky:
Léčivou látkou je laktulosa (lactulosum) ve formě roztoku. Jeden ml roztoku Laktulosa Sandoz obsahuje 670 mg laktulosy.

Složení - pomocné látky:
Přípravek neobsahuje žádné pomocné látky.

Popis přípravku:
Přípravek Laktulosa Sandoz je čirá, viskózní tekutina ve formě bezbarvého nebo světle hnědo-žlutého roztoku.

Kontraindikace:
Neužívejte přípravek Laktulosa Sandoz:
- jestliže jste alergický/á (přecitlivělý/á) na laktulosu nebo na kteroukoli jinou složku tohoto přípravku
- jestliže trpíte:
- galaktosémií (vážnou genetickou poruchou, kdy nemůžete strávit galaktosu)
- akutním zánětlivým onemocněním střev (například Crohnovou chorobou nebo ulcerózní kolitidou), ucpáním střev (vedle běžné zácpy), perforací (proděravěním) zažívacího traktu nebo jejím rizikem, bolestí břicha neznámého původu

Nežádoučí účinky:
Podobně jako všechny léky, může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.

U přípravku Laktulosa Sandoz byly zaznamenány následující nežádoucí účinky:
Velmi časté:
- nadýmání (větry), především během prvních několika dnů léčby. Zpravidla však po pár dnech vymizí.
- jestliže užijete vyšší než doporučenou dávku, můžete zaznamenat bolesti břicha a průjem.

Časté:
- nauzea (pocit nevolnosti).
- zvracení.

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci.

Interakce:
Prosím, informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užívala nebo které možná budete užívat.

Laktulosa může zvýšit úbytek draslíku způsobený jinými léky (např. thiazidy, steroidy nebo amfotericinem B). Souběžné používání srdečních glykosidů může zvýšit účinek glykosidů prostřednictvím nedostatku draslíku.

Se zvyšujícím se dávkováním byla zjištěna klesající hodnota pH v tračníku. Proto může dojít k deaktivaci léků, které se uvolňují v tračníku v závislosti na pH (např. 5-ASA).

Užíváte-li některý z výše uvedených léků, poraďte se před užitím přípravku Laktulosa Sandoz se svým lékařem.

Speciální upozornění:
Informujte prosím svého lékaře před užitím přípravku Laktulosa Sandoz, jestliže trpíte syndromem projevujícím se žaludečními a srdečními obtížemi (neboli Roemheldovým syndromem).
Máte-li po jeho použití příznaky, jako je plynatost nebo nadýmání, léčbu přerušte a poraďte se se svým lékařem. V těchto případech Váš lékař na léčbu důkladně dohlédne.

Dlouhodobé užívání neupravených dávek (přesahující 2-3 měkké stolice denně) nebo špatné užívání může vést k průjmu a narušení rovnováhy elektrolytů.

Jste-li starší pacient nebo pacient se špatným celkovým zdravotním stavem a užíváte-li laktulosu po dobu delší než 6 měsíců, Váš lékař Vám bude pravidelně kontrolovat hladinu elektrolytů v krvi.

Pacienti s portální systémovou encefalopatií by neměli souběžně užívat jiná projímadla, neboť toto užívání brání individualizaci dávky léku.

Ze syntézy může přípravek Laktulosa Sandoz obsahovat stopy cukrů. Pokud Vám lékař sdělil, že máte nesnášenlivost některých cukrů, obraťte se před užíváním tohoto léčivého přípravku na svého lékaře.

V průběhu léčby projímadly byste měl/a pít dostatečné množství tekutin (přibližně 2 l/den, což odpovídá 6-8 sklenicím).

Děti
Dětem mladším 14 let bez porady s lékařem přípravek Laktulosa Sandoz nepodávejte.

Přípravek Laktulosa Sandoz by se neměl běžně podávat kojencům a malým dětem, neboť může narušit běžné reflexy spojené s vylučováním stolice.

Za zvláštních okolností může Váš lékař přípravek Laktulosa Sandoz předepsat i dítěti nebo kojenci. V těchto případech Váš lékař na léčbu důkladně dohlédne.

Těhotenství a kojení:
Jestliže jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že byste mohla být těhotná nebo plánujete otěhotnět, poraďte se se svým lékařem dříve, než začnete přípravek Laktulosa Sandoz používat.

Dávkování:
Vždy užívejte přípravek Laktulosa Sandoz přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.

Dávku užívejte každý den ve stejnou dobu. Dávku je možné užít jednou denně, například v průběhu snídaně, nebo rozděleně až do tří dávek denně.

V průběhu léčby projímadly byste měl/a pít dostatečné množství tekutin (přibližně 2 l/den, což odpovídá 6-8 sklenicím).

Doporučená dávka je:

Zácpa

Pokud lékař neurčil jinak, vždy užívejte přípravek Laktulosa Sandoz přesně podle pokynů uvedených v této příbalové informaci. Pokud si nejste jistý/á, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.

Dospělí 15-45 ml (Počáteční dávka) odpovídající 10-30 g laktulosy / 15-30 ml (Udržovací dávka) odpovídající 10-20 g laktulosy

Dospívající nad 14 let věku 15-45 ml (Počáteční dávka) odpovídající 10-30 g laktulosy / 15-30 ml (Udržovací dávka) odpovídající 10-20 g laktulosy

Děti (7-14 let) 15 ml (Počáteční dávka) odpovídající 10 g laktulosy / 10-15 ml (Udržovací dávka) odpovídající 7-10 g laktulosy

Děti (1-6 let) 5-10 ml (Počáteční dávka) odpovídající 3-7 g laktulosy

Malé děti až 5 ml Počáteční dávka) odpovídající až 3 g laktulosy

Poté je možné dávku individuálně snížit.

Denní dávku je nutné užít najednou v průběhu snídaně. Může trvat 2-3 dny, než se dostaví požadovaný účinek, neboť k odbourávání laktulosy nedochází dříve, než dosáhne tračníku.

Nepoužívejte prosím přípravek Laktulosa Sandoz bez konzultace s lékařem déle než dva týdny.

Portální systémová encefalopatie (mozková porucha způsobená onemocněním jater) – pouze pod lékařským dohledem

Dospělí:
Počáteční dávka 30-50 ml 3x denně (ekvivalent k 60-100 g laktulosy).

Dávkování se musí upravit tak, aby měl pacient 2-3 měkké stolice denně; pH stolice by mělo být mezi 5,0 a 5,5.

U starších pacientů a pacientů s nedostatečností ledvin nebo jater neexistují žádná zvláštní doporučená dávkování.

Děti a mladiství:
Bezpečnost a účinnost u dětí ve věku 0-18 let nebyla stanovena

Způsob užití:
Lék rychle polkněte. Nenechávejte jej déle v ústech.

Přípravek Laktulosa Sandoz můžete užívat nezředěný nebo zředěný v nějaké tekutině. Použijte přiložený měřicí pohárek.

Přípravek Laktulosa Sandoz je možné užívat s jídlem nebo bez něj. Nejsou žádná omezení ohledně toho, co můžete jíst nebo pít.

Upozornění:

Jestliže jste užil/a více přípravku Laktulosa Sandoz, než jste měl/a
V případě předávkování můžete zaznamenat průjem a bolesti břicha. Jestliže jste užil/a více přípravku Laktulosa Sandoz, než jste měl/a, kontaktujte svého lékaře nebo lékárníka.

Jestliže jste zapomněl/a užít přípravek Laktulosa Sandoz
Nezdvojujte následující dávku, abyste nahradil/a vynechanou dávku.

Jestliže jste přestal/a užívat přípravek Laktulosa Sandoz

Nebude pravděpodobně možné dosáhnout požadovaného účinku léku.

Máte-li jakékoli další otázky týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

Přípravek Laktulosa Sandoz neovlivní Vaši schopnost bezpečně řídit dopravní prostředek nebo obsluhovat stroje.

Přípravek Laktulosa Sandoz obsahuje mléčný cukr (laktosu), galaktosu nebo epilaktosu.

15 ml laktulosy obsahuje 42,7 kJ (10,2 kcal) = 0,21 bu (chlebových jednotek). U diabetiků může být nutné brát v úvahu dávku používanou k léčbě.

Uchovávání:
Uchovávejte při teplotě do 25°C. Uchovávejte lahvičku pevně uzavřenou. Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí.

Varování:
Přípravek Laktulosa Sandoz nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti, uvedené na štítku lahvičky i na vnější krabičce za EXP/Použitelné do. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Po prvním otevření se může přípravek Laktulosa Sandoz používat po dobu 1 roku.

Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

Informace pro pacienta:

Přečtěte si pozorně tuto příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat, protože obsahuje pro Vás důležité údaje.

Vždy užívejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka.

Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.

Požádejte svého lékárníka, pokud potřebujete další informace nebo radu. Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci.

Pokud se do 2-3 dnů nebudete cítit lépe nebo pokud se Vám přitíží, musíte se poradit s lékařem.

Držitel rozhodnutí o registraci:
Sandoz s.r.o., Praha, Česká republika

Výrobce:
Salutas Pharma GmbH, Barleben, Německo
Fresenius Kabi Austria GmbH, Linz, Rakousko

Balení:
500 ml. Pro odměřování je přidán měřicí pohárek (z polypropylenu) se značkami plnění.

Parametry

Kód SÚKL 0180750