Přeskočit na kategorie produktů Přeskočit na košík Přeskočit na navigaci
Lékárna Mediexpert s.r.o. Menu

Hedelix Sirup 8mg/ml por sol 1x100ml I

Hedelix sirup je tradiční rostlinný léčivý přípravek na vykašlávání.

  • HEDELIX SIRUP 8MG/ML POR SOL 1X100ML I
  • Volně prodejný lék
  • EAN: 4030031894336
Dostupnost:
Není skladem

Informace o produktu

Hedelix sirup je tradiční rostlinný léčivý přípravek užívaný při kašli provázejícím nachlazení. Hedelix sirup usnadňuje vykašlávání hlenu z dýchacích cest.

Hedelix sirup mohou užívat děti od narození, dospívající a dospělí.

Použití tohoto tradičního rostlinného léčivého přípravku je založeno výlučně na zkušenosti z dlouhodobého použití.

Složení - účinné látky:
Léčivou látkou je Hederae helicis folii extractum spissum (hustý extrakt z břečťanového listu) (2,2–2,9 : 1), extrahováno směsí ethanolu 50% (V/V) a propylenglykolu (98:2) 0,8 g ve 100 ml.

Složení - pomocné látky:
Pomocnými látkami jsou glyceromakrogol-hydroxystearát, hyetelosa, nekrystalizující sorbitol 70 %, propylenglykol, glycerol, badyáníková silice, čištěná voda.

Popis přípravku:
Hedelix sirup je sirup. Čirý, žlutavě hnědý roztok

Kontraindikace:

Neužívejte přípravek Hedelix sirup:
- jestliže jste alergický(á) na břečťanové listy nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku nebo při přecitlivělosti na rostliny čeledi Araliaceae;
- při nedostatku argininsukcinát-synthetázy (metabolické onemocnění ureového cyklu);

Nežádoučí účinky:

Podobně jako všechny léky, může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.
Frekvence nežádoucích účinků je definována takto:
Velmi časté: postihují více než 1 léčeného z 10
Časté: postihují 1 až 10 léčených ze 100
Méně časté: postihují 1 až 10 léčených z 1000
Vzácné: postihují 1 až 10 léčených z 10000
Velmi vzácné: postihují méně než 1 léčeného z 10000
Není známo: četnost z dostupných dat nelze určit

Byl hlášen výskyt alergických reakcí (kopřivka, začervenání, kožní vyrážka a dechová nedostatečnost) a zažívacích obtíží (nevolnost, zvracení, průjem). Četnost výskytu těchto nežádoucích účinků není známa.

Hlášení nežádoucích účinků
Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu: Státní ústav pro kontrolu léčiv, Šrobárova 48, 100 41 Praha 10, webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek.

Interakce:
Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užíval(a) nebo které možná budete užívat.

Těhotenství a kojení:
Poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete užívat jakýkoliv lék. Přípravek Hedelix sirup se nedoporučuje užívat během těhotenství a kojení vzhledem k nedostatku údajů o užívání extraktu z břečťanového listu těhotnými a kojícími ženami.

Dávkování:
Pro účely přesného dávkování obsahuje balení přípravku stříkačku pro perorální podání / odměrnou lžičku se stupnicí.

Neurčí-li lékař jinak, je doporučené dávkování následující:
- dospělí a dospívající od 12 let: 3krát denně 5 ml (odpovídá denní dávce extraktu 120 mg);
- děti od 5 do 12 let: 3 až 4krát denně 2,5 ml (odpovídá denní dávce extraktu 60–80 mg), maximální denní dávka je 10 ml (tj. 80 mg extraktu);
- děti od 1 do 4 let: 3 krát denně 2,5 ml (odpovídá denní dávce extraktu 60 mg)
- kojenci do 1 roku: 1 krát denně 2,5 ml (odpovídá denní dávce extraktu 20 mg).

Obvyklá délka užívání
Pokud u Vás příznaky onemocnění přetrvávají déle než 7 dní, je třeba navštívit lékaře.
Pokud se Vaše příznaky zhorší nebo se nezlepší do 5 dnů u dospělých nebo do 3 dnů u dětí, musíte se poradit s lékařem.

Při přetrvávajících obtížích nebo při výskytu dušnosti, horečky a hnisavého nebo krvavého hlenu je nutno okamžitě vyhledat lékaře.

Jestliže jste užil(a) větší množství přípravku Hedelix sirup než jste měl(a)
Při požití většího množství léčivého přípravku než je doporučeno, kontaktujte svého lékaře. Větší množství může vyvolat silnější nežádoucí účinky.

Jestliže jste zapomněla(a) užít přípravek Hedelix sirup
Nezdvojnásobujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku. Pokračujte dávkou předepsanou lékařem nebo dávkou doporučenou v této příbalové informaci.

Máte-li jakékoliv další otázky, týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře či lékárníka.

Způsob užití:
Jak používat dávkovací stříkačku:
Pro účely přesného dávkování je na stříkačce vytištěna stupnice.
1. Zasuňte stříkačku do otevřené lahvičky. Zatlačte ji opatrně napevno do lahvičky. Píst musí být zasunutý ve stříkačce.
2. Obraťte lahvičku opatrně dnem vzhůru a zvolna natáhněte její obsah do stříkačky vytažením pístu k příslušné dávkovací značce.
3. Obraťte lahvičku zpět a jemným otáčením vytáhněte stříkačku ven. Po nabrání dávky lahvičku zavřete.
4. Sirup lze užívat vytlačením obsahu stříkačky přímo do úst směrem k tváři, nebo můžete použít lžičku.
Po užití dávky vyčistěte a vysušte jednotlivé části stříkačky.

Způsob podání
Perorální podání.
Hedelix sirup se užívá nezředěný buď při jídle, nebo mezi jídly.

U kojenců a batolat je možno podávat jej v malém množství čaje nebo ovocné šťávy. Zapijte dostatečným množstvím tekutiny.

Upozornění:
Trpíte-li zánětem žaludku nebo žaludečním vředem, poraďte se o užívání tohoto přípravku s lékařem.

Při přetrvávajících potížích nebo při výskytu dechové nedostatečnosti, horečky nebo při hnisavém či krvavém hlenu je nutné poradit se s lékařem.

Při užívání přípravků obsahujících extrakt z břečťanového listu se nedoporučuje současně užívat léky tlumící kašel (tzv. antitusika), jako je kodein nebo dextromethorfan.

Hedelix sirup neobsahuje cukr ani alkohol (ethanol). Proto je vhodný i pro diabetiky a pacienty, kteří nesmí užívat léky s obsahem alkoholu.

I při předepsaném způsobu uchovávání může dojít vzhledem k přítomnosti rostlinného extraktu ke vzniku zákalu, mírné roztřepatelné usazeniny nebo nepatrné změně chuti, které neovlivňují kvalitu a účinnost přípravku.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů
Ovlivnění schopnosti řídit nebo obsluhovat stroje je nepravděpodobné.

Důležité informace o některých složkách přípravku
5 ml (1 stříkačka pro perorální podání/odměrná lžička) obsahuje 1,75 g sorbitolu, což odpovídá 0,44g fruktózy. Hedelix sirup nesmí být užíván při intoleranci fruktózy.

Uchovávání:
Uchovávejte Hedelix sirup mimo dohled a dosah dětí při teplotě do 25 °C, v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před světlem a vlhkostí.

Nepoužívejte Hedelix sirup po uplynutí doby použitelnosti uvedené na krabičce a etiketě za Použitelné do:.
Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce. Doba použitelnosti po prvním otevření je 6 měsíců.

Po každém použití obal dobře uzavřete.

Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo do domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

Informace pro pacienta:
Další informace o tomto přípravku získáte u zástupce držitele rozhodnutí v ČR: Apotex (ČR), spol. s r.o. , Praha

Přečtěte si pozorně tuto příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat, protože obsahuje pro Vás důležité údaje.

Vždy užívejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka.

Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.

Požádejte svého lékaře nebo lékárníka, pokud potřebujete další informaci nebo radu.

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci.

Pokud se do 5 dnů u dospělých nebo do 3 dnů u dětí nebudete cítit lépe nebo pokud se Vám přitíží, musíte se poradit s lékařem.

Držitel rozhodnutí o registraci:
Krewel Meuselbach GmbH, Krewelstrasse 2, D-53783 Eitorf, Německo

Výrobce:
Krewel Meuselbach GmbH, Krewelstrasse 2, D-53783 Eitorf, Německo

Balení:
100 ml. K balení je přiložena stříkačka pro perorální podání / odměrná lžička (5 ml).

Parametry

Způsob podání Perorálně (ústy)
Kód SÚKL 0043903