Přeskočit na kategorie produktů Přeskočit na košík Přeskočit na navigaci
Lékárna Mediexpert s.r.o. Menu

Flavamed Effervescent 60mg por.tbl.eff.10x60mg

Flavamed effervescent tablet (šumivé tablety) se užívá k léčbě produktivního kašle při onemocněních plic a průdušek. Přípravek Flavamed effervescent tablet umivé tablety) snižuje vazkost hlenu, který pak může být snadněji vykašlán.
  • FLAVAMED EFFERVESCENT TABLET 60 MG POR TBL EFF 10X60MG
  • Volně prodejný lék
  • EAN: 4013054020449
Dostupnost:
Není skladem

Informace o produktu

Flavamed effervescent tablet (šumivé tablety) se užívá k léčbě produktivního kašle při onemocněních plic a průdušek.

Přípravek Flavamed effervescent tablet snižuje vazkost hlenu, který pak může být snadněji vykašlán.


Složení - účinné látky:
Léčivou látkou je ambroxoli hydrochloridum. Jedna šumivá tableta obsahuje ambroxoli hydrochloridum 60 mg.

Složení - pomocné látky:
Pomocnými látkami jsou: kyselina citronová, hydrogenuhličitan sodný, uhličitan sodný, dihydrát sodné soli sacharinu, natrium-cyklamát, chlorid sodný, dihydrát natrium-citrátu, laktóza, mannitol (E 421), sorbitol (E 420), třešňové aroma, simetikon.

Popis přípravku:
Bílé kulaté tablety s půlicí rýhou na jedné straně. Šumivé tablety Flavamed lze dělit na dvě stejné poloviny.

Kontraindikace:
Neužívejte přípravek Flavamed effervescent tablet (šumivé tablety)jestliže jste alergický/á (přecitlivělý/á) na léčivou látku přípravku Flavamed effervescent tablet (ambroxoli hydrochloridum) nebo na kteroukoli další složku přípravku Flavamed effervescent tablet (viz složení).

Neužívejte přípravek Flavamed effervescent tablet (šumivé tablety) u dětí do 12 let.

Nežádoučí účinky:
Podobně jako všechny léky, může mít i přípravek Flavamed effervescent tablet nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.

K hodnocení nežádoucích účinků se používají následující četnosti výskytu:
Velmi časté: vyskytují se u více než 1 z 10 léčených pacientů.
Časté: vyskytují se u 1 až 10 pacientů ze 100 léčených pacientů.
Méně časté: vyskytují se u 1 až 10 pacientů z 1000 léčených pacientů.
Vzácné: vyskytují se u 1 až 10 pacientů z 10000 léčených pacientů.
Velmi vzácné: vyskytují se u méně než 1 pacienta z 10000 pacientů, není známo (četnost z dostupných údajů nelze určit).

Poruchy zažívacího traktu
Méně časté: nevolnost, bolest břicha, zvracení.

Poruchy kůže a podkožní tkáně
Velmi vzácné: závažné kožní reakce jako Lyellův syndrom a Stevens-Johnsonův syndrom (viz "Zvláštní opatrnosti při použití přípravku Flavamed effervescent tablet je zapotřebí").

Celkové poruchy a reakce v místě aplikace
Méně časté: reakce z přecitlivělosti jako kožní vyrážka, otok obličeje (edém), dušnost, svědění, horečka.
Velmi vzácné: závažné alergické (anafylaktické) reakce až šok.

Protiopatření
Pokud si všimnete, že máte jeden nebo více nežádoucích účinků uvedených výše, ihned ukončete léčbu přípravkem Flavamed effervescent tablet.

Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

Interakce:
Prosím, informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte nebo jste užíval(a) v nedávné době, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu.

Léky proti kašli (antitusika)
Při užívání přípravku Flavamed effervescent tablet nesmíte užívat léky potlačující kašlací reflex (tzv. antitusika). Kašlací reflex je důležitý pro vykašlání rozpuštěného hlenu a tedy pro jeho odstranění z plic.

Speciální upozornění:

Zvláštní opatrnosti při použití přípravku Flavamed effervescent tablet je zapotřebí

Jestliže jste v minulosti prodělal/a velmi závažnou kožní alergickou reakci (Stevens-Johnsonův syndrom, Lyellův syndrom). Stevens-Johnsonův syndrom je onemocnění, při kterém je vysoká horečka a vyrážka s puchýřky na kůži a sliznicích. Život ohrožující Lyellův syndrom je známý také jako tzv. syndrom opařené kůže. Jeho příznakem je vážná tvorba puchýřů na kůži, podobně jako při popálení. Proto pokud zpozorujete změny kůže nebo sliznic, musíte okamžitě ukončit užívání přípravku Flavamed effervescent tablet. Neprodleně navštivte lékaře!

Jestliže trpíte nesnášenlivostí histaminu, měli byste se vyvarovat dlouhodobé léčby, neboť léčivá látka přípravku Flavamed effervescent tablet ovlivňuje metabolismus histaminu a může vést ke vzniku příznaků nesnášenlivosti (např. bolest hlavy, rýma, svědění).

Jestliže trpíte poruchou funkce ledvin nebo závažným onemocněním jater. Pak musíte přípravek Flavamed effervescent tablet užívat jen se zvláštní opatrností (např. v delších dávkovacích intervalech nebo ve snížených dávkách - poraďte se o tom se svým lékařem). Při těžkých poruchách funkce ledvin by mohlo docházet k hromadění produktů metabolismu léčivé látky přípravku Flavamed effervescent tablet.

Jestliže trpíte vzácným onemocněním průdušek se zvýšenou tvorbou hlenu (např. syndromem nepohyblivých řasinek). Při tomto onemocnění není možný transport hlenu ven z plic. V takovém případě užívejte přípravek Flavamed effervescent tablet jen pod lékařským dohledem.

Jestliže jste měl/a peptický vřed, je třeba, abyste se poradil/a se svým lékařem, jak přípravek Flavamed effervescent tablet užívat, protože mukolytika (léky usnadňující vykašlávání) by mohla poškozovat žaludeční sliznici. Poraďte se se svým lékařem dříve, než začnete přípravek Flavamed effervescent tablet užívat.

Přípravek Flavamed effervescent tablet smí užívat jen děti nad 12 let.

Těhotenství a kojení:
Poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete užívat jakýkoliv lék.

Přípravek Flavamed effervescent tablet (šumivé tablety) užívejte v těhotenství a v období kojení pouze na výslovný pokyn lékaře!

Z období těhotenství a kojení nejsou dosud u člověka dostatečné zkušenosti. U zvířat však bylo pozorováno, že léčivá látka přípravku Flavamed effervescent tablet (šumivé tablety) přechází do mateřského mléka.

Dávkování:

Vždy užívejte přípravek Flavamed effervescent tablet přesně podle pokynů uvedených v této příbalové informaci. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.

Pokud Vám lékař nepředepsal užívat přípravek Flavamed effervescent tablet jinak, platí následující pokyny. Dodržujte, prosím, pokyny k užívání, jinak přípravek Flavamed effervescent tablet nebude moci správně působit!

Pokud lékař nepředepsal jinak, obvyklá dávka přípravku je:

Dospívající nad 12 let a dospělí = První 2-3 dny: 1/2 šumivé tablety 3krát denně (což odpovídá 30 mg ambroxoli hydrochloridum 3krát denně). Poté: 1/2 šumivé tablety 2krát denně (což odpovídá 30 mg ambroxoli hydrochloridum 2krát denně).

Maximální denní dávka = 1 a 1/2 šumivé tablety (což odpovídá 90 mg ambroxoli hydrochloridum).

U dospělých pacientů smí být denní dávka zvýšena na 1 šumivou tabletu dvakrát denně.

Bezpečnost a účinnost přípravku Flavamed effervescent tablet u dětí do 12 let dosud nebyla prokázána.

Způsob užití:

Šumivé tablety rozpusťte po jídle ve sklenici vody a vzniklý roztok vypijte. Šumivé tablety lze dělit na dvě stejné poloviny.

Upozornění:

Délka léčby
Přípravek Flavamed effervescent tablet nemá být bez porady s lékařem užíván déle než 4-5 dnů.

Jestliže se Vaše obtíže po 4-5 dnech nezlepší nebo se naopak zhorší, máte neprodleně vyhledat lékaře!

Máte-li pocit, že účinek přípravku Flavamed effervescent tablet je příliš silný nebo příliš slabý, poraďte se, prosím, se svým lékařem nebo lékárníkem.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů
Přípravek Flavamed effervescent tablet nemá žádný nebo má zanedbatelný vliv na schopnost řídit nebo obsluhovat stroje.

Důležité informace o některých složkách přípravku Flavamed effervescent tablet
Tento léčivý přípravek obsahuje laktózu (mléčný cukr) a sorbitol (sladidlo). Pokud Vám Váš lékař řekl, že nesnášíte některé cukry, poraďte se se svým lékařem, než začnete tento léčivý přípravek užívat.

Jedna šumivá tableta tohoto léčivého přípravku obsahuje 5,5 mmol (126,5 mg) sodíku, což je třeba vzít v úvahu u pacientů dodržujících dietu omezující příjem sodíku.

Jestliže jste užil/a více přípravku Flavamed effervescent tablet, než jste měl/a
Příznaky závažné otravy dosud nebyly zaznamenány. Mohl by se objevit přechodný neklid a průjem.
Při extrémním předávkování by se mohlo vyskytnout zvýšené slinění, pocit na zvracení, zvracení a pokles krevního tlaku s oběhovými poruchami. Kontaktujte lékaře. Bezodkladná opatření jako vyvolání zvracení a výplach žaludku nejsou obvykle nutná, v úvahu přicházejí jen při extrémním předávkování. Doporučuje se léčba přítomných příznaků předávkování.

Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek Flavamed effervescent tablet
nebo jste užil/a příliš málo přípravku, pak příště pouze užijte předepsané množství léku. Nezdvojujte následující dávku, abyste nahradil/a vynechanou dávku.

Máte-li jakékoli další otázky, týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

Uchovávání:
Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí při teplotě do 30 °C.

Uchovávejte v pevně uzavřené tubě, aby byl přípravek chráněn před světlem a vlhkostí.

Varování:
Přípravek Flavamed effervescent tablet nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti, uvedené na štítku tuby a krabičce za "Použitelné do:". Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Léčivé přípravky se nesmí vyhazovat do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak máte likvidovat přípravky, které již nepotřebujete. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

Informace pro pacienta:
Tento přípravek je dostupný bez lékařského předpisu. Přesto však přípravek Flavamed effervescent tablet musíte užívat pečlivě podle návodu, aby Vám co nejvíce prospěl.

Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.

Požádejte svého lékárníka, pokud potřebujete další informace nebo radu.

Pokud se Vaše příznaky zhorší nebo se nezlepší do 4-5 dnů, musíte se poradit s lékařem.

Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

Držitel rozhodnutí o registraci:
Berlin-Chemie AG (Menarini Group),Glienicker Weg 125,  12489 Berlín, Německo

Výrobce:
Berlin-Chemie AG (Menarini Group),Glienicker Weg 125,  12489 Berlín, Německo

Balení:
10 šumivých tablet.

Parametry

Kód SÚKL 0137716