Přeskočit na kategorie produktů Přeskočit na košík Přeskočit na navigaci
Lékárna Mediexpert s.r.o. Menu

Sanomux 600mg tbl.eff. 20 Sleva 44%

Doporučujeme! Akce %Sleva acetylcystein-Sanomux 600 mg

Účinná látka acetylcystein rozpouští všechny složky, které způsobují viskozitu hlenu. Podporuje vykašlávání. Sanomux 600 mg (acetylcystein) vhodný pro léčbu akutních onemocnění dýchacích cest, jako je chřipka, zánět průdušek a průdušnice.

  • SANOMUX 600MG TBL EFF 20
  • Volně prodejný lék
  • EAN: 8594183951188
Dostupnost:
Skladem

Původní cena: 169  95  (78,51  bez DPH)

Informace o produktu

Bez porady s lékařem je přípravek Sanomux 600 mg (acetylcystein) vhodný pro léčbu akutních onemocnění dýchacích cest, jako je chřipka, zánět průdušek a průdušnice.

Na doporučení lékaře se Sanomux 600 mg (acetylcystein) se používá při chronických onemocněních dýchacích cest, jako je zánět průdušek, průdušnice, astma bronchiale (průduškové astma), bronchiolitis (zánět průdušinek), mukoviscidóze (cystická fibróza – dědičná porucha rozpouštění hlenu). Dále se acetylcystein používá pro léčbu zánětu hrtanu a při preoperačních nebo pooperačních stavech spojených se zvýšenou produkcí viskózního hlenu v dýchacích cestách.

Sanomux 600 mg (acetylcystein) je vhodný pro dospělé a děti starší než 14 let.

Pokud se do 5 dnů nebudete cítit lépe nebo pokud se Vám přitíží, musíte se poradit s lékařem.

Charakteristika:
Účinná látka acetylcystein rozpouští všechny složky, které způsobují viskozitu hlenu. Podporuje vykašlávání.

Sanomux 600 mg (acetylcysteinum) se používá pro léčbu akutních a chronických onemocnění dýchacích cest, které jsou doprovázeny intenzivní produkcí hustého viskózního hlenu.

Složení - účinné látky:
Léčivou látkou je acetylcysteinum. Jedna šumivá tableta obsahuje acetylcysteinum 600 mg.

Složení - pomocné látky:
Dalšími složkami jsou hydrogenuhličitan sodný, bezvodá kyselina citronová, kyselina askorbová, laktosa, sorbitol, makrogol 6000, leucin, aspartam, draselná sůl acesulfamu, pomerančové aroma.

Popis přípravku:
Sanomux 600 mg jsou bílé až téměř bíle, kulaté, ploché tablety s půlicí rýhou na jedné straně. Tabletu je možné rozdělit na stejné dávky.

Kontraindikace:
Neužívejte přípravek Sanomux 600 mg:
- jestliže jste alergický(á) na acetylcystein nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku,
- jestliže jste mladší než 14 let vzhledem k vysokému obsahu léčivé látky,
- jestliže máte aktivní žaludeční nebo dvanáctníkový vřed.

Speciální upozornění:
Před užitím přípravku Sanomux 600 mg (acetylcystein) se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem.

Případy výskytu závažné kožní reakce, jako je Stevens-Johnsonův syndrom a Lyellův syndrom, byly vzácně hlášeny v časové souvislosti s užíváním acetylcysteinu. Pokud dojde ke změnám na kůži nebo sliznici, okamžitě kontaktujte svého lékaře nebo navštivte nejbližší nemocnici. Přestaňte tento lék užívat.

Je třeba opatrnosti, pokud máte průduškové astma nebo pokud máte nebo jste měla žaludeční nebo dvanáctníkový vřed.

Použití acetylcysteinu, zejména na začátku léčby, může vést k rozpuštění a zvýšení objemu průduškových sekretů.

Je třeba opatrnosti u pacientů s intolerancí histaminu (intolerance histaminu – látky, kterou obsahují určité potraviny – projevující se průjmem, nadýmáním, problémy s dechem, kožními problémy a teplotou). Je důležité vyhýbat se dlouhodobé léčbě, protože acetylcystein může ovlivnit metabolismus histaminu a může způsobit příznaky intolerance (například bolesti hlavy, rýmu, svědění).

Nežádoučí účinky:
Podobně jako všechny léky může mít i tento Sanomux 600 mg (acetylcysteinum) nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.
Méně časté (postihují 1 až 10 osob z 1 000)
- bolest hlavy
- horečka
- kopřivka
- vyrážka
- angioedém (náhle vzniklý nezánětlivý otok kůže nebo sliznic)
- svědění
- zvonění v uších (tinnitus)
- zánět sliznice dutiny ústní
- bolesti břicha
- průjem
- zvracení
- pálení žáhy
- nevolnost
- tachykardie (zrychlení srdeční akce)
- hypotenze (nižší krevní tlak)

Vzácné (postihují 1 až 10 osob z 10 000)
- dušnost
- zúžení dýchacích cest – zejména u pacientů s astmatem

Velmi vzácné (postihují méně než 1 osobu z 10 000)
- anafylaktická reakce až šok (život ohrožující alergická reakce)
- krvácení

V různých studiích bylo potvrzeno snížení shlukování krevních destiček vlivem acetylcysteinu. Klinický význam nebyl dosud objasněn.

Hlášení nežádoucích účinků
Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu:
Státní ústav pro kontrolu léčiv, Šrobárova 48, 100 41 Praha 10
Webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek

Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku.

Interakce:
Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užíval(a) nebo které možná budete užívat.

Souběžné použití přípravku Sanomux 600 mg (acetylcystein) s antitusiky (léky používané pro úlevu od kašle) může vést k nebezpečnému hromadění hlenu v dýchacích cestách v důsledku snížení kašlacího reflexu. Pro souběžné použití Sanomux 600 mg a antitusik musí být závažné důvody.

Antitusika se mohou používat pouze po doporučení lékaře.

Sanomux 600 mg a antibiotika se musí používat samostatně a v intervalu alespoň 2 hodin.

Souběžné použití přípravku Sanomux 600 mg a léků s nitroglycerinem (glyceroltrinitrát) může vést ke zvýrazněné vazodilataci (rozšíření cév) a poruše shlukování krevních destiček.

Těhotenství a kojení:
Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek užívat.

V důsledku nedostatku údajů nepoužívejte acetylcystein během těhotenství a kojení.

Dávkování:
Vždy užívejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem.

Doporučená dávka pro dospělé a děti starší než 14 let je 1 šumivá tableta Sanomux 600 mg (acetylcystein) jednou denně.

Lékař může zvýšit denní dávku acetylcysteinu až na 800 mg u pacientů s mukoviscidózou a tělesnou hmotností nad 30 kg.

Pro dosažení ochranného účinku proti infekcím u chronické bronchitidy a mukoviscidózy musí být léčba dlouhodobá. Trvání léčby stanovuje lékař individuálně dle typu, závažnosti a průběhu choroby. Přesnou dávku v těchto případech vždy stanovuje lékař.

Pokud se do 5 dnů nebudete cítit lépe nebo pokud se Vám přitíží, musíte se poradit s lékařem. Bez porady s lékařem neužívejte tento léčivý přípravek déle než 14 dnů.

Způsob užití:
Šumivá tableta Sanomux 600 mg (acetylcysteinum) se užívá po jídle.
Šumivá tableta se rozpustí v ½ sklenici vody. Rozpuštěná tableta se má užít krátce po přípravě. Ve velmi vzácných případech může připravený roztok stát po dobu 2 hodiny, také teplý, protože obsahuje stabilizátor kyselinu askorbovou (vitamín C).

Jestliže jste užil(a) více přípravku Sanomux 600 mg, než jste měl(a), promluvte si se svým lékařem.

Pokud zapomenete užít přípravek Sanomux 600 mg, užijte ho co nejdříve, jakmile si vzpomenete a pokračujte původní dávkou. Nezdvojnásobujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku.

Máte-li nějaké další otázky týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

Upozornění:
Sanomux 600 mg nemá žádný vliv na schopnost řídit a obsluhovat stroje.

Sanomux 600 mg obsahuje laktózu a sorbitol. Toto jsou typy cukru. Pokud Vám Váš lékař řekl, že nesnášíte některé cukry (máte intoleranci), poraďte se se svým lékařem, než začnete tento léčivý přípravek užívat. Sorbitol ve vyšším množství může mít mírný projímavý účinek.

Sanomux 600 mg obsahuje aspartam. Pokud vám váš lékař řekl, že máte dědičné onemocnění nazývané fenylketonurie (onemocnění, při němž vaše tělo není schopné rozkládat látky označované jako fenylalanin), poraďte se se svým lékařem, než začnete tento léčivý přípravek užívat.

Uchovávání:
Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí. Uchovávejte při teplotě do 25 °C. Uchovávejte v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před vlhkem.

Varování:
Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na krabičce. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

Výrobce:
Saneca Pharmaceuticals a.s. Nitrianska 100, 920 27 Hlohovec Slovenská republika

Držitel registračního rozhodnutí:
XANTIS PHARMA LIMITED, Lemesou, 5 EUROSURE TOWER, 1st floor, Flat/Office 101 2112, Nicosia, Kypr

Informace pro pacienta:
Přečtěte si pozorně tuto příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat, protože obsahuje pro Vás důležité údaje.
Vždy užívejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka.
- Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
- Požádejte svého lékárníka, pokud potřebujete další informace nebo radu.
- Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci.
- Pokud se do 5 dnů nebudete cítit lépe nebo pokud se Vám přitíží, musíte se poradit s lékařem.

Balení:
20 šumivých tablet

Parametry

Způsob podání Perorálně (ústy)
Kód SÚKL 0226443