Přeskočit na kategorie produktů Přeskočit na košík Přeskočit na navigaci
Lékárna Mediexpert s.r.o. Menu

Prubeven 750mg por.tbl.flm. 60x750mg

Volně prodejný lék od Proenzi Prubeven 750 mg se používá k úlevě od příznaků mírné až středně těžké osteoartrózy kolene. Expirace: 31.7.2016

 • PRUBEVEN 750 MG POTAHOVANÉ TABLETY POR TBL FLM 60X750MG
 • Výrobce: Walmark
 • Volně prodejný lék
 • EAN: 8595165277920
Dostupnost:
Není skladem

Informace o produktu

Prubeven 750 mg se používá k úlevě od příznaků mírné až středně těžké osteoartrózy kolene.

Osteoartróza je druh degenerativního kloubního onemocnění, které se projevuje příznaky, jako je ztuhlost (po spánku nebo dlouhodobém odpočinku) a bolest při pohybu (např. při chůzi do schodů nebo po nerovném povrchu).

Charakteristika:
Prubeven 750 mg patří do skupiny léků nazývaných jiné nesteroidní protizánětlivé a protirevmatické přípravky.

Složení – účinné látky:
Léčivou látkou je glucosamini sulfas. Jedna potahovaná tableta obsahuje glucosamini sulfas et natrii chloridum 942 mg, což odpovídá glucosamini sulfas 750 mg nebo glucosaminum 589 mg.

Složení – pomocné látky:
Jádro tablety: mikrokrystalická celulosa 101, granulovaná mikrokrystalická celulosa 102, monohydrát laktosy, předbobtnalý kukuřičný škrob, krospovidon, kyselina stearová.
Potahová vrstva: polyvinylalkohol, oxid titaničitý (E171), mastek (E553b), sójový lecitin (E322), makrogol 3350.

Popis přípravku:
Prubeven 750 mg jsou téměř bílé, podlouhlé, potahované tablety.

Kontraindikace:

Neužívejte přípravek Prubeven 750 mg jestliže jste alergičtí (přecitlivělí) na:

 • Glukosamin nebo na kteroukoli další složku přípravku Prubeven 750

mg,

 • měkkýše, protože přípravek Prubeven 750 mg je vyroben z

měkkýšů.

Nežádoučí účinky:
Podobně jako všechny léky může mít i přípravek Prubeven 750 mg nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.

Pokud se u Vás objeví kterýkoli z následující příznaků, přestaňte užívat přípravek Prubeven 750 mg a kontaktujte okamžitě svého lékaře: otok obličeje, jazyka, hltanu, potíže s polykáním nebo kopřivka spolu s dýchacími obtížemi (angioedém).

Byly hlášeny následující nežádoucí účinky:
Časté nežádoucí účinky (postihují méně než 1 z 10 pacientů, ale více než 1 ze 100 léčených pacientů): bolest hlavy, únava, pocit na zvracení, bolest břicha,trávicí potíže, průjem, zácpa, větry (nadýmání).

Méně časté nežádoucí účinky (postihují méně než 1 ze 100 pacientů, ale více než 1 z 1000 léčených pacientů): vyrážka, svědění, zčervenání.

Neznámá četnost: alergická reakce, poruchy vidění, vypadávání vlasů (alopecie), závratě, otoky nohou nebo kotníků, zvracení, nedostatečná kontrola diabetu, astma nebo zhoršení existujícího astmatu, zvýšené hodnoty jaterních enzymů, žluté zbarvení kůže (žloutenka).

Rovněž byla hlášena zvýšená hladina cholesterolu. Nelze stanovit, zda tyto nežádoucí účinky přímo souvisejí s přípravkem Prubeven 750 mg.

Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

Interakce:
Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky
Prosím, informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte nebo jste užíval(a) v nedávné době, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu.
Opatrnosti je třeba při užívání přípravku Prubeven 750 mg v kombinaci s jinými léky, zejména s:

 • Warfarinem (lékem používaným k ředění krve) nebo podobným typem

přípravků (s antikoagulancii používanými proti srážení krve). Glukosamin může zvyšovat účinek antikoagulancií. Pacienti léčení těmito kombinacemi by proto měli být při zahájení nebo ukončení léčby glukosaminem sledováni zvlášť pozorně.

 • Léky na cukrovku, lékař může chtít při užívání přípravku Prubeven

750 mg pečlivě sledovat hladinu cukru v krvi.

 • Tetracyklinem (antibiotikem účinným proti širokému spektru

bakteriálních infekcí).

Poraďte se prosím se svým lékařem nebo lékárníkem před použitím přípravku Prubeven 750 mg, pokud užíváte některý z výše uvedených léků.

Speciální upozornění:
Zvláštní opatrnosti při použití přípravku Prubeven 750 mg je zapotřebí, pokud

 • Trpíte poruchou glukózové tolerance. Při zahájení léčby

přípravkem Prubeven 750 mg mohou být nutné častější kontroly hladiny glukózy v krvi.

 • Trpíte poruchou funkce ledvin nebo jater, protože u těchto

pacientů nebyly provedeny žádné studie, a proto nelze doporučit dávkování.

 • Máte známý rizikový faktor pro srdeční (kardiovaskulární)

onemocnění, protože v několika případech byla u pacientů léčených přípravkem Prubeven 750 mg pozorována vysoká hladina cholesterolu (hypercholeste­rolémie).

 • Máte astma. Při zahájení léčby přípravkem Prubeven 750 mg byste

si měli být vědomi možného zhoršení příznaků.

 • Máte-li otoky kloubů, teplé a zarudlé klouby, bolestivé klouby,

trvale ztuhlé klouby, cítíte bolest v klidu, bolest ve více než jednom kloubu, máte zvýšenou tělesnou teplotu a pokles tělesné hmotnosti, protože toto mohou být příznaky vážnějších onemocnění, jako je revmatoidní artritida, systémový lupus erythematodes, dna, nádory.

Pokud se na Vás vztahuje některý z výše uvedených bodů, poraďte se před použitím přípravku Prubeven 750 mg s lékařem.

Těhotenství a kojení:

Přípravek Prubeven 750 mg by se neměl užívat v průběhu těhotenství. Použití přípravku Prubeven 750 mg během kojení se nedoporučuje. Poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete užívat jakýkoliv lék.

Dávkování:
Vždy užívejte přípravek Prubeven 750 mg přesně podle pokynů lékaře. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.

Užívejte jednu tabletu přípravku Prubeven 750 mg dvakrát denně nebo dvě tablety jednou denně.

Děti a dospívající
Užívání přípravku Prubeven 750 mg u dětí a dospívajících do 18 let se nedoporučuje vzhledem k chybějícím údajům o bezpečnosti a účinnosti.

Starší pacienti
Při léčbě jinak zdravých starších pacientů není nutná úprava dávkování, ale o dávce rozhodne lékař.

Pacienti s poruchou funkce ledvin a/nebo jater
Nelze doporučit dávkování, protože nebyly provedeny žádné studie.

Způsob užití:
Tablety Prubeven 750 mg se polykají celé a zapíjejí se vodou.

Upozornění:
Přípravek Prubeven 750 mg není určen k léčbě akutní bolesti (rychlý nástup krátké silné bolesti). K úlevě od příznaků (zejména k úlevě od bolesti) nemusí dojít dříve než po několika týdnech léčby a v některých případech i po delší době. Pokud nedojde k úlevě od bolesti po 2–3 měsících, je třeba znovu posoudit další léčbu přípravkem Prubeven 750 mg a vyhledat lékařskou pomoc.

Důležité informace o některých složkách přípravku Prubeven 750 mg
Tento léčivý přípravek obsahuje 76 mg sodíku v jedné tabletě. Nutno vzít v úvahu u pacientů na dietě s nízkým obsahem sodíku.

Prubeven 750 mg obsahuje laktózu. Pokud Vám Váš lékař řekl, že nesnášíte některé cukry, poraďte se s ním, než začnete tento léčivý přípravek užívat.

Prubeven 750 mg obsahuje sójový lecitin. Neužívejte tento přípravek, pokud jste alergičtí na sóju nebo arašídy.

Užívání přípravku Prubeven 750 mg s jídlem a pitím
Přípravek Prubeven 750 mg můžete užívat s jídlem i bez závislosti na jídle.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů
Žádné studie hodnotící účinky na schopnost řídit a obsluhovat stroje nebyly provedeny. Pokud při užívání přípravku Prubeven 750 mg pocítíte závratě nebo ospalost, neměli byste řídit motorová vozidla nebo obsluhovat stroje.

Jestliže jste užil/a více přípravku Prubeven 750 mg, než jste měl/a
Pokud jste si vzal/a velké množství přípravku, musíte se poradit s lékařem nebo v nemocnici.
V případě předávkování můžete zaznamenat příznaky jako: bolest hlavy, závratě, dezorientaci, bolest kloubů, pocit nevolnosti (pocit na zvracení) nebo nevolnost (zvracení), průjem nebo zácpu.

Jestliže jste zapomněl/a užít přípravek Prubeven 750 mg
Nezdvojujte následující dávku, abyste nahradil/a vynechanou dávku.

Jestliže přestanete užívat přípravek Prubeven 750 mg
Příznaky onemocnění se mohou znovu objevit. Máte-li jakékoli další otázky týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

Uchovávání:
Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí. Léčivý přípravek Prubeven 750 mg nevyžaduje žádné zvláštní teplotní podmínky uchovávání. Uchovávejte přípravek Prubeven 750 mg v původním obalu, aby byl chráněn před vlhkostí.

Varování:
Nepoužívejte přípravek Prubeven 750 mg po uplynutí doby použitelnosti uvedené na etiketě a krabičce za údajem “Použitelné do:”, na blistru za údajem “EXP”. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Po prvním otevření obalu na tablety spotřebujte tablety do 6 měsíců.

Léčivé přípravky se nesmějí vyhazovat do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak máte likvidovat přípravky, které již nepotřebujete. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

Informace pro pacienta:
Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat, protože obsahuje pro vás důležité údaje.

Vždy užívejte Prubeven 750 mg přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů lékaře nebo lékárníka.

– Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.

 • Požádejte svého lékárníka, pokud potřebujete další informace nebo

radu.

 • Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to

svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci.

 • Pokud se do jednoho měsíce nebudete cítit lépe nebo pokud se Vám

přitíží, musíte se poradit s lékařem.

Držitel rozhodnutí o registraci:
Proenzi s.r.o., Oldřichovice 44, 739 61 Třinec, Česká republika

Výrobce:

Millmount Healthcare Ltd., Block 7, CityNorth Business Campus, Stamullen, County Meath, Irsko.
Chanelle Medical, Loughrea, Co.Galway, Irsko.
Walmark, a.s., Oldřichovice 44, 73961 Třinec, Česká republika.

Balení:

60 tablet

Parametry

Způsob podání Perorálně (ústy)
Kód SÚKL 0202963
Podobné produkty najdete v: