Přeskočit na kategorie produktů Přeskočit na košík Přeskočit na navigaci
Lékárna Mediexpert s.r.o. Menu

Bayflex 1178mg por.tbl.flm.30x1178mg

Bayflex 1178 mg se užívá k úlevě od příznaků osteoartrózy kolene mírného až středního stupně.

 • BAYFLEX 1178 MG POR TBL FLM 30X1178MG
 • Volně prodejný lék
 • EAN: 5391518660165
Dostupnost:
Není skladem

Informace o produktu

Bayflex 1178 mg se užívá k úlevě od příznaků osteoartrózy kolene mírného až středního stupně.

Osteoartróza je typ kloubní degenerace s následujícími příznaky: ztuhlost (po spánku nebo delší nečinnosti), bolest při pohybu (např. při chůzi do schodů nebo po nerovném povrchu), která mizí při odpočinku.

Pokud máte jiné příznaky než ty, které jsou popsány, poraďte se s lékařem, aby mohl vyloučit přítomnost kloubního onemocnění, pro které je potřeba jiná léčba.

Při výskytu klidových bolestí kloubů, postižení dalších kloubů, otoku nebo zarudnutí kloubu, zvýšené teploty či úbytku tělesné hmotnosti vyhledejte svého lékaře.

Charakteristika:
Glukosamin patří do skupiny nesteroidních protizánětlivých a antirevmatických látek.

Glukosamin je látka, která se běžně vyskytuje v lidském těle a je nezbytnou součástí kloubního mazu a chrupavky.

Složení – účinné látky:
léčivou látkou je glukosaminum. Jedna tableta Bayflex 1178 mg obsahuje 1884,60 mg natrii glukosamini sulfatis complexus, což odpovídá 1500 mg glukosamini sulfas, což odpovídá 1178 mg glukosaminum.

Složení – pomocné látky:
jádro tablety: povidon K30, makrogol 4000, magnesium-stearát.

potah tablety: propylenglykol, polysorbát 80, hypromelosa, oxid titaničitý (E171), mastek.

Popis přípravku:

Bayflex 1178 mg jsou bílé až téměř bílé, oválné, bikonvexní potahované tablety s rýhou na jedné straně. Půlicí rýha má pouze usnadnit dělení tablety pro snazší polykání, nikoliv za účelem dělení dávky.

Kontraindikace:

Neužívejte přípravek Bayflex 1178 mg

 • jestliže jste alergický/á (přecitlivělý/á) na glukosamin nebo na

kteroukoli další složku přípravku Bayflex 1178 mg

 • jestli že jste alergický/á (přecitlivělý/á) na korýše, protože

glukosamin se získává z korýšů.

Bayflex 1178 mg nesmí užívat děti mladší než 2 roky.

Nežádoučí účinky:
Podobně jako všechny léky, může mít i přípravek Bayflex 1178 mg nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.

Přestaňte Bayflex 1178 mg užívat a vyhledejte ihned svého lékaře, pokud pociťujete příznaky jako je:
otok obličeje, jazyka a/nebo hrtanu a/nebo potíže s polykáním nebo kopřivka společně s obtížným dýcháním (angioedém).

Byly hlášeny následující nežádoucí účinky:
Časté (vyskytují se u 1 až 10 pacientů ze 100): bolest hlavy, únava, nevolnost, bolesti břicha, trávicí potíže, průjem, zácpa.
Méně časté (vyskytují se u 1 až 10 pacientů z 1000): vyrážka, svědění, návaly
Neznámá četnost (z dostupných údajů nelze určit): zvracení, kopřivka, otok končetin nebo kotníků, angioedém, astma nebo zhoršení astmatu, zhoršení hodnot glukosy v krvi u diabetických pacientů.

Byly též hlášeny zvýšené hladiny cholesterolu.

Přípravek Bayflex 1178 mg může způsobit zvýšení hladin jaterních enzymů a vzácně žloutenku.

Pokud se kterýkoli s těchto nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

Interakce:
Prosím, informujte svého lékaře nebo lékárníka, pokud užíváte nebo jste v nedávné době užíval(a) jiné léky, včetně léků dostupných bez lékařského předpisu.

Zejména je důležité informovat lékaře či lékárníka, pokud užíváte následující léky:

 • tetracykliny (antibakteriální léky proti infekci)
 • warfarin nebo podobné přípravky (antikoagulancia zabraňující

srážení krve). Užívání glukosaminu může zesílit účinek antikoagulancií. Pacienti, kteří užívají tuto kombinaci, by proto měli být pečlivě sledováni zejména při zahájení a ukončení léčby glukosaminem.

Speciální upozornění:

Zvláštní opatrnosti při použití přípravku Bayflex 1178 mg je zapotřebí

 • pokud trpíte cukrovkou (diabetes mellitus) nebo máte poruchu

glukózové tolerance. Doporučuje se před zahájením léčby zkontrolovat glykémii (hladinu krevního cukru v krvi) a provádět pravidelné kontroly glykémie během léčby.

 • pokud máte zvýšené riziko pro kardiovaskulární onemocnění (např.

zvýšený krevní tlak, cukrovka, zvýšená hladina cholesterolu, kouření). Doporučuje se kontrolovat hladiny tuků v krvi, protože byla v několika případech u pacientů léčených glukosaminem pozorována zvýšená hladina cholesterolu.

 • pokud máte astma. Užívání glukosaminu může zhoršit příznaky

astmatu.

Těhotenství a kojení:
Před užitím jakéhokoli léku se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem.
Přípravek Bayflex 1178 mg by se v těhotenství neměl užívat. Užívání přípravku Bayflex 1178 mg se při kojení nedoporučuje

Dávkování:
Vždy užívejte přípravek Bayflex 1178 mg přesně podle pokynů uvedených v této příbalové informaci.
Pokud si nejste jisti, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.

Dospělí
Obvyklá dávka pro dospělé je jedna tableta (1178 mg glukosaminu) denně.

Starší pacienti
Není třeba úprava dávky.

Děti a dospívající
Přípravek Bayflex 1178 mg nesmí být podáván dětem do 2 let věku. Podávání starším dětem a mladistvým do 18 let věku se nedoporučuje. Případné užívání přípravku v této věkové kategorii vždy konzultujte s dětským lékařem.

Způsob užití:

Tabletu Bayflex 1178 mg  je třeba zapít vodou nebo jinou tekutinou, lze ji užívat s jídlem nebo nezávisle na jídle.

Upozornění:
Glukosamin není určen k léčbě akutní bolesti. K úlevě (zejména úlevě od bolesti) nemusí dojít dříve než po několika týdnech léčby a někdy i po delší době. Pokud nepocítíte úlevu od bolesti po 2–3 měsících, sdělte to prosím vašemu lékaři, který přehodnotí případné pokračování v léčbě.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů
Nebyly provedeny žádné studie vlivu na schopnost řídit dopravní prostředky nebo obsluhovat stroje.
Pokud pociťujete po užití přípravku Bayflex 1178 mg závratě nebo ospalost, nesmíte řídit ani obsluhovat stroje.

Důležité upozornění na některé složky přípravku Bayflex 1178 mg
Jedna tableta obsahuje 6,52 mmol (151 mg) sodíku. Toto je nutno zohlednit u pacientů na sodíkové dietě.

Jestliže jste užil(a) více přípravku Bayflex 1178 mg, než jste měl(a)
Pokud jste užil(a) více tablet přípravku Bayflex 1178 mg, poraďte se se svým lékařem nebo v nemocnici.

Příznaky předávkování glukosaminem mohou zahrnovat bolest hlavy, závrať, zmatenost, bolest kloubů, nevolnost, zvracení, průjem nebo zácpu. Pokud zaznamenáte některý z uvedených příznaků předávkování, přestaňte glukosamin ihned užívat.

Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek Bayflex 1178 mg
Užijte dávku ihned, jakmile si vzpomenete. Nezdvojujte následující dávku, abyste nahradil(a)vy­nechanou dávku.

Pokud máte jakékoli další otázky týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

Uchovávání:
Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí. Přípravek Bayflex 1178 mg nevyžaduje žádné zvláštní podmínky uchovávání.

Varování:
Nepoužívejte přípravek Bayflex 1178 mg po uplynutí doby použitelnosti uvedené na obalu. Doba použitelnosti (EXP) se vztahuje k poslednímu dni v měsíci.

Léčivé přípravky se nesmí vyhazovat do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak máte likvidovat přípravky, které již nepotřebujete. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

Informace pro pacienta:

Přečtěte si pozorně tuto příbalovou informaci, protože obsahuje pro vás důležité údaje.

 • Tento přípravek je dostupný bez lékařského předpisu. Přesto však

přípravek Bayflex 1178 mg, potahované tablety musíte užívat pečlivě podle návodu, aby Vám co nejvíce prospěl.

 • Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete

potřebovat přečíst znovu.

 • Požádejte svého lékárníka, pokud potřebujete další informace nebo

radu.

 • Pokud se vaše příznaky zhorší nebo se nezlepší po 2 – 3 měsících,

musíte se poradit s lékařem.

 • Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře

nebo pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

Držitel rozhodnutí o registraci:

Blue Bio Pharmaceuticals Limited, Dublin, Irsko

Výrobce:

Jemo-pharm A/S, Stege, Dánsko
Biocodex, Beauvais,Francie
Central-Pharma Limited, Bedford, Velká Británie
Wasdell Packaging Limited, Swindon, Wiltshire, Velká Británie
MEDICE Arzneimittel Pütter GmbH & Co. KG (pouze pro Rakousko a Německo), Iserlohn, Německo

Balení:
30 potahovaných ta­blet

Parametry

Kód SÚKL 0169888