Přeskočit na kategorie produktů Přeskočit na košík Přeskočit na navigaci
Lékárna Mediexpert s.r.o. Menu

Flavamed tablety por.tbl.nob.20x30mg

Flavamed tablety rozpouští vazký hlen, který pak může být snadněji vykašlán.
  • FLAVAMED TABLETY POR TBL NOB 20X30MG
  • Volně prodejný lék
  • EAN: 4013054020418
Dostupnost:
Není skladem

Informace o produktu

Flavamed tablety je lék uvolňující hlen při onemocněních dýchacích cest.

Flavamed tablety se užívají při onemocněních plic a průdušek, při kterých se tvoří vazký hlen. Přípravek Flavamed tablety rozpouští vazký hlen, který pak může být snadněji vykašlán.

Složení - účinné látky:
Léčivou látkou je ambroxoli hydrochloridum. Jedna Flavamed tableta obsahuje 30 mg ambroxoli hydrochloridum.

Složení - pomocné látky:
Pomocnými látkami jsou monohydrát laktosy, kukuřičný škrob, celulosový prášek, sodná sůl kroskarmelosy, povidon 40, magnesium-stearát.

Popis přípravku:
Flavamed tablety jsou bílé, kulaté, na obou stranách ploché tablety se zkosenými hranami a půlicí rýhou na jedné straně. Flavamed tabletu lze dělit na dvě stejné poloviny.

Kontraindikace:

Neužívejte přípravek Flavamed tablety    jestliže jste alergický/á (přecitlivělý/á) na léčivou látku přípravku Flavamed tablety (ambroxol hydrochlorid) nebo na kteroukoli další složku přípravku Flavamed tablety (viz. složení)

Neužívejte přípravek Flavamed tablety u dětí mladších 6 let.

Nežádoučí účinky:
Podobně jako všechny léky, může mít i přípravek Flavamed tablety nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.

K hodnocení nežádoucích účinků se používají následující četnosti výskytu:
Velmi časté: U více než 1 z 10 léčených pacientů
Časté: U méně než 1 z 10, ale více než 1 ze 100 léčených pacientů
Méně časté: U méně než 1 ze 100, ale více než 1 z 1000 léčených pacientů
Vzácné: U méně než 1 z 1000, ale více než 1 z 10000 léčených pacientů
Velmi vzácné: U méně než 1 z 10000 léčených pacientů, není známo (z dostupných údajů nelze určit)

Poruchy zažívacího traktu

Méně časté: nevolnost, bolest břicha, zvracení

Poruchy kůže a podkoží
Velmi vzácné: závažné kožní reakce jako Lyellův syndrom a Stevens-Johnsonův syndrom (viz. “Zvláštní opatrnosti při použití přípravku Flavamed tablety je zapotřebí“)

Celkové a jinde nezařazené poruchy a lokální reakce po podání
Méně časté: reakce z přecitlivělosti jako kožní vyrážka, otok obličeje (edém), dušnost, svědění, horečka
Velmi vzácné: závažné alergické (anafylaktické) reakce až šok

Protiopatření
Pokud se vyskytne jeden nebo více nežádoucích účinků uvedených výše, ihned ukončete léčbu přípravkem Flavamed tablety.

Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

Interakce:

Prosím, informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte nebo jste užíval/a v nedávné době, a to i lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu.

Léky proti kašli (antitusika)
Při užívání přípravku Flavamed tablety nesmíte užívat léky potlačující reflex kašle (tzv. antitusika). Reflex kašle je důležitý pro vykašlání rozpuštěného hlenu a tedy pro jeho odstranění z plic.

Speciální upozornění:

Zvláštní opatrnosti při použití přípravku Flavamed tablety je zapotřebí:
-    jestliže jste v minulosti prodělal/a velmi závažnou kožní alergickou reakci (Stevens-Johnsonův syndrom, Lyellův syndrom).
- Stevens-Johnsonův syndrom je onemocnění, při kterém je vysoká horečka a vyrážka s puchýřky na kůži a sliznicích.
- Život ohrožující Lyellův syndrom je známý také jako syndrom opařené kůže. Jeho příznakem je vážná tvorba puchýřů na kůži, obdobně jako při popálení.

Proto pokud zpozorujete změny kůže nebo sliznic, musíte okamžitě ukončit užívání přípravku Flavamed tablety. Navštivte neprodleně lékaře!

Jestliže máte poškozené funkce ledvin nebo trpíte závažným onemocněním jater. Přípravek Flavamed tablety pak musíte užívat jen s mimořádnou opatrností (tj. v delších dávkovacích intervalech nebo snížených dávkách – poraďte se o tom se svým lékařem). Při závažných poruchách funkcí ledvin by mohlo dojít k hromadění produktů metabolismu léčivé látky obsažené v přípravku Flavamed tablety

Jestliže trpíte vzácným onemocněním průdušek se zvýšenou tvorbou hlenu (např. syndromem nepohyblivých řasinek). Při tomto onemocnění je nemožný transport hlenu ven z plic. V takovém případě užívejte Flavamed tablety jen pod lékařským dohledem.

Jestliže jste prodělal/a peptický vřed, měl/a byste se o užívání přípravku Flavamed tablety poradit s lékařem, protože mukolytika by mohla poškozovat žaludeční sliznici. Poraďte se se svým lékařem dříve, než začnete přípravek Flavamed tablety užívat.

Přípravek Flavamed tablety smí být užíván jen dětmi staršími 6 let.      

Těhotenství a kojení:
Poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete užívat jakýkoli lék.
Flavamed tablety užívejte v těhotenství a v období kojení pouze na výslovný pokyn lékaře!

Z období těhotenství a kojení nejsou u člověka dostatečné zkušenosti. U zvířat však bylo pozorováno, že léčivá látka přípravku Flavamed tablety prochází do mateřského mléka.

Dávkování:
Vždy užívejte přípravek Flavamed tablety přesně podle pokynů uvedených v této příbalové informaci. Pokud si nejste jistý/á, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.

Pokud Vám lékař nepředepsal užívat Flavamed tablety jinak, platí následující pokyny. Dodržujte prosím návod k použití, jinak přípravek Flavamed tablety nebude moci správně působit!

Pokud lékař nepředepsal jinak, obvyklá dávka přípravku je:
Děti 6-12 let: ½ tablety 2-3krát denně (což odpovídá 2-3krát 15 mg ambroxoli hydrochloridum).    Maximální denní dávka je 1 ½ tablety (což odpovídá 45 mg ambroxoli hydrochloridum)

Dospívající nad 12 let a dospělí: V průběhu prvních 2-3 dnů 1 Flavamed tableta třikrát denně (což odpovídá třikrát 30 mg ambroxoli hydrochloridum), poté 1 tableta dvakrát denně (což odpovídá dvakrát 30 mg ambroxoli hydrochloridum). Maximální denní dávka jsou 3 tablety (což odpovídá 90 mg ambroxoli hydrochloridum).

U dospělých pacientů smí být denní dávka krátkodobě zvýšena na 2 Flavamed tablety dvakrát denně.

Způsob užití:
Flavamed tablety se polykají nejlépe celé po jídle a zapíjejí se dostatečným množstvím tekutiny (např. vody, čaje nebo ovocné šťávy).

Tabletu Flavamed lze dělit na dvě stejné poloviny.

Upozornění:

Délka léčby
Přípravek Flavamed tablety nemá být bez porady s lékařem užíván déle než 4-5 dnů.

Jestliže se obtíže po 4-5ti dnech nezlepší nebo se naopak zhorší, měl/a byste vyhledat neprodleně lékaře!
Máte-li pocit, že účinek přípravku Flavamed tablety je příliš slabý nebo příliš silný, poraďte se, prosím, se svým lékařem nebo lékárníkem.

Jestliže jste užil/a více přípravku Flavamed tablety, než jste měl/a
Příznaky závažné otravy nebyly dosud pozorovány. Mohl by se objevit přechodný neklid a průjem.
Při extrémním předávkování by se mohlo vyskytnout zvýšené slinění, pocit na zvracení, zvracení a pokles krevního tlaku s oběhovými poruchami. Kontaktujte lékaře! Bezodkladná opatření jako vyvolání zvracení a výplach žaludku nejsou obvykle nutná, v úvahu přicházejí jen při extrémním předávkování. Doporučuje se léčba přítomných příznaků předávkování.

Jestliže jste zapomněl/a užít přípravek Flavamed tablety nebo jste užil/a příliš málo přípravku Flavamed tablety, pak příště pouze užijte předepsané množství léku. Nezdvojujte následující dávku, abyste nahradil/a vynechanou dávku.

Máte-li jakékoli další otázky, týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů:
Přípravek Flavamed tablety nemá žádný nebo jen nepatrný vliv na řízení a obsluhu strojů.

Důležité informace o některých složkách přípravku Flavamed tablety:
Přípravek Flavamed tablety obsahuje laktosu (mléčný cukr). Pokud Vám lékař sdělil, že trpíte nesnášenlivostí některých cukrů, poraďte se se svým lékařem dříve, než začnete Flavamed tablety užívat.

Uchovávání:
Flavamed tablety uchovávejte mimo dosah a dohled dětí při teplotě do 25°C.

Varování:
Přípravek Flavamed tablety neužívejte po uplynutí doby použitelnosti uvedené na blistru a krabičce. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Léčivé přípravky se nesmí vyhazovat do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak máte likvidovat přípravky, které již nepotřebujete. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

Informace pro pacienta:
Přečtěte si pozorně tuto příbalovou informaci, protože obsahuje pro Vás důležité údaje.

Tento přípravek je dostupný bez lékařského předpisu. Přesto však přípravek Flavamed tablety musíte užívat pečlivě podle návodu, aby Vám co nejvíce prospěl.

Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.

Požádejte svého lékárníka, pokud potřebujete další informace nebo radu..

Pokud se Vaše příznaky zhorší nebo se nezlepší do 4 až 5ti dnů, musíte se poradit s lékařem.

Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

Držitel rozhodnutí o registraci:
Berlin-Chemie AG (Menarini Group), 12489 Berlín, Německo

Výrobce:
Berlin-Chemie AG, Berlin, Německo

Balení:
20 tablet

Parametry

Kód SÚKL 0124372