Přeskočit na kategorie produktů Přeskočit na košík Přeskočit na navigaci
Lékárna Mediexpert s.r.o. Menu

ACC Long Hot Drink 600 mg

ACC Long Hot Drink se užívá k léčbě akutních a chronických onemocnění dýchacích cest, která jsou provázena intenzivní tvorbou hustého vazkého hlenu a vlhkým kašlem. ACC Long Hot Drink mohou užívat dospělí a dospívající od 14 let.

  • ACC LONG HOT DRINK 600 MG POR PLV SOL 10X600MG
  • Výrobce: Sandoz
  • Volně prodejný lék
  • EAN: 4030855494682
Dostupnost:
Není skladem

Informace o produktu

ACC Long Hot Drink se užívá k léčbě akutních a chronických onemocnění dýchacích cest, která jsou provázena intenzivní tvorbou hustého vazkého hlenu a vlhkým kašlem, jako jsou chřipka, záněty průdušnice, akutní i chronické bronchitidy (zánět průdušek), bronchiektázie (rozšíření průdušek), průduškové astma, bronchiolitidy (zánět průdušinek), mukoviscidóza (cystická fibróza, vrozená porucha zkapalňování hlenů). Dále se přípravek ACC Long Hot Drink užívá při léčbě zánětu hrtanu.

Bez porady s lékařem se přípravek ACC Long Hot Drink užívá u akutních onemocnění dýchacích cest, jako jsou chřipka, akutní zánět průdušek nebo průdušnice.

U chronických onemocnění dýchacích cest, u bronchiektázií, průduškového astmatu, mukoviscidózy a u krčních onemocnění (zánět hrtanu) smí být přípravek ACC Long Hot Drink užíván pouze na doporučení lékaře.

ACC Long Hot Drink mohou užívat dospělí a dospívající od 14 let.


Charakteristika:

ACC Long Hot Drink je mukolytikum. Léčivá látka acetylcystein rozpouští všechny složky, které způsobují vazkost hlenu. Tím snižuje vazkost hlenu a usnadňuje vykašlávání.

Složení - účinné látky:

Léčivou látkou je acetylcysteinum 600 mg v jednom sáčku ACC Long Hot Drink.

Složení - pomocné látky:

Pomocnými látkami jsou kyselina askorbová, dihydrát sodné soli sacharinu, sacharosa, citronové aroma, tekuté medové aroma.

Popis přípravku:
Tepelně uzavřený trojvrstvý sáček z polyethylenu/Al/papíru obsahující homogenní bílý prášek s vůní citronu a medu.

Kontraindikace:

Neužívejte přípravek ACC Long Hot Drink 600 mg
- jestliže jste alergický/(á) na léčivou látku nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku
- pro vysoký obsah léčivé látky není přípravek určen pro děti mladší než 14 let.

Nežádoučí účinky:

Podobně jako všechny léky, může mít i ACC Long Hot Drink 600 mg nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.
Hodnocení výskytu nežádoucích účinků vychází z této klasifikace jejich četnosti:

Méně časté nežádoucí účinky
Ušní šelest Zánět ústní sliznice, bolest břicha, průjem, zvracení, pálení žáhy a pocit na zvracení Bolest hlavy, horečka, alergické reakce (svědění, kopřivka, vyrážka, zčervenání kůže, zúžení průdušek, zrychlený tep, pokles krevního tlaku)

Vzácné nežádoucí účinky
Dušnost, zúžení průdušek – převážně u pacientů se zvýšenou citlivostí průdušek na různá podráždění přecitlivělým ve spojitosti s průduškovým astmatem

Velmi vzácné nežádoucí účinky

Anafylaktická (závažná alergická) reakce až šok

Navíc se v souvislosti s podáváním acetylcysteinu velmi vzácně vyskytlo krvácení, zčásti na podkladě alergické reakce.

Hlášení nežádoucích účinků

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci.

Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku.

Interakce:
Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užíval(a) nebo které možná budete užívat.

Účinky přípravku ACC Long Hot Drink 600 mg a účinky jiných současně užívaných léků se mohou navzájem ovlivňovat. Než začnete současně s užíváním přípravku ACC Long Hot Drink 600 mg užívat nějaký volně prodejný lék, poraďte se se svým ošetřujícím lékařem.

Pokud současně užíváte ACC Long Hot Drink 600 mg a antitusika (léky tlumící kašel) může pro snížení kašlacího reflexu dojít k nebezpečnému zadržení vytvořeného hlenu v dýchacích cestách.

Pro současné užívání ACC Long Hot Drink 600 mg a antitusik proto musíte mít zvlášť závažné důvody a antitusika můžete užívat současně s ACC Long Hot Drink 600 mg pouze na přímé doporučení lékaře.

Při současném perorálním užívání (tj. užívání ústy) některých antibiotik (tetracyklinu, polosyntetických penicilinů, aminoglykosidů, cefalosporinů) musíte ACC Long Hot Drink 600 mg užívat s odstupem nejméně 2 hodin. Je vhodné zachovávat tento odstup i u jiných antibiotik (neplatí to však pro amoxicilin, doxycyklin, erythromycin, thiamfenikol, cefuroxim, cefixim a lorakarbef).

Při současném užívání ACC Long Hot Drink 600 mg a přípravků s nitroglycerinem může dojít k rozšiřování cév a ke snížení krevní srážlivosti v důsledku zbrzdění shlukování krevních destiček.

Speciální upozornění:

Před zahájením užívání přípravku ACC Long Hot Drink 600 mg se nejprve poraďte s lékařem, pokud:
- jste diabetik (máte cukrovku)
- máte bronchiální (průduškové) astma
- jste v minulosti trpěl(a) nebo trpíte žaludečními nebo dvanáctníkovými vředy

Velmi vzácně se v souvislosti se v souvislosti s užíváním acetylcysteinu objevily závažné kožní reakce (Stevens-Johnsonův syndrom je závažné kožní onemocnění charakterizované odlučováním horní vrstvy kůže či sliznice od spodních vrstev, Lyellův syndrom je závažné kožní onemocnění charakterizované vznikem puchýřů). Objeví-li se při užívání acetylcysteinu nově jakékoli kožní nebo slizniční poruchy, neodkladně se poraďte s lékařem a ukončete užívání tohoto přípravku.

Při nesnášenlivosti histaminu má být léčba acetylcysteinem co nejkratší. Dlouhodobé užívání přípravku ACC Long Hot Drink 600 mg může vyvolat příznaky nesnášenlivosti histaminu, např. bolest hlavy, rýmu a svědění.

Těhotenství a kojení:

Poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete užívat jakýkoli lék.
V těhotenství a v období kojení může být přípravek ACC Long Hot Drink užíván jen jsou-li pro to zvlášť závažné důvody a výhradně na doporučení lékaře.

Dávkování:
Přípravek ACC Long Hot Drink 600 mg užívejte vždy v souladu s pokyny uvedenými v této příbalové informaci. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.

Pokud lékař neurčil jinak, doporučené dávkování přípravku je následující:

Dospělí a mladiství od 14 let užívají obsah jednoho sáčku jednou denně (což odpovídá 600 mg acetylcysteinu).

U onemocnění, kde se přípravek ACC Long Hot Drink 600 mg užívá pouze na doporučení lékaře, určí dávkování a délku léčby lékař individuálně podle typu, závažnosti a průběhu onemocnění.

U nemocných s mukoviscidózou se léčba zahajuje nižšími dávkami, které se postupně zvyšují. U pacientů s mukoviscidózou, jejichž tělesná hmotnost je vyšší než 30 kg, může lékař zvýšit denní dávku acetylcysteinu až na 800 mg.

Způsob užití:

ACC Long Hot Drink 600 mg se užívá po jídle. Rozpusťte ACC Long Hot Drink 600 mg ve sklenici teplé vody (max. 60 °C) a vypijte po jídle co nejteplejší.

Účinek acetylcysteinu na hlen je zesílen zvýšením příjmu tekutin.

Upozornění:
Jestliže se příznaky onemocnění do 5 dnů nezlepší, nebo se naopak zhoršují, nebo se projeví nežádoucí účinky, poraďte se o dalším užívání přípravku s lékařem.

Bez porady s lékařem neužívejte přípravek déle než 14 dní.

Přípravek ACC Long Hot Drink 600 mg obsahuje sacharózu:

1 sáček obsahuje 2045 mg sacharosy. Pokud Vám Váš lékař řekl, že nesnášíte některé cukry, poraďte se s ním, než začnete tento léčivý přípravek užívat. Vzhledem k obsahu sacharózy může být přípravek škodlivý pro zuby.

Upozornění pro diabetiky:
1 sáček obsahuje 0,17 sacharidových (chlebových) jednotek.

Jestliže jste užil(a) více přípravku ACC Long Hot Drink 600 mg, než jste měl(a)
Při předávkování nebo náhodném požití přípravku dítětem se poraďte s lékařem.

Jestliže jste zapomněl(a) užít ACC Long Hot Drink 600 mg
Nezdvojujte následující dávku, abyste nahradil(a) dávku vynechanou. Užijte příští obvyklou dávku v příští obvyklou dobu.

Máte-li jakékoli další otázky, týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

Uchovávání:

Tento léčivý přípravek nevyžaduje žádné zvláštní teplotní podmínky uchovávání. Uchovávejte přípravek v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před světlem. Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí.
Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Varování:

Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti, uvedené na obalu za “Použitelné do:”.

Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

Informace pro pacienta:
Více informací o tomto přípravku získáte u místního zástupce držitele registračního rozhodnutí Sandoz s.r.o., Praha

Přečtěte si pozorně tuto příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat, protože obsahuje pro Vás důležité údaje.

Vždy užívejte ACC Long Hot Drink 600 mg přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka.
- Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
- Požádejte svého lékárníka, pokud potřebujete další informace nebo radu.
- Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Viz bod 4.
- Pokud se do 5 dnů nebudete cítit lépe nebo pokud se Vám přitíží, musíte se poradit s lékařem.

Držitel rozhodnutí o registraci:

HEXAL AG, Holzkirchen, Německo

Výrobce:
Salutas Pharma GmbH, Barleben, Německo

Balení:

10 sáčků

Parametry

Kód SÚKL 0181093