Přeskočit na kategorie produktů Přeskočit na košík Přeskočit na navigaci
Lékárna Mediexpert s.r.o. Menu

Diclofenac Galmed Emulgel drm gel 1x60g

Diclofenac Galmed emulgel tlumí bolest a zánět, snižuje otok. Diclofenac Galmed emulgel je vhodný pro léčení místních projevů nerevmatických i revmatických bolestivých stavů pohybového ústrojí.
  • DICLOFENAC GALMED EMULGEL DRM GEL 1X60GM
  • Volně prodejný lék
  • EAN: 8594058232046
Dostupnost:
Není skladem

Informace o produktu

Diclofenac Galmed emulgel tlumí bolest a zánět, snižuje otok.

Diclofenac Galmed emulgel je vhodný pro léčení místních projevů nerevmatických i revmatických bolestivých stavů pohybového ústrojí.


Diclofenac Galmed emulgel se používá:
Mladiství od 14 let
Krátkodobá lokální symptomatická léčba akutních poranění jako je podvrtnutí, pohmoždění, tupá poranění (poranění utrpěná při sportu).


Dospělí od 18 let
Léčba poúrazových stavů a následků sportovních úrazů jako jsou otoky, zhmoždění, podvrtnutí kloubů, poranění měkkých částí kloubů a bolesti zad. Po poradě s lékařem lze používat Diclofenac Galmed emulgel k místní léčbě revmatických onemocnění měkkých tkání např. kloubních pouzder, zánětů šlach a svalových úponů a k místní léčbě při bolestivých stavech doprovázejících degenerativní onemocnění kloubů.

Přípravek Diclofenac Galmed emulgel  mohou užívat dospělí a mladiství od 14 let.

Charakteristika:

Diclofenac Galmed emulgel je speciálně vytvořen k vtírání do pokožky. Léčivá látka, diklofenak, patří do skupiny léčivých přípravků zvaných nesteroidní protizánětlivé léčivé přípravky (NSAIDs).

Složení - účinné látky:
Léčivou látkou je Diclofenacum natricum 1 g ve 100 g gelu.

Složení - pomocné látky:
Pomocné látky jsou hydroxid sodný, hyetelosa, karbomer, propylenglykol (E 1520), střední nasycené triacylglyceroly, propylparaben (E 216), methylparaben (E 218), čištěná voda.

Popis přípravku:
Diclofenac Galmed emulgel je bílý hladký gel slabého charakteristického zápachu.

Kontraindikace:


Nepoužívejte Diclofenac Galmed emulgel

• Jestliže jste alergický/á (přecitlivělý/á) na diklofenak nebo jiné léčivé přípravky používané k léčbě bolesti, horečky nebo zánětu jako je ibuprofen, kyselina acetylsalicylová (látka, která se také používá k prevenci srážení krve).
• Příznaky alergické reakce na tyto léčivé přípravky mohou zahrnovat: astma, sípání nebo dušnost, kožní vyrážku nebo kopřivku, otok obličeje nebo jazyka, výtok z nosu.
• Jestliže jste alergický/á na kteroukoli další složku přípravku (viz seznam na konci příbalové informace).
• Jestliže jste ve třetím trimestru těhotenství.
• Jestliže jste mladší 14 let.

Pokud víte o uvedených okolnostech, nepoužívejte přípravek Diclofenac Galmed emulgel.

Nežádoučí účinky:
Podobně jako všechny léky, může mít i Diclofenac Galmed emulgel nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.

Některé nežádoucí účinky, které se vyskytují vzácně a velmi vzácně mohou být vážné.
Časté (u 1 až 10 pacientů ze 100): kožní vyrážka, svědění, zčervenání kůže nebo bolest (píchání) kůže
Vzácné (u 1 až 10 pacientů z 10 000): kožní vyrážka s puchýři, necitlivost, brnění, píchání, pálení kůže (parestézie) a v případě dlouhodobého používání přípravku aplikovaného na rozsáhlé plochy kůže nevolnost, bolesti břicha, zvracení, průjem
Velmi vzácné (u méně než 1 pacienta z 10 000): projevy přecitlivělosti, kopřivka, otok kůže a sliznic, otok obličeje, rtů, jazyka nebo hrdla, sípání, dušnost nebo pocit napětí na hrudníku (astma), zvýšená citlivost kůže na sluneční záření (možné příznaky jsou spálení od slunce se svěděním, otokem a puchýři)

Pokud zaznamenáte jakékoliv následující příznaky alergie, PŘESTAŇTE používat přípravek Diclofenac Galmed emulgel a okamžitě kontaktujte lékaře nebo lékárníka:
• Kožní vyrážka s puchýři, kopřivka.
• Sípání, dušnost nebo pocit napětí na hrudníku (astma).
• Otok obličeje, rtů, jazyka nebo hrdla.

Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře nebo pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

Interakce:
Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky
Prosím, informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte nebo jste užíval(a) v nedávné době, včetně léků, které jsou dostupné bez lékařského předpisu.

Speciální upozornění:

Zvláštní opatrnosti při použití přípravku Diclofenac Galmed emulgel je zapotřebí
• V případě, že je Diclofenac Galmed emulgel aplikován na velké plochy kůže a používán dlouhodobě, nebo je používán v kombinaci s ústně či injekčně podávanými nesteroidními protizánětlivými přípravky (NSAID), nelze vyloučit možný výskyt systémových nežádoucích reakcí (zasahují celý organismus, nikoli pouze místo, kde byl přípravek použit).
• Neaplikujte přípravek Diclofenac Galmed emulgel na kůži, pokud jste se řízli nebo máte otevřenou ránu. Neaplikujte na kůži s vyrážkou nebo ekzémem.
• Buďte opatrní, aby se Vám přípravek nedostal do očí. Pokud se tak stane, vypláchněte oči čistou vodou. Při přetrvávajících obtížích navštivte lékaře nebo lékárníka.
• Diclofenac Galmed emulgel je určen pouze k zevnímu použití. Nepoužívejte v dutině ústní. Nepolykejte.
• Po čas léčení a alespoň 2 týdny po jeho skončení byste se měli vyhýbat přímému slunečnímu záření a pobytu v soláriu za účelem snížení velmi vzácného rizika fotosenzitivní reakce. Je vhodné postižená místa chránit oděvem.
• Můžete použít ortézu nebo obvaz běžně používaný u zranění, jako jsou výrony, ale nepoužívejte neprodyšné vzduchotěsné (plastové) bandáže.

Děti a mladiství do 14 let
Přípravek Diclofenac Galmed emulgel není určen pro děti a mladistvé do 14 let, protože u nich nejsou k dispozici dostatečné informace o účinnosti a bezpečnosti léčby

Těhotenství a kojení:
Nepoužívejte Diclofenac Galmed emulgel, pokud jste těhotná nebo kojíte. Před tím, než budete používat jakýkoliv léčivý přípravek, poraďte se s lékařem nebo lékárníkem.

Dávkování a způsob užití:

Vždy používejte Diclofenac Galmed emulgel přesně podle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.
Přípravek je určen pro dospělé pacienty a mladistvé starší 14 let.

Dospělí a mladiství od 14 let
Nanášejte gel v tenké vrstvě 3-4krát denně na postižené místo a lehce jej vetřete. Dle rozsahu postižení aplikujte množství odpovídající velikosti třešně až vlašského ořechu (2-4 g). Toto je dostatečné množství k léčení oblasti 400-800 cm2. Odstup mezi jednotlivými dávkami je 3 až4 hodiny. Po aplikaci je nutné si umýt ruce, pokud nejsou místem k léčení.

Bez porady s lékařem nepoužívejte přípravek Diclofenac Galmed emulgel déle než 2 týdny.

Pokud je nutné u mladistvých od 14 let používat gel déle než 7 dní k úlevě od bolesti, doporučuje se vyhledat lékaře.

Při zánětlivých a degenerativních revmatických onemocněních u dospělých se o délce léčby přípravkem Diclofenac Galmed emulgel vždy poraďte s lékařem.

Při používání přípravku bez doporučení lékaře vyhledejte lékaře během 7 dnů v případě, že se stav nezlepšuje, nebo se naopak zhoršuje.

Starší pacienti (nad 65 let)

Dávkování se neliší od dávkování u ostatních dospělých.

Upozornění:
Jestliže jste zapomněl(a) použít přípravek Diclofenac Galmed emulgel
Pokud jste zapomněli aplikovat přípravek Diclofenac Galmed emulgel ve správný čas, aplikujte ho, jakmile si vzpomenete a pak pokračujte jako obvykle. Neaplikujte dvojnásobné množství, aby byla doplněna chybějící dávka.

Jestliže jste použil(a) více přípravku Diclofenac Galmed emulgel, než jste měl(a)
Jestliže jste omylem požili přípravek, nebo v případě, že jste omylem použili mnohem více přípravku než je doporučené množství, neprodleně kontaktujte lékaře.

Máte-li jakékoli další otázky, týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů
Není znám žádný vliv na schopnost řídit a obsluhovat stroje.

Důležité informace o některých složkách přípravku Diclofenac Galmed emulgel
Tento léčivý přípravek obsahuje propylenglykol, který může u určitých pacientů způsobit mírné místní kožní podráždění. Obsahuje parabeny, které mohou vyvolat alergické reakce (pravděpodobně zpožděné).

Uchovávání:

Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí při teplotě do 25 ºC v dobře uzavřeném obalu, aby byl přípravek chráněn před vlhkostí.

Varování:

Nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti uvedené na obalu. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Léčivé přípravky se nesmí vhazovat do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak máte likvidovat přípravky, které nepotřebujete. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

Informace pro pacienta:
Přečtěte si pozorně tuto příbalovou informaci, protože obsahuje pro vás důležité údaje.

Diclofenac Galmed emulgel je dostupný bez lékařského předpisu. Přesto však Diclofenac Galmed emulgel musíte používat pečlivě podle návodu, aby Vám co nejvíce prospěl.
- Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
- Požádejte svého lékárníka, pokud potřebujete další informace nebo radu.
- Pokud se vaše příznaky zhorší nebo se nezlepší do 7 dnů, musíte se poradit s lékařem.
- Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

Držitel rozhodnutí o registraci:
Galmed a.s., Ostrava, Česká republika

Výrobce:

Herbacos Recordati s.r.o., Pardubice, Česká republika

Balení:
Tuba: 60g emulgelu. Hliníková tuba uzavřená membránou, šroubovací uzávěr s propichovacím trnem, krabička.

Parametry

Kód SÚKL 0122858