Přeskočit na kategorie produktů Přeskočit na košík Přeskočit na navigaci
Lékárna Mediexpert s.r.o. Menu

Analergin Neo 5mg por.tbl.flm. 10x5mg

Analergin Neo 5 mg se používá k léčbě alergie.

 • ANALERGIN NEO 5 MG POR TBL FLM 10X5MG
 • Výrobce: Teva
 • Volně prodejný lék
 • EAN: 8592387017211
Dostupnost:
Není skladem

Informace o produktu

Přípravek Analergin Neo 5 mg se používá k léčbě příznaků (symptomů) spojených s alergickými stavy, jako jsou senná rýma, perzistující (přetrvávající) alergická rýma a chronická kopřivka.

Levocetirizin účinná látka obsažená v Analergin Neo 5 mg se používá k léčbě alergie.

Složení – účinné látky:

Léčivou látkou je levocetirizini dihydrochloridum. Jedna potahovaná tableta Analergin Neo obsahuje levocetirizini dihydrochloridum 5 mg, což odpovídá 4,2 mg levocetirizinu.

Složení – pomocné látky:
Jádro tablety: mikrokrystalická celulosa, monohydrát laktosy, koloidní bezvodý oxid křemičitý a magnesium-stearát
Potahová vrstva: hypromelosa (E464), oxid titaničitý (E171) a makrogol 400.

Popis přípravku:
Analergin Neo 5 mg je bílá až téměř bílá, potahovaná tableta oválného tvaru. Na jedné straně tablety je vyraženo „LC5“ a na druhé straně je tableta hladká

Kontraindikace:
Neužívejte přípravek Analergin Neo 5 mg jestliže jste alergický(á) na levocetirizin nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku nebo jestliže trpíte závažným selháním ledvin

Nežádoučí účinky:
Podobně jako všechny léky, může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.

Časté nežádoucí účinky (výskyt u více než 1 ze 100, ale u méně než 1 z 10 léčených pacientů)

 • sucho v ústech
 • bolest hlavy
 • únava
 • ospalost


Méně časté nežádoucí účinky (výskyt u více než 1 z 1000, ale u méně než 1 ze 100 léčených pacientů)

 • vyčerpanost
 • bolest břicha


Velmi vzácné nežádoucí účinky (výskyt u méně než 1 z 10 000 léčených pacientů)
Alergické reakce, jako je otok úst, obličeje a/nebo hrdla nebo polykací obtíže spolu s kopřivkou (angioedém), obtížné dýchání nebo náhlý pokles krevního tlaku vedoucí ke kolapsu nebo šoku, který může být fatální. Při prvních projevech alergické reakce přestaňte levocetirizin užívat a neprodleně vyhledejte lékaře.

 • agresivita
 • agitovanost
 • záchvaty
 • poruchy vidění
 • palpitace (bušení srdce)
 • nevolnost
 • zánět jater
 • svědění
 • vyrážka
 • kopřivka
 • místní reakce přecitlivělosti kůže
 • bolest svalů
 • zvýšení tělesné hmotnosti
 • abnormální hodnoty funkčních jaterních testů


Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci.

Interakce:

Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užíval(a) nebo které možná budete užívat.

Levocetirizin může ovlivnit účinky jiných léků. Naopak, jiné léky mohou ovlivnit působení levocetirizinu. Levocetirizin se může vzájemně ovlivňovat s léky, které mají tlumivý vliv na centrální nervový systém (látky, které zpomalují normální funkci mozku, jako jsou sedativa a trankvilizéry (např. diazepam, morfin). U citlivých pacientů může být vliv na funkci mozku zvýšený nebo odlišný, než se očekává.

Speciální upozornění:


Děti a dospívající

Před užitím přípravku Analergin Neo 5 mg se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem.

Podávání přípravku Analergin Neo5 mg se nedoporučuje dětem do 6 let, protože současně dostupné potahované tablety neumožňují odpovídající úpravu dávkování.

Vzhledem k nedostatečným údajům se podávání levocetirizinu dětem do 2 let nedoporučuje.

Těhotenství a kojení:
Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek užívat.
Nejsou dostupné informace o bezpečném používání levocetirizinu během těhotenství a kojení. Pokud jste těhotná nebo kojíte, měla byste užívat levocetirizin pouze v případě, že prospěch převažuje možná rizika. Váš lékař určí, zda můžete tyto tablety užívat.

Dávkování:

Vždy užívejte tento přípravek přesně podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.

Obvyklá dávka pro dospělé a děti od 6 let je jedna tableta Analergin Neo 5 mg denně.

Přípravek Analergin Neo 5 mg tablety není určen dětem do 6 let.

Pokud trpíte mírným až středně závažným selháním ledvin, může Vám lékař předepsat nižší dávku v závislosti na závažnosti Vašeho onemocnění.

Délka léčby závisí na typu, délce a průběhu Vašeho onemocnění. Řiďte se radou svého lékaře nebo lékárníka.

Jestliže jste užil(a) více přípravku Analergin Neo 5 mg, než jste měl(a)
Jestliže jste užil(a) více levocetirizinu, než jste měl(a), můžete se cítit ospalý(á). U dětí může předávkování nejprve způsobit vzrušení a neklid, který později přejde v ospalost. Ihned kontaktujte lékaře, který určí další potřebnou léčbu.

Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek Analergin Neo 5 mg
Nezdvojnásobujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku. Vyčkejte do doby, kdy si máte vzít další dávku, užijte ji a dále pokračujte doporučeným způsobem.

Jestliže jste přestal(a) užívat přípravek Analergin Neo 5 mg

Předčasné přerušení léčby nezpůsobí nežádoucí účinky. Mohou se však vrátit příznaky onemocnění, pro které jste levocetirizin užívali.

Máte-li jakékoli další otázky, týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

Způsob užití:
Tablety Analergin Neo 5 mg se polykají celé a zapíjejí vodou nebo jinou tekutinou.

Přípravek Analergin Neo 5 mg se může užívat s jídlem nebo bez jídla.

Upozornění:
Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů
Někteří pacienti léčení přípravkem Analergin Neo 5 mg mohou pociťovat ospalost, únavu a vyčerpanost. Pokud se u Vás vyskytne některý z těchto příznaků, neměl(a) byste řídit motorová vozidla nebo obsluhovat stroje.

Během léčby se nedoporučuje současné požívání alkoholu. U citlivých pacientů může být zvýšen účinek alkoholu.

Přípravek Analergin Neo 5 mg obsahuje laktózu
Jestliže Vám lékař sdělil, že trpíte nesnášenlivostí některých cukrů, poraďte se se svým lékařem dříve, než začnete tento přípravek užívat.

Uchovávání:

Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí. Uchovávejte v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před vlhkostí.

Varování:

Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti, uvedené na obalu za „Použitelné do:“. První dvě číslice označují měsíc a poslední čtyři číslice označují rok. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

Informace pro pacienta:
Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete přípravek Analergin Neo užívat, protože obsahuje pro Vás důležité údaje.

 • Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete

potřebovat přečíst znovu.

 • Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo

lékárníka.

 • Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám. Nedávejte jej žádné

další osobě. Mohl by jí ublížit, a to i tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy.

 • Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to

svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci.

Držitel rozhodnutí o registraci:

ratiopharm GmbH, Ulm, Německo

Výrobce:

Teva Pharmaceutical Works Co. Ltd., Debrecen, Maďarsko

Balení:
10 tablet

Parametry

Způsob podání Perorálně (ústy)
Kód SÚKL 0201915