Přeskočit na kategorie produktů Přeskočit na košík Přeskočit na navigaci
Lékárna Mediexpert s.r.o. Menu

Mucolen 3mg/ml por.sir.1x100ml

Mucolen 3 mg/ml se užívá při akutních a chronických onemocněních dýchacích cest spojených s obtížným vykašláváním vazkého hlenu, zejména při zánětech průdušek, průduškovém astmatu, bronchiektáziích (patologické rozšíření průdušek) a při zánětu vedlejších nosních dutin.

 • MUCOLEN 3 MG /ML POR SIR 1X100ML
 • Výrobce: Sanofi-Zentiva
 • Volně prodejný lék
 • EAN: 8594739216402
Dostupnost:
Není skladem

Informace o produktu

Přípravek Mucolen 3 mg/ml mohou užívat děti od útlého kojeneckého věku, dospívající i dospělí při akutních a chronických onemocněních dýchacích cest spojených s obtížným vykašláváním vazkého hlenu, zejména při zánětech průdušek, průduškovém astmatu, bronchiektáziích (patologické rozšíření průdušek) a při zánětu vedlejších nosních dutin. Mucolen se užívá též u předoperačních a pooperačních stavů spojených s větší tvorbou vazkého hlenu v dýchacích cestách.

Pacienti s akutním onemocněním dýchacích cest (akutní zánět průdušek) mohou přípravek Mucolen užívat bez porady s lékařem.

Pacienti s chronickým onemocněním dýchacích cest (chronický zánět průdušek, průduškové astma, bronchiektázie) a se zánětem vedlejších nosních dutin mohou přípravek Mucolen užívat pouze po poradě s lékařem. U předoperačních a pooperačních stavů spojených s tvorbou hlenu se přípravek Mucolen taktéž užívá pouze na doporučení lékaře.

Pokud se do 3 dnů nebudete cítit lépe nebo pokud se Vám přitíží, musíte se poradit s lékařem.

Charakteristika:
Přípravek Mucolen 3 mg/ml obsahuje jako léčivou látku ambroxol, který ovlivňuje tvorbu hlenu v dýchacích cestách a uvolňuje nahromaděný hlen tím, že vazký hlen zřeďuje a podporuje jeho vylučování pohybem řasinek sliznice dýchacích cest. Tímto mechanizmem usnadňuje vykašlávání hlenu, čistí sliznici dýchacích cest a tak ulehčuje dýchání

Složení – účinné látky:
Léčivou látkou je ambroxoli hydrochloridum 15 mg v 5 ml sirupu.

Složení – pomocné látky:
Sorbitol, hyetelosa, natrium-benzoát, čištěný med (obsahující fruktosu a glukosu), tekuté medové aroma, čištěná voda, sukralosa, karamelové barvivo, kyselina chlorovodíková 35%.

Popis přípravku:
světle hnědožlutý, opalescentní roztok charakteristické vůně po medu.

Kontraindikace:
Neužívejte přípravek Mucolen 3 mg/ml:

 • jestliže jste alergický(á) na ambroxol nebo na kteroukoli další složku

tohoto přípravku

 • při závažném onemocnění jater a ledvin.


Nežádoučí účinky:
Podobně jako všechny léky může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.

Přípravek Mucolen 3 mg/ml je obvykle dobře snášen, nicméně mohou se objevit následující nežádoucí účinky.

Časté (mohou se vyskytnout až u 1 osoby z 10):

 • změny chutě, částečná ztráta citlivosti v ústech nebo krku,

nevolnost.

Méně časté (mohou se vyskytnout až u 1 osoby ze 100):

 • zvracení, průjem, trávicí obtíže, bolest břicha, sucho v ústech,

únava.

Vzácné (mohou se vyskytnout až u 1 osoby z 1 000):

 • vyrážka, kopřivka.


Velmi vzácné (mohou se vyskytnout až u 1 osoby z 10 000):

 • závažné kožní reakce jako např. Stevens-Johnsonův syndrom (vážný

stav doprovázený horečkami, červenými skvrnami na kůži, bolestí kloubů a/nebo oční infekcí), toxická epidermální nekrolýza (odlupování kůže, tzv. Lyellův syndrom).

Není známo (z dostupných údajů nelze určit):

 • alergická reakce včetně anafylaktického šoku (život ohrožující

alergická reakce), otoky podkoží, svědění a další přecitlivělost, sucho v krku.

Hlášení nežádoucích účinků
Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu:
Státní ústav pro kontrolu léčiv
Šrobárova 48
100 41 Praha 10
Webové stránky: www.sukl.cz/…douci-ucinek.

Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku.

Interakce:
Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užíval(a) nebo které možná budete užívat.

Účinky přípravku Mucolen 3 mg/ml a jiných přípravků současně užívaných se mohou navzájem ovlivňovat. Současné užívání ambroxolu a některých antibiotik (amoxicilin, cefuroxim, erytromycin a doxycyklin) vede ke zvýšené koncentraci těchto antibiotik v plicní tkáni a průduškovém hlenu.

Bez porady s lékařem neužívejte současně s přípravkem Mucolen 3 mg/ml další volně prodejné léky ovlivňující dýchání, kašel a vykašlávání hlenu.

Během léčby přípravkem Mucolen 3 mg/ml neužívejte současně léky tlumící kašel (antitusika), které naopak vykašlávání hlenu brání.

Speciální upozornění:
Před užitím přípravku Mucolen 3 mg/ml se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem.
Zvýšené opatrnosti je třeba u pacientů se sennou rýmou, u nichž se obvykle vyskytuje i alergie na med.

Pacienti s vředovou chorobou žaludku či dvanáctníku mohou přípravek Mucolen 3 mg/ml užívat jen na základě doporučení lékaře.

Při omezené funkci ledvin nebo jater se smí ambroxol podávat se zvláštní opatrností a pouze po poradě s lékařem. Přípravek by měl být podáván s opatrností při porušené motorice průdušek a větším nahromadění hlenu, z důvodů jeho městnání.

Ve velmi vzácných případech byly při užívání mukolytických látek, jako je např. ambroxol, hlášeny závažné kožní reakce jako je Stevens-Johnsonův syndrom a Lyellův syndrom (toxická epidermální nekrolýza). Pokud by se v průběhu užívání ambroxolu objevily nové kožní nebo slizniční léze (poškození), je třeba léčbu tímto přípravkem ukončit a poradit se s lékařem.

Těhotenství a kojení:
Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete Mucolen 3 mg/ml užívat.

Nedoporučuje se přípravek Mucolen 3 mg/ml užívat v těhotenství, zejména v prvních 3 měsících. Jelikož je ambroxol-hydrochlorid vylučován do mateřského mléka, nedoporučuje se, aby přípravek užívaly kojící matky.

Dávkování:
Vždy užívejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.

Neurčí-li lékař jinak, podává se přípravek Mucolen 3 mg/ml obvykle takto:
dospívající nad 12 let a dospělí: první 2 až 3 dny obvykle 10 ml sirupu 3× denně, poté je možné dávku snížit na 5 ml 3× denně,
děti 5–12 let: 5 ml sirupu 2× nebo 3× denně,
děti 2–5 let: 2,5 ml sirupu 3× denně,
děti do 2 let: 2,5 ml sirupu 2× denně.

K odměření dávky je přiložen dávkovač. Před odměřením dávky je potřeba roztřepat sediment z medu, který se může časem tvořit na dně lahvičky.

U akutních onemocnění dýchacích cest je obvyklá délka léčby přípravkem Mucolen 3 mg/ml 7–10 dní. Bez porady s lékařem užívejte přípravek nejdéle 10 dní. Pokud se u Vás do 3 dnů příznaky onemocnění nezlepší nebo se zhoršují, navštivte lékaře.

U chronických onemocnění dýchacích cest určí délku léčby lékař.

Jestliže jste užil(a) více přípravku Mucolen 3 mg/ml, než jste měl(a)
Při předávkování nebo náhodném požití léku dítětem vyvolejte zvracení a ihned vyhledejte lékaře!

Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek Mucolen 3 mg/ml
Nezdvojnásobujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku.

Máte-li jakékoli další otázky týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

Způsob užití:

Návod pro otevírání lahvičky s bezpečnostním uzávěrem a odměření přesné dávky suspenze

 1. Důkladně protřepejte obsah uzavřené lahvičky (alespoň 5 sekund).
 2. Lahvička je opatřena dětským bezpečnostním uzávěrem. Otevře se tak,

že se uzávěr stlačí pevně dolů a odšroubuje se proti směru hodinových ručiček.

 1. Protlačte dávkovač hrdlem lahvičky, až dosáhnete pod hladinu suspenze.

Neotáčejte lahvičku dnem vzhůru!

 1. Tahem pístu natáhněte do dávkovače požadovanou dávku suspenze (počet

odebraných mililitrů lze odečíst na pístu).

 1. Vytáhněte dávkovač z hrdla lahvičky.
 2. Dávkovač s odměřenou dávkou vložte buď rovnou do úst a pomalým

stlačováním pístu uvolněte suspenzi, nebo suspenzi přeneste na lžičku, ze které dáte lék do úst.

 1. Po použití je třeba lahvičku opět pečlivě zašroubovat. Umyjte

důkladně dávkovač teplou vodou a nechte volně uschnout.

Sirup se užívá nezávisle na jídle, zapíjí se dostatečným množstvím tekutiny. Během léčby je třeba pít hodně tekutin, aby se usnadnilo zředění hlenu v dýchacích cestách a jeho vykašlání.

Upozornění:
Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů
Přípravek Mucolen 3 mg/ml nemá žádný vliv na schopnost řídit a obsluhovat stroje.

Přípravek Mucolen 3 mg/ml obsahuje sorbitol a čištěný med (obsahující fruktosu a glukosu).
Pokud Vám Váš lékař řekl, že nesnášíte některé cukry, poraďte se se svým lékařem, než začnete tento léčivý přípravek užívat.

Uchovávání:
Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí Tento léčivý přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky uchovávání.

Po prvním otevření je doba použitelnosti 6 měsíců. Po prvním otevření: Uchovávejte při teplotě do 25 °C.

Varování:
Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na obale za EXP.

Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

Informace pro pacienta:
Vždy užívejte přípravek Mucolen 3 mg/ml přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka.
 

 • Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat

přečíst znovu.

 • Požádejte svého lékárníka, pokud potřebujete další informace nebo

radu

 • Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to

svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci.

 • Pokud se do 3 dnů nebudete cítit lépe nebo pokud se Vám přitíží,

musíte se poradit s lékařem.

Držitel rozhodnutí o registraci:
Zentiva, k. s., U Kabelovny 130, 102 37 Praha, Česká republika

Výrobce:
Zentiva, k. s., U Kabelovny 130, 102 37 Praha, Česká republika

Balení:
100 ml sirupu.

Parametry

ATC skupina
Způsob podání Perorálně (ústy)
Kód SÚKL 0215807