Přeskočit na kategorie produktů Přeskočit na košík Přeskočit na navigaci
Lékárna Mediexpert s.r.o. Menu

Antistax 360 mg - 30 tbl.

Antistax slouží jako prevence a léčba příznaků chronické žilní nedostatečnosti.
  • ANTISTAX 360 MG POTAHOVANÉ TABLETY POR TBL FLM 30X360MG
  • Volně prodejný lék
  • EAN: 8590347000785
Dostupnost:
Není skladem

Informace o produktu

Antistax 360 mg potahované tablety se užívá u dospělých k  prevenci a léčbě příznaků lehkých a počínajících středně těžkých forem chronické žilní nedostatečnosti, které se objevují obvykle v souvislosti s výskytem křečových žil spojeným s otoky lýtek, pocity únavy, tíhy, tlaku, s mravenčením a bolestmi dolních končetin.

Charakteristika:
Antistax 360 mg potahované tablety patří mezi vasoprotektiva, látky stabilizující kapiláry, bioflavonoidy (rostlinný lék stabilizující funkci žil a kapilár a příznivě působící při křečových žilách a zánětech žil).

Výtažek z červených listů vinné révy a v něm obsažené látky, flavonoidy, chrání vnitřní stěnu cév stabilizací membrán (místa, která se podílí na výměně látek mezi buňkami a jejich okolím) a zvýšením elasticity cévní stěny. Dochází k normalizaci cévního průsvitu a s tím spojené normalizaci napětí cévní stěny. Výsledkem je pokles propustnosti cévní stěny. Snížení průniku plazmy, bílkovin a vody do intersticiální (vmezeřené) tkáně obklopující cévy brání tvorbě otoků a zmenšuje již existující otoky.

Složení - účinné látky:
Léčivou látkou je Vitis viniferae folii extractum aquosum siccum (4–6:1) 360 mg (extrahováno vodou) v 1 tbl. Antistax 360 mg

Složení - pomocné látky:
mikrokrystalická celulosa, sodná sůl kroskarmelosy, hydrogenfosforečnan vápenatý, krospovidon, koloidní bezvodý oxid křemičitý, magnesium-stearát, hypromelosa, glycerol-tristearát, oxid titaničitý (E 171), mastek, červený oxid železitý (E 172)

Popis přípravku:
Hnědavě červené, podlouhlé, bikonvexní potahované tablety bez půlicí rýhy, na lomu s hnědými až červenohnědými skvrnami na hnědobílém mramorovaném podkladu.

Kontraindikace:
Neužívejte Antistax 360 mg potahované tablety jestliže jste alergický/á (přecitlivělý/á) na léčivou látku nebo na kteroukoli další složku přípravku Antistax 360 mg potahované tablety.

Neužívejte Antistax 360 mg potahované tablety jestliže jste mladší než 18 let.

Nežádoučí účinky:
Podobně jako všechny léky může mít i Antistax 360 mg potahované tablety nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.

Nežádoucí účinky týkající se trávicího systému byly pozorovány často (vyskytující se u méně než 1 z 10 pacientů, ale u více než 1 ze 100 pacientů). Méně často byly pozorovány následující účinky (vyskytující se u méně než 1 ze 100 pacientů ale u více než 1 z 1000 pacientů) nevolnost, žaludeční potíže a svědění. Dále byly zaznamenány příznaky přecitlivělosti a kopřivka. Četnost výskytu těchto nežádoucích účinků nelze z dostupných údajů určit.

Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

Interakce:
Prosím, informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte nebo jste užíval(a) v nedávné době, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu.

Interakce potahovaných tablet Antistax 360 mg s jinými léky nejsou zatím známy.

Těhotenství a kojení:
Poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete užívat jakýkoliv lék. Protože nebyly prováděny klinické zkoušky u těhotných a kojících žen, užívání přípravku Antistax 360 mg potahované tablety během těhotenství a kojení se nedoporučuje.

Dávkování:
Vždy užívejte přípravek Antistax 360 mg potahované tablety přesně podle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.

Doporučená dávka přípravku je 1 potahovaná tableta Antistax 360 mg 1x denně ráno před snídaní.

Pro rychlejší nástup účinku a dosažení rychlejší úlevy lze během prvních 3 týdnů léčby celkovou denní dávku zvýšit až na 720 mg denně, tj. 2 tablety Antistax 360 mg potahované tablety 1x denně ráno před snídaní.

Pokud se vaše příznaky zhorší nebo se nezlepší po šesti týdnech léčby, musíte se poradit s lékařem.

Přípravek Antistax 360 mg potahované tablety může být užíván bez porady s lékařem po dobu 3 měsíců.

Pokud se Vaše příznaky zhoršují nebo se nezlepší, je třeba vyhledat lékaře, protože vznik otoků může mít jinou příčinu.

Jestliže jste užil(a) více přípravku Antistax 360 mg potahované tablety, než jste měl(a)
Pokud jste užili větší množství přípravku Antistax 360 mg potahované tablety než jste měli, oznamte to svému lékaři. Ten může případně rozhodnout další nutná opatření. Pravděpodobně může dojít k zesílení níže uvedených nežádoucích účinků.

Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek Antistax 360 mg potahované tablety
Nezdvojujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku.

Způsob užití:
Potahované tablety Antistax 360 mg se polykají celé, před jídlem (ráno), zapíjejí se odpovídajícím množstvím tekutiny.

Upozornění:
Vzniknou-li náhle obtíže především v jedné dolní končetině, které se projevují otokem, zabarvením kůže, pocitem napětí a horka, stejně jako bolestmi, musíte bez odkladu vyhledat lékaře, protože tyto příznaky mohou ukazovat na vážné onemocnění (žilní trombózu v dolní končetině).

Chronická žilní nemoc (křečové žíly) je onemocnění často dědičné. Zároveň k jeho rozvoji přispívají např. sedavé zaměstnání, dlouhé stání a/nebo nadváha.

Aby se zabránilo dalšímu rozvoji onemocnění, je důležité začít s preventivními opatřeními, jakmile se objeví příznaky jako otoky v dolní části končetin či těžké unavené nohy.

Při silnějších obtížích, zvláště při neustupujících výrazných otocích a bolestech dolních končetin doporučujeme navštívit lékaře.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů
Antistax 360 mg potahované tablety nemá vliv na schopnost řídit dopravní prostředky nebo obsluhovat stroje.

Důležité informace o některých složkách přípravku Antistax 360 mg potahované tablety
Potahované tablety Antistax 360 mg neobsahují glukosu, proto jsou vhodné i pro diabetiky.

Uchovávání:
Antistax 360 mg potahované tablety uchovávejte při teplotě do 30°C v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před vlhkostí.    Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.

Varování:
Přípravek Antistax 360 mg potahované tablety nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti, uvedené na obalu. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Léčivé přípravky se nesmí vyhazovat do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak máte likvidovat přípravky, které již nepotřebujete. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

Informace pro pacienta:
Tento přípravek je dostupný bez lékařského předpisu. Přesto však Antistax 360 mg potahované tablety musíte užívat pečlivě podle návodu, aby Vám co nejvíce prospěl.

Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.

Požádejte svého lékárníka, pokud potřebujete další informace nebo radu.

Pokud se vaše příznaky zhorší nebo se nezlepší po šesti týdnech léčby, musíte se poradit s lékařem.

Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

Další informace o přípravku Antistax 360 mg potahované tablety získáte také u místního zástupce držitele rozhodnutí o registraci.

Držitel rozhodnutí o registraci:
Boehringer Ingelheim spol. s r.o. , Praha, Česká republika

Výrobce:

Delpharm Reims, Reims, Francie

Balení:
30 tablet

Parametry

Kód SÚKL 0023698